Skoči do osrednje vsebine

Zlorabe trga finančnih instrumentov


ZAKONODAJA RS SI EN
1. ZTFI-1 - Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21)  link (.docx) link (.docx) *

SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZTFI-1

1. Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19)
link
2. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)
link
3. Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)
link

PREDPISI EU

1. Direktiva 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)
link link
2.  MAR - Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (Besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo
link link

Popravek Uredbe (EU) št. 596/2014 - v celotnem besedilu se besedna zveza „trgovanje z notranjimi informacijami“ v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo „trgovanje na podlagi notranjih informacij“ v ustreznem sklonu link

Popravek Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES
link link
3. Uredba (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP
link link

Popravek Uredbe (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP link

Delegirani in izvedbeni akti

1. Izvedbena Direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe
link link
2. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/378 z dne 11. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede časa, oblike in predloge za predložitev uradnih obvestil pristojnim organom v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
3. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/347 z dne 10. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z natančno obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij in posodabljanja seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (Besedilo velja za EGP)
link link
5. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/523 z dne 10. marca 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardih v zvezi z obliko in predlogo za sporočanje ter javno razkritje poslov vodilnih delavcev v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP)
link link

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov
link
7. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/958 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov (Besedilo velja za EGP)
link link

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/958 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za tehnične rešitve za objektivno predstavitev naložbenih priporočil ali drugih informacij, s katerimi se priporoča ali predlaga naložbena strategija, ter za razkritje posameznih interesov ali navedb nasprotja interesov
link link
8. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/959 z dne 17. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranja trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga (Besedilo velja za EGP)
link link

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga
link
10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/908 z dne 26. februarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa regulativne tehnične standarde o merilih, postopkih in zahtevah za odobritev sprejete tržne prakse ter zahtevah za ohranitev ali prenehanje prakse ali za spremembo pogojev za njeno odobritev (Besedilo velja za EGP)
link link
11. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/909 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za vsebino obvestil, ki se predložijo pristojnim organom, ter glede zbiranja, objave in hrambe seznama obvestil (Besedilo velja za EGP)
link link
12. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1052 z dne 8. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo (Besedilo velja za EGP)
link link
13. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
14. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1158 z dne 29. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih v zvezi s postopki in obrazci, ki jih pristojni organi uporabljajo za izmenjavo informacij z ESMA, kot so določene v členu 33 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
link link
15. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/292 z dne 26. februarja 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter pomoč med pristojnimi organi v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga
link link
16. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1406 z dne 2. oktobra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in obrazci za izmenjavo informacij ter sodelovanje med pristojnimi organi, ESMA, Komisijo in drugimi subjekti v skladu s členom 24(2) in členom 25 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o zlorabi trga
link link
17. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1783 z dne 2. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki vsebujejo predlogo dokumenta za dogovore o sodelovanju s tretjimi državami
link link
18. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1210 z dne 13. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij in njihovih posodobitev  link link
19. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1959 z dne 13. julija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev predloge za pripravo pogodb o zagotavljanju likvidnosti za delnice izdajateljev, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP
link

link

Smernice ESMA

1. Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (v uporabi v RS od 17. 3. 2017)
link (.docx) link (.docx)
2. Odložitev razkritja notranjih informacij  (v uporabi v RS od 20. 12. 2016)
link (.docx) link (.docx)

Odložitev razkritja notranjih informacij in vpliv notranjih informacij iz bonitetnega nadzora (v uporabi v RS od 8. 6. 2022)

link (.docx)
link
3.  Prejemniki sondiranja trga (v uporabi v RS od 20. 12. 2016)
link (.docx) link (.docx)

ESMA Q&A

1. Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAR

link
2. Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z MAD

link

Pojasnila ATVP


Pojasnila k uredbi o zlorabah trga (MAR) link (.docx)


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date)   1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si