Skoči do osrednje vsebine

Borznoposredniške družbe in banke

Poročanje o bonitetnih zahtevah borznoposredniških družb


30. 11. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo (.docx)  za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, ki se poroča kot monetarna vrednost. Ta se v skladu s priporočilom EBA spremeni tako, da po novem predstavlja decimalno število dolžine 19 mest, od katerih sta 2 mesti desno od decimalne pike.

13. 5. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo (.docx) za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe s posodobitvami validacijskih pravil, ki se bodo začela uporabljati 1. 12. 2022. Z navedeno posodobitvijo funkcionalne specifikacije se Agencija usklajuje s poročevalskim okvirom EBA, verzija 3.2, pri čemer obrazci tipa IF 10.01 oziroma IF 10.02 zaradi nerelevantnosti v tej fazi niso bili implementirani. Spreminjajo se tudi nekatere podatkovne točke v posameznih obrazcih, kar pa ne vpliva na način poročanja zavezancev.

9. 2. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo (.docx) za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe in jih dopolnila s slovensko verzijo obrazcev za poročanje po Uredbi (EU) 2019/2033.

23. 12. 2021: Objava izvedbenih aktov na temo numeričnega poročanja investicijskih podjetij po IFR

V Evropskem uradnem listu je bila včeraj objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2284 z dne 10. decembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem in razkritji investicijskih podjetij, ki med drugim ureja numerično poročanje ravni in sestave kapitala, kapitalskih zahtev, obsega dejavnosti, tveganja koncentracije ter likvidnostnih zahtev. Izvedbena uredba začne veljati 11. 1. 2022, za prej omenjeno numerično poročanje pa se prvič začne uporabljati za poročanje po stanju na dan 31. 12. 2021, zavezanci pa morajo prva poročila po tej izvedbeni uredbi Agenciji, v skladu z objavljeno funkcionalno specifikacijo (.docx) poročati do 11. 2. 2022.

8. 10. 2021: Zamik pri poročanju po IFD/IFR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zavezance, da je bila obveščena, da Evropska komisija zamuja s pripravo in objavo Izvedbenih aktov na temo poročanja po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba IFR). Izvedbeni akti Evropske komisije bodo predvidoma pripravljeni in objavljeni v Evropskem uradnem listu do konca tega leta. V skladu z navedenim ATVP zato spreminja Funkcionalno specifikacijo za poročanje, ki jo je ATVP objavila na svoji spletni strani. Rok za zavezance za oddajo prvega poročila po tej specifikacije je tako spremenjen ter je po novem 11.2.2022, in sicer po stanju na dan 31.12.2021. Spremenjeno specifikacijo najdete tukaj (.docx)

6. 8. 2021: Agencija objavlja manjši popravek Specifikacij (.docx) za poročanje po IFD/IFR, ki se nanaša na dopolnitev vezano na objavo Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v Uradnem listu RS te na spremembo formata poročanja valute.

19. 7. 2021:  Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju) objavlja prvo verzijo Funkcionalne specifikacije za poročanje po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (v nadaljevanju uredba IFR). Na podlagi 54. člena uredbe IFR morajo namreč borznoposredniške družbe pristojnim organom poročati o višini in sestavi kapitala, kapitalskih zahtevah, izračunu kapitalskih zahtev, stopnji dejavnosti v zvezi s pogoji iz prvega odstavka 12. člena uredbe IFR, vključno z razčlenitvijo bilance stanja in prihodkov po investicijski storitvi in veljavnem faktorju K, o tveganju koncentracije in o likvidnostnih zahtevah.

Specifikacija (.docx) določa vsebino in obliko obrazcev za poročanje, validacijska pravila ter postavlja roke za testiranje in rok za prvo poročanje obrazcev po izvedbeni uredbi, sprejeti na podlagi uredbe IFR. Ker tako Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, kot tudi končna verzija izvedbene uredbe o poročanju investicijskih podjetij, sprejeta na podlagi uredbe IFR, še nista bila objavljena v Uradnem listu oziroma Evropskem uradnem listu, specifikacija še ni dokončna, vendar jo Agencija objavlja z namenom, da se bodo lahko borznoposredniške družbe na poročanje pravočasno pripravile in prvo poročanje zagotovile do datuma, predvidenega s predpisi.


