Skoči do osrednje vsebine

Opravljanje investicijskih storitev in poslov


ZAKONODAJA RS SI EN
1.  Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) - ZTFI-1 link link (.docx) *
2. Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21-ZTFI-1B) -ZTFI link link (.docx) *
3. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17, 15/18 – odl. US in 43/19) - ZNVP-1 link (.docx) link  (.docx)*
4. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07, 7/08, 121/08 - odločba US in 40/09) link
5. Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP) - ZBan-3 link (.docx)





SPLOŠNI AKTI, SPREJETI NA PODLAGI ZTFI-1

1.  Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/21, 151/22 in 106/23)
link
2. Sklep o omejitvi trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko in prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij neprofesionalnim strankam link (.docx)
3. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 30/19) link





Obveznosti razkrivanja nadzorovanih oz. notranjih informacij

1. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) link
2. Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19) link
3.  Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 30/19) link
4.  Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) link
5.  Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 30/19) link
6.  Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) link





Opravljanje investicijskih storitev in poslov

1.  Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 42/19) link
2. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze (Uradni list RS, št. 42/19) link
3. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 29/22, 106/22 in 126/23)
link
4.  Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 29/22) link (.docx)
5.  Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah (Uradni list RS, št. 42/19) link
6.  Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 42/19 in 72/19) link
7.  Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 29/22) link (.docx)
8.  Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 29/22) link (.docx)
9.  Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 29/22) link (.docx)
10. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 47/22) link (.docx)





Poslovne knjige in letno poročilo BPD

1.  Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 29/22) link (.docx)
2. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 158/22)
link





Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov

1.  Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje (Uradni list RS, št. 85/16) link
2.  Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 42/19) link
3. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga (Uradni list RS, št. 42/19) link
4. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 42/19 in 10/20) link
5. Sklep o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07) link
6.  Pravila poslovanja KDD link link
7.  Pravila borze  link link





PREDPISI EU

1.  MiFID II - Direktiva 2014/65/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo link link
2.  MiFIR - Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 link link

Popravek Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 link (.docx) link
3.  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 link link
4.  Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Besedilo velja za EGP) link link
5. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS link link
6. Direktiva 2007/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (Besedilo velja za EGP ) link link
7. Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (Besedilo velja za EGP) link link
8. Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (Besedilo velja za EGP) link link
9. Direktiva 2006/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov (Besedilo velja za EGP) link link
10. Uredba (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP link link
11. Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020
link (.docx) link (.docx)





