Skoči do osrednje vsebine

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1 in ZTFI)

ZTFI-1


ZTFI SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZTFI OZ. ZTFI-1


I. TARIFA AGENCIJE

 1. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/21 in 151/22)


II. OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH OZ. NOTRANJIH INFORMACIJ

 1. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)
 2. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 30/19)
 3. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)
 4. Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 30/19)


III. OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

 1. Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 42/19)
 2. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 42/19 in 72/19)
 3. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19) 
 4. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 42/19) 
 5. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 85/16)
 6. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 42/19)
 7. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 42/19)


IV. UPRAVLJANJE BPD S TVEGANJI

 1. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19)
 2. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)
 3. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)


V. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BPD

VI. PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV

 1. Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 42/19)
 2. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19) 

VII. BORZNI TRGI

 1. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze (Uradni list RS, št. 42/19
 2. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze (Uradni list RS, št. 42/19)
 3. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 42/19 in 10/20)


VIII. PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA

a) Zahteva za posredovanje podatkov Agenciji 
 1. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 30/19)


IX. SMERNICE ESMA/EBA

 1. Smernice ESMA/EBA

X. OPCIJE IN DISKRECIJSKE PRAVICE

 1. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU (Uradni list RS, št. 42/19)

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si