Poročanje o poslih s finančnimi instrumenti


25. 5. 2022: Agencija bo skupaj z ESMA posodobila nekatera validacijska pravila za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Spremembe validacijskih pravil se bodo nanašale tako na lokalno okolje za poročanje (Nacionalni sistem za poročanje o transakcijah – NTRS), kot tudi na sistem za izmenjavo poročil o poslih s finančnimi instrumenti med državami članicami (Transaction Reporting Exchange Mechanism – TREM). Ker se bodo spremembe obeh sistemov nanašale tudi na določena pravila glede izmenjave podatkov o izvršenih poslih v okviru TREM ter na spremembo XSD sheme, bo Agencija zavezancem po trenutno veljavni shemi (in validacijskih pravilih) omogočala pošiljanje poročil o poslih s finančnimi instrumenti do vključno 30. 5. 2022. 31. 5. 2022 sistem NRS začasno ne bo deloval, poročila po novi shemi (in validacijskih pravilih) pa bodo zavezanci lahko začeli pošiljati od 1. 6. 2022 dalje. Za ta poročila bo veljala nova XSD shema ter nova validacijska pravila. Več informacij o spremenjenih validacijskih pravilih je na voljo na tej spletni povezavi https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions.

26. 3. 2021: ATVP je pripravila posodobljeno verzijo funkcionalnih specifikacij za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Spremembe se nanašajo na uskladitev tipov poročanih polj z Uredbo ter na popravek pri preklicih poročil. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

18. 9. 2019: Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja posodobljena navodila za poročanje elementov o finančnih instrumentih (FIRDS reporting instructions), ki je namenjena predvsem mestom trgovanja, sistematičnim internalizatorjem in izvajalcem storitev poročanja podatkov (APA in CTP). Dokument ukinja zahtevo za sistematične internalizatorje in APA, da ti poročajo ne-delovne dneve. Dodatno je objavljen tudi dokument FIRDS_CFI_Validations_02082019.xlsx (.docx), ki vsebuje na CFI kodah utemeljena validacijska pravila, ki bodo v produkcijsko okolje FIRDS implementirana 23. 9. 2019.

9. 8. 2019: ATVP je pripravila posodobljeno verzijo funkcionalnih specifikacij za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Spremembe se nanašajo na spremembe nekaterih poslovnih pravil in FIRDS šifrantov, spreminja pa se validacija predloženih poročil o poslih s finančnimi instrumenti. Po novem se validacija poročil o poslih s finančnimi instrumenti izvaja na nivoju posamezne transakcije in ne več zgolj na nivoju predložene datoteke. Dokument je na voljo  tukaj (.docx).

Rok za začetek poročanja po novih oziroma spremenjenih zahtevah je 23. 9. 2019. Agencija bo testno okolje vzpostavila z dnem 16. 8. 2019. Testiranje lahko zavezanci za poročanje tako kot do sedaj opravijo na način, da v testno okolje pošljejo določeno število datotek z novo XML shemo, preden bo zavezanec poročila začel pošiljati v produkcijsko okolje.

6. 6. 2019: ATVP bo z dnem 15.8.2019 ponovno odprla testno okolje za poročanje MIFID II transakcij za verzijo, ki uporablja XSD shemo verzija 1.1.0, katera je bila objavljena na spletnih straneh ESME 23.7.2018. Nov rok za poročanje skladno s spremenjenimi pravili je postavljen predvidoma na 23.9.2019.

6. 2. 2019: ESMA je 5.2.2019 objavila izjavo v zvezi z uporabo podatkov in izračunov po Uredbi MiFIR v povezavi z morebitnim izstopom Velike Britanije iz EU brez dogovora (t.i. no-deal Brexit). V primeru slednjega, Velika Britanija po 30.3.2019 ne bo več posredovala, ESMA pa ne bo več obdelovala njenih podatkov, kar bo vplivalo tudi na podatkovne baze in IT aplikacije ESMA, predvsem v zvezi z:
- bazo referenčnih podatkov (FIRDS),
- določitvijo pristojnega organa v zvezi s finančnimi instrumenti (Relevant Competent Authority),
- letnimi izračuni glede transparentnosti za lastniške finančne instrumente,
- izračuni glede transparentnosti za nelastniške finančne instrumente,
- izračune za sistematične internalizatorje,
- DVC mehanizmom in
- izračuni v zvezi z opravljanjem pomožne dejavnosti.

Zaradi potencialnih težav pri obdelavi in objavi podatkov so zamaknjeni tudi datumi predvidenih posodobitev sistemov FIRDS in TREM, in sicer iz 18.2.2019 na Q3 2019.