Delegirani in izvedbeni akti

1.  Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/824 z dne 25. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede vsebine in oblike opisa delovanja večstranskih sistemov trgovanja in organiziranih sistemov trgovanja ter priglasitve Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov link link
2.  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2020 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, ali bi za izvedene finančne instrumente, za katere velja obveznost kliringa, morala veljati obveznost trgovanja (Besedilo velja za EGP) link link
3.  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (Besedilo velja za EGP) link link
4.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive link link
5.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja link link
6.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij link link
7.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/568 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sprejem finančnih instrumentov v trgovanje na reguliranih trgih link link
8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/569 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihov umik iz trgovanja link link
9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/570 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pomembnega trga z vidika likvidnosti v povezavi z obveščanjem o začasni zaustavitvi trgovanja link link
10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov link link
11. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/572 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo link link
12. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/573 z dne 6. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin link link
13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur link link
14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/575 z dne 8. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za podatke, ki jih morajo mesta izvrševanja objaviti o kakovosti izvrševanja poslov link link
15. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti izvrševanja link link
16. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene link link
17. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/578 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga link link
18. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/579 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v Uniji ter preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim link link
19. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente link link
20. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/581 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede dostopa do kliringa, kar zadeva mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke link link
21. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/582 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo obveznost kliringa za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na reguliranih trgih, in časovni okvir sprejetja za kliring link link
22.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti link link
23.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja link link
24.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/585 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standarde podatkov in oblike referenčnih podatkov o finančnih instrumentih ter tehnične ukrepe v zvezi z ureditvami, ki jih vzpostavijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter pristojni organi link link
25. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/586 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi, ko sodelujejo pri nadzornih dejavnostih, preverjanjih na kraju samem in preiskavah link link
26. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja link link
27. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi link link
28. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 z dne 19. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o organizacijskih zahtevah za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem link link
29. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom link link
30. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago
link link
31. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi link link
32.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/953 z dne 6. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in časovne razporeditve poročil o pozicijah investicijskih podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo mesta trgovanja, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov link link
33. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/980 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje pri dejavnostih nadzora, preverjanju na kraju samem in preiskavah ter za izmenjavo informacij med pristojnimi organi v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
34. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/981 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posvetovanje z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
35.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/988 z dne 6. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za ureditve sodelovanja glede mesta trgovanja, katerega posli so zelo pomembni v državi članici gostiteljici link link
36. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije link link
37. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga link link
38. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1110 z dne 22. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja podatkov ter za povezana obvestila v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov link link
39. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1111 z dne 22. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopkov in obrazcev za predložitev informacij o sankcijah in ukrepih v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
40.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1005 z dne 15. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko in časovno razporeditvijo sporočil in objav o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovem umiku iz trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov link link
41. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije link link
42.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga link link
43.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 z dne 14. julija 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah in zahtevah za izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem link link
44. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1944 z dne 13. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki posvetovanja med zadevnimi pristojnimi organi glede obvestila o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju v skladu z direktivama 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
45. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
46. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju link link
47. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1799 z dne 12. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost link link
48. Delegirana uredba Komisija (EU) 2017/2194 z dne 14. avgusta 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi s paketnimi naročili link link
49. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2294 z dne 28. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi s podrobnejšo opredelitvijo sistematičnih internalizatorjev za namene Direktive 2014/65/EU link link
50. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2318 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za finančne trge v Avstraliji, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
51. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2319 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za priznane borze v Posebnem upravnem območju Hongkong, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
52. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2320 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira Združenih držav Amerike za nacionalne borze vrednostnih papirjev in alternativne sisteme trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
53. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2382 z dne 14. decembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382 z dne 14. decembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta
link



link
link



link
54. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2417 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente link link
55. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2441 z dne 21. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
56. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/63 z dne 26. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/571 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov link link
57. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 z dne 12. decembra 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb link link
58. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/462 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta link link
59. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/443 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije link link
60. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1011 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 glede nekaterih pogojev za registracijo za spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP za namene Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta link link
61. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/527 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 glede pragov za tedensko poročanje o pozicijah link link
62. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov link link
63. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1253 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v nekatere organizacijske zahteve in pogoje poslovanja za investicijska podjetja link link
64. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1254 z dne 21. aprila 2021 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive link link
65. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1833 z dne 14. julija 2021 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo meril za ugotavljanje, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti na ravni skupine link link
66.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/466 z dne 17. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo meril za odstopanje od načela, da sisteme odobrenih objav in odobrene mehanizme poročanja nadzoruje Evropski organ za vrednostne papirje in trge link (.docx) link (.docx)
67. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/629 z dne 12. januarja 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 zaradi prilagoditve pragov likvidnosti in percentilov trgovanja, ki se uporabljajo za določitev obsega, značilnega za instrument, pri nekaterih nelastniških instrumentih link (.docx) link (.docx)
68. 
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/930 z dne 10. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pristojbin, povezanih z nadzorom izvajalcev storitev sporočanja podatkov s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge
link (.docx)  link (.docx)
69.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1220 z dne 14. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, v kateri morajo podružnice podjetij iz tretjih držav in pristojni organi poročati informacije iz člena 41(3) in (4) navedene direktive
link (.docx) link (.docx)
70. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1299 z dne 24. marca 2022 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino nadziranja upravljanja pozicij s strani mest trgovanja
link (.docx) link (.docx)
71.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1300 z dne 24. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1093 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga
link (.docx) link (.docx)
72. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1302 z dne 20. aprila 2022 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago in postopke za prošnjo za izvzetje iz omejitev pozicij
link (.docx) link (.docx)
73.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih
link (.docx) link (.docx)





