Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitev s področja prospektne uredbe

POJASNILA PRIJAVITELJEM V ZVEZI S PRIJAVO KRŠITEV, KI POMENIJO ALI BI LAHKO POMENILE KRŠITEV UREDBE 2017/1129/EU (PROSPEKTNA UREDBA)

Prijavitelj lahko posreduje Agenciji le informacije glede dejstev, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljala kršitev Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (Uredba 2017/1129/EU oziroma Prospektna uredba).

Če bo prijavitelj Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) posredoval informacije, ki po vsebini ne pomenijo kršitve Prospektne uredbe, ne bo deležen varstva, kot ga določa prvi odstavek 122. a člena v zvezi s 431. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), kot izhaja iz nadaljevanja.

1. Prijavitelj je upravičen do varstva v skladu z določbo prvega odstavka 122. a člena v zvezi s 431. členom ZTFI-1 le, če ATVP posreduje prijavo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

 • a) preko elektronskega sistema za prijavo kršitev, dostopnega na spletni strani ATVP »http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/prospekt«
 • b) preko elektronske pošte »krsitevprospekt@atvp.si«
 • c) preko telefona na telefonski odzivnik na telefonski številki 01/2800 483
 • d) s poštno pošiljko z oznako na kuverti »PRIJAVA KRŠITVE – PROSPEKT – NE ODPIRAJ«
 • e)osebno na sedežu ATVP, Poljanski nasip 6, Ljubljana, in sicer po predhodni najavi v času uradnih ur pisno ali ustno po telefonu, na naslednji način:
 • če prijavitelj posreduje prijavo kršitev po elektronski pošti ali s poštno pošiljko, lahko prijavi priloži podatke tudi s pomočjo obrazca, ki se nahaja na spletni strani ATVP »http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/prospekt«
 • če prijavitelj pokliče ATVP po telefonu, navede svoj ime in priimek in dejstvo, da namerava podati prijavo s področja kršitev Prospektne uredbe oziroma, če želi ostati anonimen, navede, da želi oddati prijavo s področja kršitev Prospektne uredbe in želi ostati anonimen; iste podatke prijavitelj sporoči tudi, če navedene informacije sporoči pisno
 • če prijavitelj pokliče ATVP na način iz prejšnje alineje ali ji piše, ga pristojni delavec ATVP kontaktira z namenom, da bi se dogovorila glede termina osebnega srečanja na sedežu ATVP
 • prijavitelja ob prihodu na ATVP na vhodnih vratih sprejme pooblaščenec za prijave
 • prijavo prijavitelja pooblaščenec za prijave posname na elektronski nosilec zvoka in jo evidentira v obliki trajnega posnetka pogovora

2.

 • postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke a) in podtočke b) točke 1.:

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko elektronskega sistema za prijavo kršitev ATVP oziroma po elektronski pošti na elektronski naslov, od koder je posredoval prijavo, prejel geslo, s pomočjo katerega bo lahko ATVP posredoval v isti zadevi dodatne informacije oziroma dokumente. Prejeto vstopno geslo je potrebno varno shraniti, saj brez njega ni mogoče dostopati do posredovanih ali prejetih informacij in dokumentov, vezanih na prijavo. Tako bo lahko prijavitelj s pomočjo vstopnega gesla preverjal, ali mu je ATVP v elektronskem sistemu za prijave kršitev posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.

 • postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke c), d) in e) točke 1.:

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko telefonskega odzivnika, pisno ali pri osebnem srečanju ATVP posredoval kontaktne podatke, če bo to želel, s pomočjo katerih mu bo ATVP lahko posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.

ATVP bo na podlagi prijaviteljeve prijave iz točke 1 bodisi začela s postopkom nadzora bodisi se bo odločila, da na podlagi prejete prijave postopka nadzora ne bo uvedla, če bo ocenila, da niso bile storjene očitane kršitve. O navedenem bo ATVP prijavitelja, če bo posredoval ATVP kontaktne podatke, obvestila najkasneje v roku 15 dni od sprejete odločitve.