Podrobnosti so razvidne iz obvestila.

12. 10. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na septembrskem zasedanju članov odbora sprejel dokument v zvezi z identifikacijo CFI kod za posamezne vrste finančnih instrumentov. Zavezanci za poročanje o poslih lahko dokument uporabijo tudi kot pripomoček pri določanju CFI kod finančnega instrumenta in poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po 26. členu Uredbe MiFIR. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

31. 7. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 23.7.2018 na svojih spletnih straneh na naslovu https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions objavil posodobljene XSD sheme (verzija 1.1.0) za potrebe poročanja in objave referenčnih podatkov o finančnih instrumentih (FIRDS), podatkov o transparentnosti v zvezi s finančnimi instrumenti (FITRS) ter sheme v zvezi z mehanizmom največjega obsega (t.i. Double Volume Cap Mechanism ali DvC.

Posodobljene XSD sheme so objavljene vnaprej z namenom, da se lahko subjekti, ki podatke poročajo ESMA na navedene spremembe poročevalskih zahtev tudi ustrezno pripravijo. ESMA načrtuje začetek testnega obdobja v mesecu novembru tega leta, produkcijsko okolje pa bo predvidoma vzpostavljeno februarja 2019.

16. 7. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 29. 5. 2018 objavil dopolnjena navodila za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Navodila, katerih vsebina bo predvidoma implementirana dne 18. 2. 2019, vsebujejo spremembe na področju:
- poročevalskih navodil
- validacijskih pravil in
- XML shem.

Novi dokumenti so zavezancem za poročanje na voljo na tej spletni povezavi: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

Neposredne povezave do navedenih dokumentov pa so na voljo tukaj:
Navodila za poročanje (.docx)
Validacijska pravila  (.docx)
• XML sheme: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-8-2598_annex_2_mifir_transaction_reporting_iso20022_xml_schemas.zip

Agencija zavezancem za poročanje svetuje, da se z navedenimi spremembami seznanijo in jih implementirajo v svoje sisteme za poročanje.

Agencija bo testno okolje za zavezance vzpostavila dne 15. 1. 2019.

13. 12. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembe XML strukture datotek. Dokument je na voljo  tukaj (.docx).

8. 8. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na zamenjavo regulativnega tehničnega standarda z objavljeno Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/590 ter na spremembe poročevalskih polj in pripadajočih XML elementov. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

17. 3. 2017: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo (.docx) za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah.

Specifikacija na novo ureja način izvedbe elektronskega poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti s strani zavezancev za poročanje. Dokument vsebuje funkcionalne in tehnične specifikacije sistema za poročanje ter druge dokumente, ki zavezancem za poročanje služijo kot pripomoček za ustrezno in pravilno izvedbo poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti.

Specifikacija za poročanje uvaja spremembe poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti tako z vsebinskega kot tudi s tehničnega vidika. Poročevalske zahteve se nanašajo na nova pravila poročanja, ki jih uvaja 26. člen Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, Delegirane uredbe Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim nadzornim organom (v nadaljevanju RTS 22) in Priloge k RTS 22 ter Smernice ESMA v zvezi s poročanjem o transakcijah, hrambi podatkov o naročilih in uskladitvi poslovnih ur.

Testno okolje za pošiljanje poročil o transakcijah po novi specifikaciji bo predvidoma vzpostavljeno dne 1. 12. 2017, produkcijsko okolje za pošiljanje taistih poročil po tej specifikaciji pa bo predvidoma vzpostavljeno do 3. 1. 2018.

Ta funkcionalna specifikacija stopi v veljavo dne 17. 3. 2017. Z začetkom uporabe teh funkcionalnih specifikacij (tj. z dnem 3. 1. 2018) se prenehajo uporabljati funkcionalne specifikacije V2.1 ter z njo povezana vsebina. Funkcionalne specifikacije V2.1 se po 3. 1. 2018 uporabijo zgolj v posameznih in zelo omejenih primerih (preklic (in ponovno pošiljanje) že poslanih poročil o transakcijah s finančnimi instrumenti, sklenjenimi pred 3. 1. 2018, poročila poslana na zahtevo Agencije, ipd.).

Vsa dokumentacija in tekoče informacije v zvezi s testiranjem bodo na voljo na spletni strani Agencije v rubriki "Poročanje" ter preko spletne strani sistema za poročanje NRS.

1. 1. 2009: Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje o transakcijah. Dokument lahko dobite tukaj (.docx).