Smernice ESMA


MiFID II / MiFiR

1.  Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (v uporabi v RS od 4. 10. 2023)

Opozorilo: V prevodu smernic se beseda »primernost« oziroma njene izpeljanke nanašajo na pojem »ustreznost« oziroma izpeljanke iz njega 
link link
2.  Smernice o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II (v uporabi v RS od 4. 10. 2023)
link link
3. Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II  (v uporabi od 3. 10. 2023
link link
4. Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (v uporabi v RS od 28. 5. 2022) link (.docx) link (.docx)
5. Smernice o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR (v uporabi v RS od 1. 1. 2022) link (.docx) link (.docx)
6. Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi (v uporabi v RS od 6. 6. 2021) link (.docx) link (.docx)
7. Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge I k direktivi MiFID II (v uporabi v RS od 22. 7. 2019) link (.docx) link (.docx)
8. Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (v uporabi v RS od 8. 3. 2019)
link link
9. MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only

link (.docx)
10. Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (v uporabi v RS od 15. 12. 2018) link (.docx) link (.docx)
11. Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (v uporabi v RS od 15. 12. 2018) link (.docx) link (.docx)
12. Smernice o navzkrižni prodaji (v uporabi v RS od 3. 1. 2018) link (.docx) link (.docx)
13. Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (v uporabi v RS od 15. 12. 2018) link (.docx) link (.docx)
13. Smernice za oceno znanja in usposobljenosti (v uporabi v RS od 15. 12. 2018) link (.docx) link
14.  Smernice - Kalibracija sistemov prekinitve trgovanja in objava zaustavitve trgovanja v skladu z direktivo MiFID II (v uporabi v RS od 3. 1. 2018)
link link 





MiFID I

1. Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja (v uporabi v RS od 3. 7. 2016) link (.docx) link (.docx)





ESMA Q&A 


Varstvo vlagateljev

1.  Vprašanja in odgovori v zvezi z MiFID II / MiFIR o varstvu vlagateljev in posrednikov 
link
2.  Vprašanja in odgovori glede najboljše izvršitve po MiFID (best execution)
link
3.  Vprašanja in odgovori v zvezi z MiFID kompleksnimi in nekompleksnimi finančnimi instrumenti za namene zahtev iz direktive glede ustreznosti
link
4.  Vprašanja in odgovori v zvezi z definicijo svetovanja po MiFID
link
5.  Vprašanja in odgovori v zvezi z zagotavljanjem CFD-jev in drugih špekulativnih produktov malim vlagateljem v okviru MiFID
link
6. Vprašanja in odgovori o intervencijskih ukrepih pri CFD in binarnih opcijah 
link
7. Vprašanja in odgovori o varstvu vlagateljev in posrednikov na podlagi MiFID
link





Sekundarni trgi

1. Vprašanja in odgovori o preglednosti v MiFID II / MiFIR
link
2. Vprašanja in odgovori o izvedenih finančnih instrumentih na blago iz MiFID II / MiFIR
link
3. Vprašanja in odgovori v zvezi s poročanjem podatkov po MiFIR 
link
4. Vprašanja in odgovori v zvezi s tržnimi infrastrukturami po MiFID II / MiFIR
link
5. Vprašanja in odgovori o MiFID: Skupna stališča, o katerih so se dogovorili člani CESR na področju stalnega odbora za sekundarne trge
link





ATVP Q&A MiFID/MiFIR

1. Transparentnost pred in po trgovanju link (.docx)
2. Varstvo vlagateljev link (.docx)
3. Identifikacijski elementi in poročanje o poslih s finančnimi instrumenti link (.docx)
4. Mesta trgovanja link (.docx)





ESMA napotki

1. MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only
link (.docx)
2. Supervisory briefing on supervisory expectations in relation to firms using tied agents in the MiFID II framework
link
3. MiFID II Supervisory briefing on the supervision of non-EU branches of EU firms providing investment services and activities 
link
4.  Supervisory briefing on understanding the definition of advice under MiFID II

link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si