Skoči do osrednje vsebine

Svet Agencije

Svet sestavlja pet članov oziroma članic, od katerih je eden predsednik Sveta. Direktorica Agencije je po funkciji tudi predsednica Sveta. Člane Sveta Agencije imenuje in razrešuje Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Člani Sveta Agencije so imenovani za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Svet je pristojen za sprejemanje poslovnika Agencije in podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija, če ni z zakonom določeno drugače. Prav tako sprejema letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov, ki ju je treba predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije, ter letni načrt dela strokovnih služb Agencije. Svet sprejema letni obračun Agencije, ki ga pregleda pooblaščeni revizor, in finančni načrt Agencije, h katerima daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Svet opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti Agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ Agencije.

Agencija odloča o posamičnih zadevah po postopku, določenem v ZTFI, če ni določeno drugače. Organa postopka sta senat in predsednik senata. Senat odloča o vseh posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo, razen če zakon za posamezen primer določa pristojnost predsednika senata, in o ugovorih proti odredbam predsednika senata. Senat sestavljajo vsi člani Sveta (od katerih je eden predsednik senata), razen v postopku odločanja o posamičnih zadevah po Zakonu o prevzemih, ko ga praviloma sestavljajo trije člani Sveta. Za postopek odločanja Agencije se, če ni v ZTFI določeno drugače, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Člani Sveta ATVP so:

Anka Čadež, predsednica,

Primož Damjanovič, član,

mag. Katja Jurančič Bratina (.docx), članica,

mag. Gorazd Čibej (.docx), član in

dr. Dragan Kesič (.docx), član.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si