Skoči do osrednje vsebine

Poročanje o bonitetnih zahtevah borznoposredniških družb po Uredbi IFR

1. 9. 2023: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, izraženega kot monetarna vrednost, ki se poroča kot decimalna vrednost. Ta se spremeni tako, da po novem predstavlja celo število z dvema decimalnima mestoma, v zvezi z navedenim pa se dopolni tudi XSD shema. Opravljeni so bili tudi manjši popravki besedila specifikacije. Zavezanci morajo po uveljavitvi specifikacije v čim krajšem roku preklicati že poslana poročila za prvi in drugi kvartal leta 2023 in ponovno poročati poročila za prvi in drugi kvartal leta 2023 po novi specifikaciji ter o tem obvestiti Agencijo.

29. 6. 2023: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, izraženega kot monetarna vrednost, ki se poroča kot decimalna vrednost. Ta se spremeni tako, da po novem predstavlja celo število brez decimalnih mest z ekvivalentom natančnosti na tisoč enot. Dodatno so dodana navodila za poročanje nekaterih obrazcev. Zavezanci morajo po uveljavitvi specifikacije v čimkrajšem roku preklicati že poslana poročila za prvi kvartal leta 2023 in ponovno poročati poročila za prvi kvartal leta 2023 po novi specifikaciji ter o tem obvestiti Agencijo.

27. 12. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo validacijskih pravil. Validacijska pravila so spremenjena na verzijo z dne 12. 12. 2022 in kot objavljene na spletnih straneh Evropskega bančnega organa https://www.eba.europa.eu/eba-issues-revised-list-its-validation-rules-9.

5. 12. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, ki se poroča kot decimalna vrednost. Ta se spremeni tako, da po novem predstavlja decimalno število dolžine 7 mest, od katerih so 4 mesta desno od decimalne pike.

30. 11. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo  za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe, ki se nanaša na spremembo podatkovnega formata števila, ki se poroča kot monetarna vrednost. Ta se v skladu s priporočilom EBA spremeni tako, da po novem predstavlja decimalno število dolžine 19 mest, od katerih sta 2 mesti desno od decimalne pike.

13. 5. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe s posodobitvami validacijskih pravil, ki se bodo začela uporabljati 1. 12. 2022. Z navedeno posodobitvijo funkcionalne specifikacije se Agencija usklajuje s poročevalskim okvirom EBA, verzija 3.2, pri čemer obrazci tipa IF 10.01 oziroma IF 10.02 zaradi nerelevantnosti v tej fazi niso bili implementirani. Spreminjajo se tudi nekatere podatkovne točke v posameznih obrazcih, kar pa ne vpliva na način poročanja zavezancev.

9. 2. 2022: Posodobitev funkcionalne specifikacije za poročanje

Agencija je posodobila funkcionalno specifikacijo za poročanje numeričnih poročil za borznoposredniške družbe in jih dopolnila s slovensko verzijo obrazcev za poročanje po Uredbi (EU) 2019/2033.

23. 12. 2021: Objava izvedbenih aktov na temo numeričnega poročanja investicijskih podjetij po IFR

V Evropskem uradnem listu je bila včeraj objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2284 z dne 10. decembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem in razkritji investicijskih podjetij, ki med drugim ureja numerično poročanje ravni in sestave kapitala, kapitalskih zahtev, obsega dejavnosti, tveganja koncentracije ter likvidnostnih zahtev. Izvedbena uredba začne veljati 11. 1. 2022, za prej omenjeno numerično poročanje pa se prvič začne uporabljati za poročanje po stanju na dan 31. 12. 2021, zavezanci pa morajo prva poročila po tej izvedbeni uredbi Agenciji, v skladu z objavljeno funkcionalno specifikacijo poročati do 11. 2. 2022.

8. 10. 2021: Zamik pri poročanju po IFD/IFR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zavezance, da je bila obveščena, da Evropska komisija zamuja s pripravo in objavo Izvedbenih aktov na temo poročanja po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba IFR). Izvedbeni akti Evropske komisije bodo predvidoma pripravljeni in objavljeni v Evropskem uradnem listu do konca tega leta. V skladu z navedenim ATVP zato spreminja Funkcionalno specifikacijo za poročanje, ki jo je ATVP objavila na svoji spletni strani. Rok za zavezance za oddajo prvega poročila po tej specifikacije je tako spremenjen ter je po novem 11.2.2022, in sicer po stanju na dan 31.12.2021. Spremenjeno specifikacijo najdete tukaj

6. 8. 2021: Agencija objavlja manjši popravek Specifikacij za poročanje po IFD/IFR, ki se nanaša na dopolnitev vezano na objavo Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij v Uradnem listu RS te na spremembo formata poročanja valute.

19. 7. 2021:  Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju) objavlja prvo verzijo Funkcionalne specifikacije za poročanje po Uredbi (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (v nadaljevanju uredba IFR). Na podlagi 54. člena uredbe IFR morajo namreč borznoposredniške družbe pristojnim organom poročati o višini in sestavi kapitala, kapitalskih zahtevah, izračunu kapitalskih zahtev, stopnji dejavnosti v zvezi s pogoji iz prvega odstavka 12. člena uredbe IFR, vključno z razčlenitvijo bilance stanja in prihodkov po investicijski storitvi in veljavnem faktorju K, o tveganju koncentracije in o likvidnostnih zahtevah.

Specifikacija določa vsebino in obliko obrazcev za poročanje, validacijska pravila ter postavlja roke za testiranje in rok za prvo poročanje obrazcev po izvedbeni uredbi, sprejeti na podlagi uredbe IFR. Ker tako Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, kot tudi končna verzija izvedbene uredbe o poročanju investicijskih podjetij, sprejeta na podlagi uredbe IFR, še nista bila objavljena v Uradnem listu oziroma Evropskem uradnem listu, specifikacija še ni dokončna, vendar jo Agencija objavlja z namenom, da se bodo lahko borznoposredniške družbe na poročanje pravočasno pripravile in prvo poročanje zagotovile do datuma, predvidenega s predpisi.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si