Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitev s strani zaposlenih v licenciranih subjektih

OBRAZEC ZA PRIJAVO KRŠITVE:

 • ZAPOSLENIH IN OSEB V PRIMERLJIVEM POLOŽAJU V SUBJEKTIH, KI OPRAVLJAJO INVESTICIJSKE STORITVE IN POSLE V SKLADU Z ZTFI-1;
 • ZAPOSLENIH IN OSEB V PRIMERLJIVEM POLOŽAJU V ZAVEZANCIH IZ DRUGEGA ODSTAVKA 151. ČLENA ZPPDFT-1;
 • ZAPOSLENIH V DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE IN SKRBNIKIH PO ZISDU-3;
 • ZAPOSLENIH V CENTRALNIH DEPOTNIH DRUŽBAH PO UREDBI 909/2014/EU (12. ČLEN UREDBE O IZVAJANJU UREDBE 909/2014/EU).

Izpolnite obrazec in ga skupaj s prilogami oddajte prek spletne strani (Obveščanje o kršitvah) Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana

I. Komu je namenjen sistem obveščanja o kršitvah

Sistem obveščanja o kršitvah je namenjen:

 • zaposlenim in osebam v primerljivem položaju pri subjektih, ki opravljajo investicijske storitvexInvesticijske storitve in posli so naslednje storitve in posli: 1. sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, 2. izvrševanje naročil za račun strank, 3. poslovanje za svoj račun, 4. gospodarjenje s finančnimi instrumenti, 5. investicijsko svetovanje, 6. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, 7. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa, 8. upravljanje MTF in 9. upravljanje OTF. in posle v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev, določenih s predpisi iz 1. točke prvega odstavka 232. člena ZTFI-1 in ostalimi predpisi, ki jih morajo, ali so jih v času kršitve morale, spoštovati osebe, ki opravljajo investicijske storitvexInvesticijske storitve in posli so naslednje storitve in posli: 1. sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, 2. izvrševanje naročil za račun strank, 3. poslovanje za svoj račun, 4. gospodarjenje s finančnimi instrumenti, 5. investicijsko svetovanje, 6. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, 7. izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa, 8. upravljanje MTF in 9. upravljanje OTF. in posle,
 • zaposlenim in osebam v primerljivem položaju pri zavezancih iz drugega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) o okoliščinah, ki pomenijo možno ali dejansko kršitev določb ZPPDFT-1,
 • zaposlenim v družbah za upravljanje in skrbnikih po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) o kršitvah in morebitnih kršitvah ZISDU-3 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na družbo za upravljanje oziroma skrbnika in
 • zaposlenim v centralnih depotnih družbah po Uredbi (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012, spremenjene z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah in popravljena s Popravkom (Uredba 909/2014/EU) in Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Uredba o izvajanju Uredbe 909/2014/EU).

Sistem obveščanja o kršitvah ni namenjen splošnim vprašanjem Agenciji za trg vrednostnih papirjev in vprašanjem strank udeležencev trga finančnih instrumentov oziroma vprašanjem potrošnikov. Ta vprašanja bodo odstopljena pristojnim oddelkom in se ne bodo obravnavala po pravilih, ki veljajo za sistem obveščanja o kršitvah.

* Prijavitelj ni dolžan izpolniti nobenega od spodaj navedenih podatkov. Izpolni jih samo v primeru, da to sam želi
Izberite datoteko ...
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si