Če bo ATVP začela s postopkom nadzora na podlagi prijaviteljeve prijave, bo prijavitelja najkasneje v roku 15 dni od sprejema odločitve, obvestila o enem od naslednjih dejstev (brez navedbe konkretnih ukrepov nadzora oziroma sankcij):

 • da je bil postopek nadzora s sklepom ustavljen, ker očitane kršitve niso bile ugotovljene,
 • da je bil izdan ukrep nadzora, ki še ni dokončen in pravnomočen,
 • da je postal ukrep nadzora pravnomočen,
 • da je bila izdana odločba o prekršku, ki še ni pravnomočna, oziroma, da je bilo izdano opozorilo v prekrškovnem postopku,
 • da je postala odločba o prekršku pravnomočna,
 • da je bila vložena kazenska ovadba.

3. ATVP ne bo razkrila podatkov o prijavitelju brez njegovega soglasja, razen v primerih, kadar je razkritje identitete prijavitelja nujno za izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov in v primerih, ki so določeni v 35. in 36. členu Prospektne uredbe, kot sledi:

Člen 35
Poslovna skrivnost

1. Vse informacije, ki si jih pristojni organi izmenjajo na podlagi te uredbe ter zadevajo poslovne ali operativne pogoje in druge gospodarske ali osebne zadeve, se obravnavajo kot zaupne in zanje veljajo zahteve o varovanju poslovne skrivnosti, razen kadar pristojni organ v času njihovega posredovanja navede, da se take informacije lahko razkrijejo oziroma da je takšno razkritje potrebno za sodne postopke.

2. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti velja za vse osebe, ki delajo ali so delale pri pristojnem organu ali kateri koli tretji osebi, na katero je pristojni organ prenesel svoja pooblastila. Informacije, ki so poslovna skrivnost, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen na podlagi določb prava Unije ali nacionalnega prava.

Člen 36
Varstvo podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

ESMA pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe zagotovi skladnost z Uredbo (ES) št. 45/2001.

4. postopki za zaščito prijaviteljev, ki so zaposleni v družbi, na katero se prijava nanaša:

Prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja v skladu s 122.a členom v zvezi s 431. členom ZTFI-1, se šteje kot neutemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prav tako prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja, v skladu s 122.a členom v zvezi s 431. členom ZTFI-1, ne predstavlja kršitve pogodbe o zaposlitvi ali kršitve zakonsko določenih obveznosti delavcev.

Prijavitelj v skladu z zakonom ne odgovarja za škodo, ki jo je s svojo prijavo povzročil delodajalcu ali tretji osebi, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.

Kadar je identiteta prijavitelja razkrita, je dolžan delodajalec, pri katerem je prijavitelj zaposlen in na katerega se prijava nanaša, zagotoviti ustrezne pogoje, da se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave prijavitelja, oziroma da se odpravijo njihove posledice.

Nabor pravnih sredstev in opis postopkov, ki so prijavitelju na voljo za zaščito njegovih pravic:

Če bo delodajalec v razmerju do prijavitelja ravnal v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami, ima prijavitelj možnost zoper delodajalca sprožiti ustrezne sodne postopke za zaščito svojih pravic. V primeru, da je podan sum kaznivega dejanja zlorabe pravic delavcev ali drugega, s kršitvijo zgoraj navedenih pravic prijavitelja povezanega kaznivega dejanja, lahko prijavitelj naznani sum navedenega kaznivega dejanja pristojnemu državnemu tožilstvu. ATVP opozarja, da navedene pravice prijavitelja ne preprečujejo delodajalcu, da mu protipravno odpove pogodbo o zaposlitvi, kar bo moral prijavitelj dokazovati v sodnih postopkih.

5. Za prijavitelja, ki v skladu s Prospektno uredbo da na razpolago informacije ATVP, se ne šteje, da je kršil kakršne koli pogodbene ali zakonske prepovedi razkritja informacij, in da zaradi obvestila o kršitvi ni odškodninsko ali kazensko odgovoren.

ODDAJA PRIJAVE O KRŠITVI - OBRAZEC:

* Prijavitelj ni dolžan izpolniti nobenega od spodaj navedenih podatkov. Izpolni jih samo v primeru, da to sam želi
Izberite datoteko ...
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si