Poročanje nenumeričnih poročil


6. 4. 2022: Agencija objavlja posodobljene funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na objavo novega podzakonskega akta Agencije na temo zajamčenih terjatev vlagateljev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 47/22 in zaradi katerega se spreminja dokument [1] funkcionalne specifikacije. Specifikacija stopi v veljavo 16. 4. 2022 in je na voljo tukaj (.docx).

1. 4. 2022: Agencija objavlja nove funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI-1, ZBNIP, Uredbi (EU) 2019/2033 na njih temelječih predpisih ter smernicah evropskih nadzornih organov (ESMA in EBA) in Delegirani uredbi (EU) 2016/957, za borznoposredniške družbe in banke (v omejenem obsegu), ki opravljajo investicijske storitve in posle. Funkcionalne specifikacije se nanašajo predvsem na objavo novih podzakonskih aktov Agencije, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 29/22 in zajemajo nekatere nove tipe in razrede poročil, uskladitev z novimi podzakonskimi akti Agencije. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

3. 4. 2020: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI-1 za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na nekatere nove tipe in razrede poročil ter uskladitev z novimi podzakonskimi akti Agencije in njeno Tarifo. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

1.2.2018: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede preklicev poročil. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

16.1.2018: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na dopolnitev pojasnila vsebine poročanja za družbe za upravljanje, ki poleg poročanja na individualni osnovi poročajo KALIN02 obrazce tudi na konsolidirani osnovi. Dokument je na voljotukaj (.docx).

13.12.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na zamenjavo verzijie GnuPG programske opreme, ki se uporablja za podpisovanje poročil. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

23.11.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanašajo na omogočanje elektronskega poročanja po tretjem odstavku 16. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16 in 62/17). Dokument je na voljo tukaj (.docx).

12. 5. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede poročanja dodatnega parametra trg. Zaradi spremembe Agencija podaljšuje rok za predložitev poročil do vključno 19.5.2017. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

9. 5. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme. Dokument je na voljotukaj (.docx).

26. 4. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembo XSD sheme (preimenovanje polja ECAI) iz [1] ter popravek poročanja valute, države in SA Kategorije kot 3 mestnega števila. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

14. 3. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembo XSD sheme iz [1] ter manjše popravke v zvezi z validacijskimi pravili, navedenimi pod [3]. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

Agencija naproša zavezance za poročanje, da v času do izteka roka za prvo poročanje po novih obrazcih opravijo potrebna testiranja ter tako zagotovijo ustrezen prehod poročanja v produkcijsko okolje.

6. 12. 2016: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je dopolnila funkcionalno specifikacijo za poročanje objavljeno dne 20. 10. 2016. Spremembe specifikacije se nanašajo zgolj in samo na del nenumeričnega poročanja, kjer so bile skladno z že objavljenimi podzakonskimi akti Agencije dopolnjeni nekateri razredi in tipi nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

20. 10. 2016: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo (.docx) za elektronsko poročanje borznoposredniških družb ter v določenem delu specifikacije tudi za poročanje bank in družb za upravljanje.

Specifikacija vključuje dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih poročil borznoposredniških družb in družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/15 in 81/15) in ki so bile vpeljane na podlagi novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 30/2016), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša tudi določbe glede bonitetne ureditve investicijskih podjetij in zahtev glede poročanja po novi kapitalski ureditvi, ki jo urejajo Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES, Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni in delegirani akti Komisije in drugi predpisi/dokumenti evropskih nadzornih organov.

Poročevalske zahteve se dodatno spreminjajo v delu, ki se nanaša na nenumerično poročanje borznoposredniških družb in bank. Podrobnejša vsebina poročanja za posamezno vrsto zavezanca je razvidna iz funkcionalne specifikacije, ki je dosegljiva tukaj. Agencija bo naknadno ustrezno spremenila tudi Funkcionalno specifikacijo za poročanje DZU in Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljalcev alternativnih investicijskih skladov.

Testno okolje za pošiljanje numeričnih poročil po novi specifikaciji bo vzpostavljeno 1. 3. 2017, za pošiljanje nenumeričnih poročil pa 15. 11. 2016.

Produkcijsko okolje za pošiljanje numeričnih poročil po tej specifikaciji bo vzpostavljeno 31. 3. 2017, za pošiljanje nenumeričnih poročil, pa bo produkcijsko okolje vzpostavljeno na datum začetka uporabe sklepov Agencije iz točk I do VI dokumenta v [4] te specifikacije ter uveljavitve sklepa Agencije, ki ureja prenos smernic ESMA/EBA iz dokumenta v [4] te specifikacije.

