Skoči do osrednje vsebine

Poročanje v enotni elektronski obliki (ESEF)

7. 9. 2023: Prenovljena verzija dokumenta ESEF Reporting Manual

ESMA je dne 6. 9. 2023 objavila posodobljeno verzijo dokumenta ESEF Reporting Manual. Posodobljen dokument, ki nosi oznako ESMA32-60-254 Rev in je datiran na datum 31. 8. 2023, je dostopen tukaj. Tokratne posodobitve naj bi zagotovile izboljšave npr. na področju pojasnil formatov slik, vključenih v xHTML, popravkov predhodno ugotovljenih napak, označevanja blokov, idr., vse z namenom zagotavljanja enotne uporabe Uredbe 2019/815.

Od izdajateljev se pričakuje, da bodo pri pripravi letnih finančnih poročil za leto 2023 upoštevali navodila omenjenega dokumenta, od podjetij, ki izdelujejo programsko opremo pa, da bodo navodila upoštevala pri razvoju programske opreme, ki se uporablja za pripravo letnih računovodskih poročil v Inline XBRL.


11. 5. 2023:  ESEF taksonomija za leto 2023

Evropski organ ESMA je dne 10. 5. 2023 objavil sporočilo o sprejeti odločitvi, (gl. tukaj), da bo pripravo sprememb regulativnega tehničnega standarda glede ESEF (ESEF taksonomija za leto 2023) preložil. Tako posodobljene različice Uredbe o ESEF 2019/815 ne gre pričakovati v pričetku leta 2024 (torej ne pred pričetkom objav letnih poročil javnih družb za poslovno leto 2023, ki se bodo izvajale v prvem četrtletju leta 2024). Razlog za navedeno naj bi bil v tem, da se v letu 2023 pričakuje (zgolj) manjše spremembe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ESMA aktivnosti pa bodo usmerjene predvsem v spremljanje in razvoj trajnostne taksonomije v povezavi z digitalnim (ESEF) poročanjem. Navedeno pomeni, da boste javne družbe v zvezi z objavo revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2023 uporabljale ESEF taksonomijo za leto 2022, torej enako taksonomijo, kot ste jo uporabile za objavo revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2022.

ESMA bo še naprej sodelovala s fundacijo MSRP pri posodobitvi ESEF taksonomije za leto 2024, v svojih predlogih za posodobitev Uredbe o ESEF pa bo tako združila posodobitvi taksonomije MSRP iz leta 2023 in 2024.

ESMA je v svoji objavi še zapisala, da bo v letu 2023 (vseeno) objavila posodobitev priročnika za poročanje (ESEF Reproting Manual).

4. 1. 2023: ESEF taksonomija za leto 2022

ESMA je dne 22. 12. 2022 na svoji uradni spletni strani objavila dokumente, vezane na ESEF taksonomijo za leto 2022. Dostopni so tukaj. Datoteke je ESMA objavila po tem, ko je izteklo obdobje pregleda revidiranega predloga spremembe Uredbe o ESEF s strani Evropskega parlamenta in Sveta dne 21. 12. 2022, in hkrati pred tem, ko sprememba uredbe stopi v veljavo, in sicer predvsem iz razloga, da se izdajatelji in ponudniki programske opreme čim preje seznanijo s spremembami. Sama sprememba bo sicer stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Evropskem uradnem listu, pri čemer je objava načrtovana do konca leta 2022 (o tem bo Agencija objavila ločeno informacijo).

Hkrati še omenjamo, da je ESMA objavila tudi ESEF Conformance Suite za leto 2022 (dostopen tukaj).

Šele po začetku veljavnosti posodobljene različice Uredbe o ESEF, bodo javne družbe svoja letna poročila lahko objavljala v skladu z novo, posodobljeno različico za leto 2022.


