Skoči do osrednje vsebine

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)


 • VLOGA ATVP PRI NADZORU ZPPDFT-1

ATVP opravlja nadzor nad:

•    DZU, 

•    upravljavci AIS, 

•    BPD in 

•    bankami, ki opravljajo investicijske storitve in posle. 

ATVP nadzor opravlja predvsem s spremljanjem poročil in obvestil ter z opravljanjem pregledov poslovanja, in sicer na podlagi letnih načrtov nadzora, ki temeljijo na predhodno izvedeni oceni tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma na nivoju celotnega segmenta vrednostnih papirjev oziroma na nivoju posameznih subjektov nadzora. 

V primeru ugotovljenih kršitev lahko ATVP izreka nadzorne ukrepe oziroma vodi prekrškovne postopke. ATVP lahko v primeru ugotovljenih nedoslednosti in pomanjkljivosti, z namenom širjenja dobrih praks in izboljšanja poslovanja subjektov nadzora, s pismom seznani poslovodstvo subjekta nadzora o svojih ugotovitvah in poda priporočila za izboljšanje poslovanja. Lahko pa ATVP z ugotovitvami seznani zgolj pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Na področju preprečevanja pranja denarja ATVP aktivno sodeluje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, in sicer tako s posodobitvijo ocene tveganosti sektorja vrednostnih papirjev kakor tudi pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter pri pripravi raznih odgovorov za Evropsko komisijo na področju preprečevanja pranja denarja in pri financiranju terorizma v obliki raznih vprašalnikov. 

Ker je pomembne pristojnosti s tega področja pridobil tudi evropski bančni nadzornik EBA, zlasti z vidika koordinacije in oblikovanja skupne politike na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na nivoju EU, je ATVP članica odbora AMLSC pri EBA,  kjer sta dva zaposlena tudi člana tega odbora. ATVP aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih navedenega odbora. SMERNICE ATVP

 1. Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (10. 10. 2018) (.docx)

  NACIONALNA OCENA TVEGANJA

  Posodobljeno poročilo o izvedbi Nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma s podatki za leti 2014 in 2015 (.docx)

  DRUGI PREDPISI S PODROČJA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

  Predpisi EU

  Smernice ESMA, EBA in EIOPA (XI. poglavje)

  USMERITVE SKUPINE WOLFSBERG

  - predstavitev usmeritev 
  - usmeritve skupine Wolfsberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening (.docx)
  - ključne teme iz usmeritev (.docx)

  MNENJA URADA RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z izvajanjem nekaterih
določb ZPPDFT-1
- povezava

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si