Funkcionalna specifikacija stopi v veljavo dne 21. 10. 2016. Za nenumerično poročanje se začne uporabljati od začetka uporabe sklepov Agencije iz točk I do VI dokumenta v [4] ter uveljavitve sklepa Agencije, ki ureja prenos smernic ESMA/EBA iz dokumenta v [4] te specifikacije, za numerično poročanje po obrazcih iz datoteke [3] te specifikacije pa po stanju na referenčni datum poročanja 31. 3. 2017.

Z začetkom uporabe te funkcionalne specifikacije se preneha uporabljati funkcionalna specifikacija V2.8 ter z njo povezana vsebina.

Vsa dokumentacija in tekoče informacije v zvezi s testiranjem bodo na voljo na spletni strani Agencije v rubriki "Poročanje" ter preko spletne strani sistema za poročanje NRS.

23.9.2016: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo, ki se nanaša na poročanje sumljivih naročil in poslov (STOR obrazec). Dokument je na voljo tukaj (.docx).

23.10.2014: Agencija je pripravila obvestilo zavezancem za poročanje BPD po 275. členu ZTFI v zvezi z migracijo finančnih instrumentov na ICE Futures Europe. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

27.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo tehnične sheme za poročanje. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

25.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri poročanju IZP-POS obrazca, ki se sedaj lahko poroča kot samostojno poročilo. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

25.2.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil v delu, ki se nanaša na dolžino zapisa matične številke zavezanca. Dokument je na voljo tukaj (.docx). Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcija pa od 1.4.2014 dalje. Zavezance Agencija naproša, da pred oddajo numeričnih in nenumeričnih poročil v produkcijsko okolje zagotovijo pošiljanje le teh tudi v testno okolje.

21.1.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih poročil družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre – 1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2). Poročevalske zahteve za borznoposredniške družbe in banke se s to verzijo funkcionalnih specifikacij ne spreminjajo. Dokument je na voljo tukaj (.docx).

25.7.2012: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje numeričnih poročil borznoposredniških družb.

23.4.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj (.docx). Spremembe pri nenumeričnem poročanju bodo začele veljati 24.4.2012.

31.1.2012: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje spremenjenih in dopolnjenih numeričnih in nenumeričnih poročil.

20.1.2012: Agencija je objavila spremembe v funkcionalni specifikaciji sistema za elektronsko poročanje BPD. Dokument je na voljo tukaj (.docx). (.docx)

8.12.2011: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljotukaj (.docx).
O alternativnem identifikatorju finančnih instrumentov (AII - Alternative Instrument Identifier)

Trgi, ki uporabljajo AII, so (ažuriran seznam je na mifiddatabase.esma.europa.eu):
(XBRD) LIFFE BRUSSELS - Belgium
(XMAT) EURONEXT PARIS MATIF - France
(XMON) EURONEXT PARIS MONEP - France
(XEUR) EUREX DEUTSCHLAND - Germany
(XADE) ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET - Greece
(XEUE) EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES - Netherlands
(MFOX) NYSE EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES - Portugal
(XLIF) THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE (LIFFE) - United KingdomPoročanje borznoposredniških družb

Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje borznoposredniških družb. Dokument lahko dobite tukaj (.docx).

Glede na že prejeta numerična poročila borznoposredniških družb, Agencija zavezance za poročanje opozarja predvsem na naslednje:


  1. Za datum poročila se šteje datum, na katerega se nanaša poročilo. Za sklope poročil CAP, NAL in IZP je to datum, za katerega se poroča stanje na ta dan (zadnji dan v mesecu). Enako velja za sklop poročil LIK, ne glede na to, da poročilo vsebuje vnose samo za delovne dni v mesecu.


  2. Če je zavezanec za isto obdobje poslal dve poročili istega tipa, mora poslati tudi preklic prejšnjega poročila. Navodila za pošiljanje preklicev so v Funkcionalni specifikaciji.


  3. Posamezna postavka v poročilu je lahko treh različnih tipov (število, datum ali tekst). Zavezanci morajo pri pošiljanju upoštevati, katerega tipa je posamezna postavka. Klasifikacija poročil s tipi posameznih postavk je v Funkcionalni specifikaciji.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si