7. 9. 2022: Prenovljena verzija dokumenta ESEF Reporting Manual

ESMA je dne 24.8.2022 objavila posodobljeno verzijo dokumenta ESEF Reporting Manual. Posodobljen dokument, ki nosi oznako ESMA32-60-254rev in je datiran na datum 5. 8. 2022, je dostopen tukaj. Dokument, ki je namenjen predvsem javnim družbam ter ponudnikom programske opreme, podaja navodila oz. pojasnila glede postopanja v primeru posameznih dilem ali situacij, na katere naletijo javne družbe pri poročanju v letnih poročilih v ESEF formatu. Namen dokumenta je spodbujati usklajen in dosleden pristop k pripravi poročil v skladu z Uredbo 2019/815.

Posodobljen dokument vključuje nova navodila predvsem vezano na označevanje pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom pripravljenim v skladu z MSRP po principu ˝označevanja blokov˝ (block tagging), pri čemer velja, da se bodo navodila prvič uporabila za izkaze poslovnega leta 2022. Posodobitev vključuje npr. tudi novo poglavje o pričakovanjih ESMA, kadar izdajatelji objavljajo letna poročila v drugih oblikah (ne le v ESEF formatu) ter dodatna navodila za objavo letnih finančnih poročil v več jezikih.

Od izdajateljev se pričakuje, da bodo pri pripravi letnih računovodskih poročil za leto 2022 upoštevali navodila iz omenjenega dokumenta, od podjetij, ki izdelujejo programsko opremo pa, da bodo navodila upoštevali pri razvoju programske opreme, ki se uporablja za pripravo letnih poročil v ESEF formatu.


25. 3. 2022: Objava posodobljene ESEF taksonomije za leto 2021

Dne 27. 3. 2022 bo v veljavo stopila posodobljena ESEF taksonomija za leto 2021, ki se skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/352 uporablja od 1. 1. 2022 za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. 1. 2022 ali pozneje. Ne glede na to, pa imajo izdajatelji možnost uporabljati posodobljeno 2021 ESEF taksonomijo že za poslovna leta, ki se začnejo 1. 1. 2021 ali pozneje.

V povezavi s posodobljeno ESEF 2021 taksonomijo in uskladitvijo ESEF validacijskega orodja INFO HRAMBE s posodobljenim ESEF 2021 Conformance Suite je bila 24. 3. 2022 v simulacijskem okolju izvedena nadgradnja INFO HRAMBE, ki omogoča uporabnikom izbiro ESEF taksonomije, ki se preverja z ESEF validacijskem orodjem INFO HRAMBE. V produkcijskem okolju bo nadgradnja potekala nadgradnja med 25. 3. in 28. 3. 2022, tako da bo posodobitev izvedena najkasneje dne 28. 3. 2022. Po novem je potrebno izbrati letnico ESEF taksonomije, ki naj se uporabi pri validaciji, in sicer se lahko izbira med letoma 2020 in 2021.


15. 12. 2021: ESEF taksonomija za leto 2021

ESMA je objavila ESEF XBRL taksonomijo za leto 2021 in ustrezno posodobila tudi ESEF Conformance Suite. Omenjeno si lahko ogledate v okviru spletne strani ESMA: ESMA publishes 2021 ESEF XBRL taxonomy files and ESEF conformance suite (europa.eu).

Omenja se še, da se bo ESEF XBRL taksonomijo za leto 2021 lahko uporabljalo šele po zaključku zakonodajnega postopka, ko bo predvidoma začela vejati posodobljena ESEF Uredba 2019/815.


6. 8. 2021: Prenovljena verzija dokumenta ESEF Reporting Manual

ESMA je dne 19.7.2021 objavila posodobljeno verzijo pred letom objavljenega dokumenta ESEF Reporting Manual. Posodobljen dokument je dostopen tukaj

Dokument, ki je namenjen predvsem javnim družbam ter ponudnikom programske opreme, podaja navodila oz. pojasnila glede postopanja v primeru posameznih dilem ali situacij, na katere naletijo javne družbe pri poročanju letnih poročil v ESEF formatu.


