Skoči do osrednje vsebine

Ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje


ZAKONODAJA RS SLO ENG
1.  ZTFI-1 - Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) 

2. ZTFI - Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A)3. ZNVP-1 - Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17, 15/18 – odl. US in 43/19)


4. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07, 7/08, 121/08 - odločba US in 40/09)


5. ZBan-3 - Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP)


6. ZBan-2 - Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US)SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZTFI OZ. ZTFI-1


1.  Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr. in 173/21)Obveznosti razkrivanja nadzorovanih oz. notranjih informacij

1. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)


2. Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19)


3.  Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 30/19)


4.  Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)


5.  Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 30/19)


6.  Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)Opravljanje investicijskih storitev in poslov

1.  Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 42/19)


2.  Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)


3.  Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah (Uradni list RS, št. 42/19)


4.  Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 42/19 in 72/19)


5.  Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)


6.  Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 42/19)


7.  Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 85/16)


8. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 42/19)


9.  Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 42/19)Upravljanje BDP s tveganji

1.  Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19)


2.  Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19)


3.  Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)


4.  Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 42/19)Poslovne knjige in letno poročilo BPD

1.  Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19)


2. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 42/19)Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov

1.  Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje (Uradni list RS, št. 85/16)


2.  Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 42/19)


3. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga (Uradni list RS, št. 42/19)


4. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 42/19 in 10/20)


5. Sklep o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07)Prepovedana ravnanja zlorabe trga ter druge obveznosti za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga

1. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 30/19)Opcije in diskrecijske pravice 

1. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU (Uradni list RS, št. 42/19)Pravila poslovanja KDD


DIREKTIVE IN UREDBE EU


1.  MiFID II -  Direktiva 2014/65/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo

2.  MiFIR - Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012


Popravek Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012


3.  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012


4.  Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Besedilo velja za EGP)Delegirane in izvedbene uredbe

1.  Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/824 z dne 25. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede vsebine in oblike opisa delovanja večstranskih sistemov trgovanja in organiziranih sistemov trgovanja ter priglasitve Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov


2.  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2020 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, ali bi za izvedene finančne instrumente, za katere velja obveznost kliringa, morala veljati obveznost trgovanja (Besedilo velja za EGP)


3.   Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (Besedilo velja za EGP)


4. 
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si