Skoči do osrednje vsebine

Družbe za upravljanje

Poročanje DZU

20.2.2023: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodana je možnost pošiljanja podatkov za oceno tveganosti zavezancev za PPDFT). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

22.12.2022: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil s področja gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

7.12.2022: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodana je možnost pošiljanja dokumenta s ključnimi informacijami). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

12.5.2022: Agencija objavlja vprašalnik (CSA 2022-vprašalnik.docx) v zvezi z nadzorom, začetim s sklepom o uvedbi postopka nadzora št. 06022-11/2022-1 z dne 9.5.2022.

20.4.2022: Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil s področja gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

21.3.2022: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil s področja gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

3.3.2022: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca sklada denarnega trga. Dopolnitev se nanaša na pošiljanje preklica poročila (preklic se mora poslati ločeno od popravka vsebine poročila). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

8.4.2021: Agencija objavlja vprašalnik (CSA 2021-vprašalnik.doc) in tabeli (CSA 2021-tabeli.xls) v zvezi z nadzorom, začetim s sklepom o uvedbi postopka nadzora št. 06022-1/2021-1 z dne 6.4.2021.

27.1.2021: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca sklada denarnega trga. Dopolnitev se nanaša na kontrole za poročanje (Validation rules) in primer XML datoteke. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

1.1.2021: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje upravljavca sklada denarnega trga.

31.10.2020: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje upravljavca sklada denarnega trga.

24.9.2020: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje upravljavca sklada denarnega trga. Dopolnitev se nanaša na kontrole za poročanje (Validation rules). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

9.7.2020: Agencija je v skladu s 37. členom Uredbe o skladih denarnega trga pripravila funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca sklada denarnega trga. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

21.5.2020: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je bilo Poročilo o prejetih pritožbah vlagateljev). Dopolnitev šifranta v ničemer ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

21.11.2019: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Šifrant je dopolnjen v delu, ki se nanaša na poročanje v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja (drugi zavihek Excelove datoteke). Pri dopolnitvi specifikacije gre za uskladitev z veljavno zakonodajo, ki ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

18.9.2019: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 50/19). Produkcijsko okolje bo vzpostavljeno do 1.10.2019.

21.8.2019: Agencija je pripravila uskladitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 50/19). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

31.5.2019: Agencija je pripravila uskladitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša poročanje skladov denarnega trga. Funkcionalna specifikacija je usklajena z Uredbo (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga in je na voljo tukaj. Testno okolje je v skladu s to specifikacijo že vzpostavljeno.

1.2.2018: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje v delu, ki se nanaša na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede preklicev poročil. Dokument je na voljo tukaj.

16.1.2018: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje, v delu ki se nanaša na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na dopolnitev pojasnila vsebine poročanja za družbe za upravljanje, ki poleg poročanja na individualni osnovi poročajo KALIN02 obrazce tudi na konsolidirani osnovi. Dokument je na voljo tukaj.

17.11.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dopolnitev se nanaša na poročanje v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja - dodano je "Poročilo o poslih povezanih oseb") in v delu, ki obravnava elektronski podpis ter enkripcijo datotek. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

2.10.2017: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 31/17).

18.9.2017: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 31/17).

9.8.2017: Agencija je pripravila uskladitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 31/17). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

9.6.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša uskladitev XSD sheme s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/17). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

23.5.2017: Agencija je pripravila uskladitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/17). Uskladitev funkcionalne specifikacije v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

12.5.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede poročanja dodatnega parametra trg. Zaradi spremembe Agencija podaljšuje rok za predložitev poročil do vključno 19.5.2017. Dokument je na voljo tukaj.

9.5.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme. Dokument je na voljo tukaj.

26.4.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembo XSD sheme (preimenovanje polja ECAI) iz [1] ter popravek poročanja valute, države in SA Kategorije kot 3 mestnega števila. Dokument je na voljo tukaj.

13.3.2017: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Šifrant je dopolnjen v delu, ki se nanaša na poročanje v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja (drugi zavihek Excelove datoteke). Dopolnitev šifranta v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

4.11.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je bilo poročilo v zvezi s poročanjem o sumljivih naročilih in poslih). Dopolnitev šifranta v ničemer ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljotukaj.

20.10.2016: Agencija je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje borznoposredniških družb, ki v delu, ki se nanaša na poročanje o kapitalu, velja tudi za družbe za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. Več informacij, vključno z novo funkcionalno specifikacijo je na voljo tukaj (objava z dne 20. 10. 2016).