18. 3. 2021: Okrožnica ATVP glede poročanja letnih poročil v ESEF formatu 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okrožnici javnim družbam (.docx) podala dodatna pojasnila v obliki odgovorov na vprašanja ter predstavila nekatera svoja izhodišča za nadzor revidiranih letnih poročil za poslovno leto 2020 v ESEF formatu v letu 2021. 


Dne 9. 1. 2021 je bila uspešno izvedena nadgradnja produkcijske spletne aplikacije INFO HRAMBA, ki bo omogočala sprejem in objavo letnih poročil javnih družb v ESEF obliki.


6.1.2021: Nadgradnja produkcijskih spletnih aplikacij SEO in INFO HRAMBA zaradi letnih poročil v ESEF obliki

Agencija za trg vrednostnih papirjev in Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, sta danes, 6. 1. 2021, sprejeli odločitev, da se zaradi omogočanja sprejema in objave letnih poročil v ESEF obliki v vikendu 9. in 10. 1. 2021 izvede nadgradnja produkcijskih spletnih aplikacij SEO in INFO HRAMBA.

V času nadgradnje bosta spletni aplikaciji SEO in INFO HRAMBA lahko občasno nedostopni, zato uporabnike vljudno naprošamo za razumevanje. 

O zaključeni nadgradnji bomo javnost obvestili predvidoma najkasneje do ponedeljka, 11. 1. 2021. 

Testno okolje bo uporabnikom na voljo tudi po nadgradnji.


21.12.2020: Sprememba ESEF taksonomije za leto 2020

Dne 18. decembra 2020 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/1989 z dne 6. novembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvijo taksonomije, določene v regulativnih tehničnih standardih o enotni elektronski obliki poročanja, za leto 2020. Uredba se uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2021 ali pozneje.


10.12.2020: ESEF taksonomija za leto 2020

ESMA je objavila ESEF XBRL taksonomijo za leto 2020 in ustrezno posodobila tudi ESEF Conformance Suite. Opise spremenjene taksonomije najdete na naslovu https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2020 , medtem ko je prenovljen Conformance Suite na voljo na naslovu https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2020.


2.12.2020:  Vzpostavitev testnega okolja za poročanje letnih poročil v ESEF formatu

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v sodelovanju z Ljubljansko borzo nadgradila sistem INFO HRAMBA in z dnem 3. 12. 2020 vzpostavlja testno okolje za poročanje letnih poročil v ESEF formatu.

Testno okolje za poročanje se nahaja na: https://seonet-simu.ljse.si 

Za prijavo v testno okolje je potrebno Ljubljanski borzi sporočiti pooblaščene osebe, ki bodo vključene v testiranje. Na tej podlagi bo Ljubljanska borza uporabnikom oziroma njihovim pooblaščenim osebam omogočila dostop do testnega okolja. Natančnejša navodila in informacije glede izvedbe testiranja bo uporabnikom INFO HRAMBE posredovala Ljubljanska borza.

ATVP v sodelovanju z Ljubljansko borzo nudi tudi podporo uporabnikom pri testni oddaji letnih poročil v ESEF formatu, in sicer:

        1/ kontakti za vsebinska vprašanja pri oddaji poročil: 

                 e-poštni naslov esef@atvp.si ali telefonska številka 01 28 00 400

        2/ kontakti za tehnična vprašanja pri oddaji poročil: 

                 e-poštni naslov esef@ljse.si ali telefonska številka 01 471 02 11

Postavitev produkcijskega okolja za poročanje letnih poročil v ESEF formatu je načrtovana z dnem 1. 1. 2021.


16.10.2020: ATVP je pripravila vprašalnik za oceno pripravljenosti zavezancev na poročanje v ESEF formatu. Vprašalnik najdete na spletni strani https://www.a-tvp.si/priprave-ESEF-oktober-2020 . ATVP se vsem zavezanem za izpolnitev vprašalnika vnaprej zahvaljuje.


