Skoči do osrednje vsebine

Veljavna zakonodaja s področja vzajemnih skladov in alternativnih javnih investicijskih skladov

ZAKON IN UREDBE


SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZISDU-3

 I. POSLOVANJE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

 1. Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19 in 80/19) (.docx)
 2. Sklep o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15 in 82/18)
 3. Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov (Uradni list RS, št. 100/15)
 4. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15)
 5. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16 in 85/20) (.docx)
  - Priloga 1 (.docx)(Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje)
  - Priloga 2 (.docx)(Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov)
  - Priloga 3 (.docx)(Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov)
  - Priloga 4 (.docx)(Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev)
  - Priloga 5 (.docx)(Vprašalnik v zvezi z oceno vpliva spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada)
 6. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16)
 7. Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16)
 8. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16) II. NALOŽBE INVESTICIJSKEGA SKLADA

 1. Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15, 16/17 in 80/19) (.docx)
  - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 44/23) - velja od 29. aprila 2023
 2. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 100/15)
 3. Sklep o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16 in 31/17)
  - Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 44/23) - velja od 29. aprila 2023
 4. Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
 5. Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
  - Sklep o spremembah Sklepa o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 44/23) - velja od 29. aprila 2023 III. JAVNE OBJAVE IN POROČANJE AGENCIJI O POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA

 1. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15, 31/17 in 64/21) (.docx)
 2. Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16, 31/17 in 50/19) - priloga (.docx) IV. DOKUMENTI O INVESTICIJSKEM SKLADU

 1. Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15, 42/17 in 50/19)
 2. Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17)
 3. Sklep o statutu investicijske družbe (Uradni list RS, št. 100/15)
 4. Sklep o podrobnejši vsebini poziva za vpis in vplačilo delnic investicijske družbe (Uradni list RS, št. 100/15)
 5. Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
 6. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16) V. DRUGI SKLEPI V ZVEZI Z INVESTICIJSKIMI SKLADI

 1. Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 90/15)
 2. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
 3. Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 100/15)
 4. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
 5. Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
 6. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
 7. Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 11/16)
 8. Sklep o centralnem in napajalnem skladu (Uradni list RS, št. 11/16)
 9. Sklep o pravnih poslih, ki so podlaga za prenos investicijskega kupona (Uradni list RS, št. 31/17) VI. TRŽENJE ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV

 1. Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15 in 51/18)
 2. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15) VII. SKRBNIŠKE STORITVE

 1. Sklep o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16 in 31/17)
 2. Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16) ARHIV (vsebine so izključno informativne narave)

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si