30.8.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je bilo poročilo v zvezi z obveščanjem o spremembi priglasitvenega dokumenta). Dopolnitev šifranta v ničemer ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

14.7.2016: Agencija je pripravila redakcijski popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Popravek se nanaša na XSD shemo (poročila ISDAT03) in v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

17.6.2016: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na XSD shemo. Popravek se nanaša na uskladitev XSD sheme s samo specifikacijo. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

8.6.2016: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16).

15.4.2016: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Dopolnitev je usklajena z novim Sklepom o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice. Dokument je na voljo tukaj.

19.8.2015: Agencija je pripravila spremembo funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Pri poročilih »Agregatni podatki o neto vplačilih in podatki o naložbah rezidentov države članice» in »Agregatni podatki o neto vplačilih in podatki o višini sredstev UCITS skladov, oblikovanih oziroma ustanovljenih v državi članici» je odslej potrebno pri tipu subjekta za katerega se poroča izbrati družbo za upravljanje, poslani podatki pa morajo odražati stanje za vsak posamezni vzajemni sklad oziroma podsklad. Popravka v ničemer ne vplivata na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

17.11.2014: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Popravek je redakcijski in v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

3.7.2014: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Popravek je redakcijski, nanaša se na poročanje o poslovnem izidu investicijskega sklada in v ničemer ne vpliva na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

13.3.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Dodani so bili tipi poročil, ki se nanašajo na opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnimi storitvami. Dopolnitev specifikacije v ničemer ne vpliva na format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

6.2.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na XML primer in XSD shemo. Gre za dopolnitev pri vrsti naložbe in gospodarskem sektorju. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

3.2.2014: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države.

27.1.2014: Agencija je vzpostavila testno okolje Nacionalnega sistema za poročanje, v skladu s Sklepom o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države. Produkcijsko okolje bo vzpostavljeno 3.2.2014.

21.1.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje numeričnih in nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe , ki se v delu uporablja tudi za družbe za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre – 1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

 10.1.2014: Agencija je pripravila dopolnitev funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na uskladitev z osnutkom Sklepa o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države. Funkcionalna specifikacija je na voljo
tukaj.

26.11.2013: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil (dodano je bilo poročilo v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnimi storitvami in pa možnost pošiljanja podatkov, potrebnih za izračun letnega nadomestila za nadzor). Dopolnitve šifranta v ničemer ne vplivajo na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

15.10.2013: Agencija je za družbe za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre – 1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2) v okviru Nacionalnega sistema za poročanje (NRS) vzpostavila testno okolje za poročanje o kapitalu in kapitalski ustreznosti. Za poročanje družb za upravljanje o kapitalu in kapitalski ustreznosti se na podlagi četrtega odstavka 12. člena Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12) uporablja tudi Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 (90/11 – popr.) in 33/12) ter s tem v zvezi funkcionalna specifikacija za Poročanje numeričnih in nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe – izključno v delu, ki se nanaša na poročanje o kapitalu in kapitalski ustreznosti (poglavje 4.1.1). Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

Produkcijsko okolje za poročanje o kapitalu in kapitalski ustreznosti družb za upravljanje bo vzpostavljeno predvidoma do 15. 3. 2014.

23.4.2013: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje v delu, ki se nanaša na šifrant nenumeričnih poročil. Popravki so izkjučno redakcijski in v ničemer ne vplivajo na vsebino ali format poročil. Funkcionalna specifikacija je na voljo tukaj.

1.2.2013: Agencija je pripravila dodatne popravke funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje (šifrant nenumeričnih poročil ter dodatne informacije glede poročanja bonitetne ocene). Dokument je na voljo tukaj. Produkcijsko okolje za poročanje po spremenjenih zahtevah bo vzpostavljeno 4.2.2013.

21.12.2012: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Pomembnejše spremembe so pri šifrantu nenumeričnih poročil (dodan je tip Poročilo na zahtevo), ter pri numeričnih poročilih (MATRIKA/ISBS in MATRIKA/ISTR), kjer je na voljo tudi nova oz. dopolnjena XML shema. Nova verzija dokumenta je na voljo tukaj.

19.12.2012: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje spremenjenih numeričnih (VEP, ISBS, ISTR) in nenumeričnih poročil. Testno okolje bo na voljo tudi po prehodu v produkcijo (1.1.2013 za VEP in nenumerična poročila, ter 1.2.2013 za poročila ISBS in ISTR). Zavezance prosimo, da po elektronski pošti potrdijo uspešen zaključek testiranja.