8. 9. 2020: Organizacija XBRL International je v mesecu avgustu posodobila podatke o ponudnikih ESEF poročanja v Republiki Sloveniji, katere najdete v dokumentu Slovenia_ESEF_Offerings_8_20.pdf Slovenia_ESEF_Offerings_8_20.docx. Dokument je last podjetja XBRL International (https://www.xbrl.org/).


1. 7. 2020: Organizacija XBRL International je v mesecu juniju izvedla raziskavo ponudnikov ESEF poročanja v Republiki Sloveniji, katero najdete v dokumentu Slovenia_ESEF_Offerings.pdf Slovenia_ESEF_Offerings.docx. Dokument je last podjetja XBRL International (https://www.xbrl.org/).  

 

18. 6. 2020: 17. junija 2020 je ESMA na svoji spletni strani objavila primer letnega finančnega poročila v ESEF formatu. Letno finančno poročilo Global LEI Foundation za leto 2019 je pripravljeno v skladu z zahtevami Delegirane uredbe Komisije 2019/815 in priporočili ESMA iz ESEF Reporting Manual, zadnjič posodobljenega v juliju 2019.

Poročilo je dostopno na naslednji povezavi:  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-example-annual-financial-report-in-esef-format


31. 3. 2020:  23. marca 2020 je ESMA na svoji spletni strani objavila orodje z nazivom »ESEF Conformance Suite« kot pomoč pri implementaciji ESEF regulative. Najdete ga na  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esef_conformancesuite_2020-03-06.zip

Orodje je namenjeno tehničnemu osebju zavezancev, da preveri ali je programska rešitev, katero uporabljajo za pripravo ESEF poročil skladna z ESEF zahtevami. 

ESEF Conformance Suite vsebuje 157 XBRL poročilnih paketov razdeljenih v 60 testov. Zraven je priložena tudi Excel datoteka, ki opisuje pravila, navodila in testne primere, skupaj s pričakovanimi napakami v primeru neskladnosti. Za vsako določeno pravilo in navodilo so pripravili vsaj eno primer skladnega in neskladnega primera.

 

17. 12. 2019:  16. oktobra 2019 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2100 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (WU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja (.docx). Uredba se uporablja za letna računovodska poročila, ki vsebujejo računovodske izkaze za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje.

18. 11. 2019: Agencija je pripravila naslednje dokumente v povezavi z delavnico dne 22. 11. 2019:

  1. Prezentacija: ESEF DELAVNICA - prezentacija.pdf ESEF DELAVNICA - prezentacija.docx
  2. XBRL primer: airfranceklm_2016.zip (uporabljen primer iz spletne strani https://www.esma.europa.eu/field-test-esef)
  3. Primer priprave letnega poročila: https://www.gleif.org/en/about/governance/annual-report.

Agencija priporoča vsem udeležencem delavnice, da si pred samim predavanjem natisnejo prezentacijo.

9. 10. 2019: Agencija vabi na DELAVNICO Z NASLOVOM POROČANJE JAVNIH DRUŽB V ENOTNI ELEKTRONSKI OBLIKI ESEF, ki se bo 22. 11. 2019 izvajala v prostorih Pravne fakultete univerze v Ljubljani. Vabilo javnim družbam je dostopno tukaj (.docx).

7. 10. 2019: Agencija bo v tem delu objavljala pomembnejše informacije v zvezi s prehodom javnih družb na poročanje v enotni elektronski obliki – ESEF. Mednje bo (gl. spodaj) vključila tudi pomembnejša vprašanja javnih družb glede ESEF ter odgovore Agencije nanje. Se pa tudi na tem mestu opozarja na okrožnico Agencije z dne 11. 4. 2019 , ki je objavljena tukaj (.docx)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si