Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po uredbi MiFIR

25. 5. 2022: Agencija bo skupaj z ESMA posodobila nekatera validacijska pravila za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Spremembe validacijskih pravil se bodo nanašale tako na lokalno okolje za poročanje (Nacionalni sistem za poročanje o transakcijah – NTRS), kot tudi na sistem za izmenjavo poročil o poslih s finančnimi instrumenti med državami članicami (Transaction Reporting Exchange Mechanism – TREM). Ker se bodo spremembe obeh sistemov nanašale tudi na določena pravila glede izmenjave podatkov o izvršenih poslih v okviru TREM ter na spremembo XSD sheme, bo Agencija zavezancem po trenutno veljavni shemi (in validacijskih pravilih) omogočala pošiljanje poročil o poslih s finančnimi instrumenti do vključno 30. 5. 2022. 31. 5. 2022 sistem NRS začasno ne bo deloval, poročila po novi shemi (in validacijskih pravilih) pa bodo zavezanci lahko začeli pošiljati od 1. 6. 2022 dalje. Za ta poročila bo veljala nova XSD shema ter nova validacijska pravila. Več informacij o spremenjenih validacijskih pravilih je na voljo na tej spletni povezavi https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions.

26. 3. 2021: ATVP je pripravila posodobljeno verzijo funkcionalnih specifikacij za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Spremembe se nanašajo na uskladitev tipov poročanih polj z Uredbo ter na popravek pri preklicih poročil. Dokument je na voljo tukaj.

18. 9. 2019: Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja posodobljena navodila za poročanje elementov o finančnih instrumentih (FIRDS reporting instructions), ki je namenjena predvsem mestom trgovanja, sistematičnim internalizatorjem in izvajalcem storitev poročanja podatkov (APA in CTP). Dokument ukinja zahtevo za sistematične internalizatorje in APA, da ti poročajo ne-delovne dneve. Dodatno je objavljen tudi dokument FIRDS_CFI_Validations_02082019.xlsx, ki vsebuje na CFI kodah utemeljena validacijska pravila, ki bodo v produkcijsko okolje FIRDS implementirana 23. 9. 2019.

9. 8. 2019: ATVP je pripravila posodobljeno verzijo funkcionalnih specifikacij za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Spremembe se nanašajo na spremembe nekaterih poslovnih pravil in FIRDS šifrantov, spreminja pa se validacija predloženih poročil o poslih s finančnimi instrumenti. Po novem se validacija poročil o poslih s finančnimi instrumenti izvaja na nivoju posamezne transakcije in ne več zgolj na nivoju predložene datoteke. Dokument je na voljo  tukaj.

Rok za začetek poročanja po novih oziroma spremenjenih zahtevah je 23. 9. 2019. Agencija bo testno okolje vzpostavila z dnem 16. 8. 2019. Testiranje lahko zavezanci za poročanje tako kot do sedaj opravijo na način, da v testno okolje pošljejo določeno število datotek z novo XML shemo, preden bo zavezanec poročila začel pošiljati v produkcijsko okolje.

6. 6. 2019: ATVP bo z dnem 15.8.2019 ponovno odprla testno okolje za poročanje MIFID II transakcij za verzijo, ki uporablja XSD shemo verzija 1.1.0, katera je bila objavljena na spletnih straneh ESME 23.7.2018. Nov rok za poročanje skladno s spremenjenimi pravili je postavljen predvidoma na 23.9.2019.

6. 2. 2019: ESMA je 5.2.2019 objavila izjavo v zvezi z uporabo podatkov in izračunov po Uredbi MiFIR v povezavi z morebitnim izstopom Velike Britanije iz EU brez dogovora (t.i. no-deal Brexit). V primeru slednjega, Velika Britanija po 30.3.2019 ne bo več posredovala, ESMA pa ne bo več obdelovala njenih podatkov, kar bo vplivalo tudi na podatkovne baze in IT aplikacije ESMA, predvsem v zvezi z:
- bazo referenčnih podatkov (FIRDS),
- določitvijo pristojnega organa v zvezi s finančnimi instrumenti (Relevant Competent Authority),
- letnimi izračuni glede transparentnosti za lastniške finančne instrumente,
- izračuni glede transparentnosti za nelastniške finančne instrumente,
- izračune za sistematične internalizatorje,
- DVC mehanizmom in
- izračuni v zvezi z opravljanjem pomožne dejavnosti.

Zaradi potencialnih težav pri obdelavi in objavi podatkov so zamaknjeni tudi datumi predvidenih posodobitev sistemov FIRDS in TREM, in sicer iz 18.2.2019 na Q3 2019.

