Skoči do osrednje vsebine

Pravila delovanja ATVP (13. poglavje ZTFI) in sodelovanje nadzornih organov

I. PRAVILA DELOVANJA ATVP


ZAKONODAJA RS SI EN

Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21-ZTFI-1B) - ZTFI
link link (.docx) *

Splošni akti, sprejeti na podlagi ZTFI


Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/21, 151/22 in 106/23)
link
II. SODELOVANJE NADZORNIH ORGANOV


PREDPISI EU

1. Direktiva 2000/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. novembra 2000 o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS in 93/22/EGS glede izmenjave podatkov s tretjimi državami
link link
2. Direktiva 95/26/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 1995 ki spreminja Direktivi 77/780/EGS in 89/646/EGS na področju kreditnih institucij, Direktivi 73/239/EGS in 92/49/EGS na področju premoženjskega zavarovanja, Direktivi 79/267/EGS in 92/96/EGS na področju življenjskega zavarovanja, Direktivo 93/22/EGS na področju investicijskih družb ter Direktivo 85/611/EGS na področju kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z namenom okrepitve nadzora varnega in skrbnega poslovanja
link link
3. Direktiva 2005/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (Besedilo velja za EGP)
link link
4.  Sklep Komisije z dne 6. junija 2001 o ustanovitvi Evropskega odbora za vrednostne papirje (Notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1493)
link (.docx) link (.docx)
5.  Sklep Komisije z dne 5. novembra 2003 o spremembah Sklepa 2001/528/ES o ustanovitvi Evropskega odbora za vrednostne papirje (Besedilo velja za EGP)
link (.docx) link (.docx)
6.

Sklep Komisije z dne 23. januarja 2009 z dne 23. januarja 2009 o ustanovitvi Odbora evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje 

link link (.docx)
7. Direktiva 01/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o spremembi Direktive Sveta 91/308/EGS o preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja

link (.docx)
8. Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (Besedilo velja za EGP)
link link
9. Uredba (EU) 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (uredba o ESMA) link link

Smernice ESMA


Smernice o dogovorih o sodelovanju in izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter pristojnimi organi in organom ESMA (v uporabi v RS od 27. 3. 2014)
link (.docx) link (.docx)


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si