22.10.2012: Agencija je pripravila novo verzijo funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki je usklajena s Sklepom o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12). Funkcionalna specifikacija vsebuje novo (dopolnjeno) XML shemo za poročanje podatkov iz MATRIKE/ISBS, MATRIKE/ISTR in poročanje o VEP. Vključene so tudi spremembe pri poročanju nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj.

25.7.2012: Agencija je pripravila spremembe in dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje družba za upravljanje z namenom uskladitve specifikacije z ZISDU-2. Razen pri nenumeričnih poročilih, kjer je spremenjen nabor tipov poročil, spremembe v ničemer ne vplivajo na vsebino ali format poročil. Nova verzija dokumenta je na voljo tukaj.

2.3.2010: Agencija je pripravila popravek funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje. Spremembe so samo pri šifrantu nenumeričnih oziroma nestandardiziranih poročil, popravki pa so izključno redakcijski in v ničemer ne vplivajo na vsebino ali format poročil. Nova verzija dokumenta je na voljo tukaj.

23.2.2010: Agencija je dne 19.2.2010 vzpostavila testno okolje za pošiljanje novih poročil IS/L-1. Prehod v produkcijo bo 1.3.2010.

16.12.2009: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje spremenjenih poročil ISBS in ISTR (matrika). Zavezanci morajo v testno okolje poslati najmanj poročilo za december 2009, pripravljeno skladno s spremenjeno specifikacijo. Prav tako je potrebno poslati najmanj poročilo za november 2009, pripravljeno v skladu z zahtevami pred spremembo, namen tega testa pa je zagotoviti, da pošiljanje popravkov poročil, poslanih pred spremembo, deluje brez težav. Zavezanci so dolžni po elektronski pošti potrditi uspešen zaključek testiranja.

14.12.2009: Agencija je pripravila spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje ter njene dopolnitve. Spremembe so pri obrazcu IS/L-1, kjer se spremeni vsebina poročila in posledično tudi XML shema. Dopolnitve so pri poročanju poročil ISBS in ISTR (matrika), dodan je tudi osnutek sklepa, ki ureja poročanja. Dokument je v obliki "sledi spremembam" na voljo tukaj.

27.10.2009: Agencija je pripravila popravke funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki vsebuje dopolnitev pri poročanju obrazca IS/L-1. V XML shemi je dodano novo polje, ki vsebuje podatke o vrednosti sredstev IS. Dokument je na voljo tukaj.

30.9.2009: Agencija je pripravila dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki vsebuje dopolnitve oziroma spremembe pri poročanju poročil ISBS in ISTR (matrika). Dokument je na voljo tukaj.

5.8.2009: S 3.8.2009 je Agencija vzpostavila testno okolje za pošiljanje numeričnih in nenumeričnih poročil družb za upravljanje. Zavezanci za poročanje lahko za začetek testiranja pri numerčnih poročilih uporabijo ustrezno prilagojene vzorčne XML datoteke iz funkcionalne specifikacije, do izteka testnega obdobja pa morajo vsaj enkrat posredovati realne podatke za vsak tip poročila. Pri testiranju nenumeričnih poročilih naj zavezanci ravnajo skladno z navodili iz funkcionalne specifikacije, vsak zavezanec za poročanje pa naj v testnem obdobju pošlje vsaj tri nenumeriča poročila.

O vseh morebitnih težavah ali ugotovljenih pomanjkljivostih testnega okolja morajo zavezanci obvestiti Agencijo. Prav tako morajo zavezanci Agencijo obvestiti o uspešno zaključenem testiranju.

3.8.2009: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki vsebuje popravke XML shem za poročanje poročil VS/VEP ter ostalih poročil. Dokument je na voljo tukaj.

10.7.2009: Agencija je pripravila popravke oziroma dopolnitve funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki vsebuje novo XML shemo za poročanje poročil VS/VEP, ter določa nove roke za prehod v produkcijo. Dokument je na voljo tukaj.

23.6.2009: Agencija je pripravila novo verzijo funkcionalne specifikacije za poročanje družb za upravljanje, ki poleg matričnega poročanja zajema tudi vsa ostala poročila, ki so jih družbe za upravljanje dolžne posredovati Agenciji. Dokument je na voljo tukaj. Nova verzija ne spreminja obstoječega matričnega poročanja.


Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje družb za upravljanje. Dokument lahko dobite tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si