Podrobnosti so razvidne iz obvestila.

12. 10. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na septembrskem zasedanju članov odbora sprejel dokument v zvezi z identifikacijo CFI kod za posamezne vrste finančnih instrumentov. Zavezanci za poročanje o poslih lahko dokument uporabijo tudi kot pripomoček pri določanju CFI kod finančnega instrumenta in poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po 26. členu Uredbe MiFIR. Dokument je na voljo tukaj.

31. 7. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 23.7.2018 na svojih spletnih straneh na naslovu https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions objavil posodobljene XSD sheme (verzija 1.1.0) za potrebe poročanja in objave referenčnih podatkov o finančnih instrumentih (FIRDS), podatkov o transparentnosti v zvezi s finančnimi instrumenti (FITRS) ter sheme v zvezi z mehanizmom največjega obsega (t.i. Double Volume Cap Mechanism ali DvC.

Posodobljene XSD sheme so objavljene vnaprej z namenom, da se lahko subjekti, ki podatke poročajo ESMA na navedene spremembe poročevalskih zahtev tudi ustrezno pripravijo. ESMA načrtuje začetek testnega obdobja v mesecu novembru tega leta, produkcijsko okolje pa bo predvidoma vzpostavljeno februarja 2019.

16. 7. 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 29. 5. 2018 objavil dopolnjena navodila za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti. Navodila, katerih vsebina bo predvidoma implementirana dne 18. 2. 2019, vsebujejo spremembe na področju:
- poročevalskih navodil
- validacijskih pravil in
- XML shem.

Novi dokumenti so zavezancem za poročanje na voljo na tej spletni povezavi: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

Neposredne povezave do navedenih dokumentov pa so na voljo tukaj:
Navodila za poročanje (.docx)
Validacijska pravila 
• XML sheme: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-8-2598_annex_2_mifir_transaction_reporting_iso20022_xml_schemas.zip

Agencija zavezancem za poročanje svetuje, da se z navedenimi spremembami seznanijo in jih implementirajo v svoje sisteme za poročanje.

Agencija bo testno okolje za zavezance vzpostavila dne 15. 1. 2019.

13. 12. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembe XML strukture datotek. Dokument je na voljo  tukaj.

8. 8. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na zamenjavo regulativnega tehničnega standarda z objavljeno Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/590 ter na spremembe poročevalskih polj in pripadajočih XML elementov. Dokument je na voljo tukaj.

17. 3. 2017: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah.

Specifikacija na novo ureja način izvedbe elektronskega poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti s strani zavezancev za poročanje. Dokument vsebuje funkcionalne in tehnične specifikacije sistema za poročanje ter druge dokumente, ki zavezancem za poročanje služijo kot pripomoček za ustrezno in pravilno izvedbo poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti.

Specifikacija za poročanje uvaja spremembe poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti tako z vsebinskega kot tudi s tehničnega vidika. Poročevalske zahteve se nanašajo na nova pravila poročanja, ki jih uvaja 26. člen Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, Delegirane uredbe Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim nadzornim organom (v nadaljevanju RTS 22) in Priloge k RTS 22 ter Smernice ESMA v zvezi s poročanjem o transakcijah, hrambi podatkov o naročilih in uskladitvi poslovnih ur.

Testno okolje za pošiljanje poročil o transakcijah po novi specifikaciji bo predvidoma vzpostavljeno dne 1. 12. 2017, produkcijsko okolje za pošiljanje taistih poročil po tej specifikaciji pa bo predvidoma vzpostavljeno do 3. 1. 2018.

Ta funkcionalna specifikacija stopi v veljavo dne 17. 3. 2017. Z začetkom uporabe teh funkcionalnih specifikacij (tj. z dnem 3. 1. 2018) se prenehajo uporabljati funkcionalne specifikacije V2.1 ter z njo povezana vsebina. Funkcionalne specifikacije V2.1 se po 3. 1. 2018 uporabijo zgolj v posameznih in zelo omejenih primerih (preklic (in ponovno pošiljanje) že poslanih poročil o transakcijah s finančnimi instrumenti, sklenjenimi pred 3. 1. 2018, poročila poslana na zahtevo Agencije, ipd.).

Vsa dokumentacija in tekoče informacije v zvezi s testiranjem bodo na voljo na spletni strani Agencije v rubriki "Poročanje" ter preko spletne strani sistema za poročanje NRS.

1. 1. 2009: Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje o transakcijah. Dokument lahko dobite tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si