Zakonodaja Republike Slovenije

 1. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1 in ZTFI)
 2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)
 3. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS)
 4. Zakon o prevzemih (ZPre-1) 
 5. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) 
 6. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) 
 7. Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP)
 8. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 9. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) 
 10. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
 11. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) 
 12. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
 13. Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) 
 14. Zakon o bančništvu (ZBan-3 in ZBan-2) 
 15. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
 16. Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS)
 17. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1)
 18. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1)
 19. Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)
 20. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP)
 21. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (Uradni list RS, št. 22/19)
 22. Zakon o komunalni in hipotekarni obveznici (ZHKO-2)
 23. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
 24. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
 25. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov
 26. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah
 27. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga
 28. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih
 29. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu

DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO SLOVENSKI FINANČNI TRG

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP