Skoči do osrednje vsebine

Poročanje nenumeričnih poročil

10. 1. 2024: Agencija objavlja posodobljeno funkcionalno specifikacijo za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na umik dveh razredov nenumeričnih poročil po smernicah EBA, in sicer poročanja po Smernicah o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki in Smernicah o primerjavi praks v zvezi s prejemki. Po novem se vsebina tovrstnih poročil, vključno s poročanjem prejemkov na splošno Agenciji sporoča v obliki numeričnega poročanja, kar je urejeno s posodobljenimi specifikacijami za numerično poročanje o bonitetnih zahtevah borznoposredniških družb in ki je objavljena na spletnih straneh Agencije. Specifikacija za poročanje nenumeričnih poročil stopi v veljavo danes, dne 10. 1. 2024.

13. 3. 2023: Agencija objavlja posodobljeno funkcionalno specifikacijo za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje. Sprememba funkcionalne specifikacije vsebuje dopolnitev klasifikacije nenumeričnih poročil, ki se nanaša na pošiljanje podatkov za izdelavo ocene tveganosti zavezancev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Specifikacija stopi v veljavo dne 13. 3. 2023.

4. 1. 2023: Agencija objavlja posodobljene funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na dopolnitev klasifikacije nenumeričnih poročil, ki se nanašajo na posodobljene Smernice EBA o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07), ki veljajo od 31. 12. 2022 dalje ter na objavo sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 151/22 in ki so začele veljati 17. 12. 2022. Specifikacija stopi v veljavo 1. 1. 2023 in je na voljo tukaj.

6. 4. 2022: Agencija objavlja posodobljene funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na objavo novega podzakonskega akta Agencije na temo zajamčenih terjatev vlagateljev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 47/22 in zaradi katerega se spreminja dokument [1] funkcionalne specifikacije. Specifikacija stopi v veljavo 16. 4. 2022 in je na voljo tukaj.

1. 4. 2022: Agencija objavlja nove funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI-1, ZBNIP, Uredbi (EU) 2019/2033 na njih temelječih predpisih ter smernicah evropskih nadzornih organov (ESMA in EBA) in Delegirani uredbi (EU) 2016/957, za borznoposredniške družbe in banke (v omejenem obsegu), ki opravljajo investicijske storitve in posle. Funkcionalne specifikacije se nanašajo predvsem na objavo novih podzakonskih aktov Agencije, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 29/22 in zajemajo nekatere nove tipe in razrede poročil, uskladitev z novimi podzakonskimi akti Agencije. Dokument je na voljo tukaj.

3. 4. 2020: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI-1 za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na nekatere nove tipe in razrede poročil ter uskladitev z novimi podzakonskimi akti Agencije in njeno Tarifo. Dokument je na voljo tukaj.

1.2.2018: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede preklicev poročil. Dokument je na voljo tukaj.

16.1.2018: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na dopolnitev pojasnila vsebine poročanja za družbe za upravljanje, ki poleg poročanja na individualni osnovi poročajo KALIN02 obrazce tudi na konsolidirani osnovi. Dokument je na voljotukaj.

13.12.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na zamenjavo verzijie GnuPG programske opreme, ki se uporablja za podpisovanje poročil. Dokument je na voljo tukaj.

23.11.2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje nenumeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanašajo na omogočanje elektronskega poročanja po tretjem odstavku 16. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16 in 62/17). Dokument je na voljo tukaj.

12. 5. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme glede poročanja dodatnega parametra trg. Zaradi spremembe Agencija podaljšuje rok za predložitev poročil do vključno 19.5.2017. Dokument je na voljo tukaj.

9. 5. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na tehnično ureditev XSD sheme. Dokument je na voljotukaj.

26. 4. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembo XSD sheme (preimenovanje polja ECAI) iz [1] ter popravek poročanja valute, države in SA Kategorije kot 3 mestnega števila. Dokument je na voljo tukaj.

14. 3. 2017: Agencija objavlja spremembe funkcionalne specifikacije za poročanje Nacionalnega sistema za poročanje, ki se nanašajo na poročanje numeričnih poročil po ZTFI za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje, ki opravljajo investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na spremembo XSD sheme iz [1] ter manjše popravke v zvezi z validacijskimi pravili, navedenimi pod [3]. Dokument je na voljo tukaj.

Agencija naproša zavezance za poročanje, da v času do izteka roka za prvo poročanje po novih obrazcih opravijo potrebna testiranja ter tako zagotovijo ustrezen prehod poročanja v produkcijsko okolje.

6. 12. 2016: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je dopolnila funkcionalno specifikacijo za poročanje objavljeno dne 20. 10. 2016. Spremembe specifikacije se nanašajo zgolj in samo na del nenumeričnega poročanja, kjer so bile skladno z že objavljenimi podzakonskimi akti Agencije dopolnjeni nekateri razredi in tipi nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj.

20. 10. 2016: Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje borznoposredniških družb ter v določenem delu specifikacije tudi za poročanje bank in družb za upravljanje.

Specifikacija vključuje dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih poročil borznoposredniških družb in družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/15 in 81/15) in ki so bile vpeljane na podlagi novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 30/2016), ki v pravni red Republike Slovenije prenaša tudi določbe glede bonitetne ureditve investicijskih podjetij in zahtev glede poročanja po novi kapitalski ureditvi, ki jo urejajo Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES, Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni in delegirani akti Komisije in drugi predpisi/dokumenti evropskih nadzornih organov.

Poročevalske zahteve se dodatno spreminjajo v delu, ki se nanaša na nenumerično poročanje borznoposredniških družb in bank. Podrobnejša vsebina poročanja za posamezno vrsto zavezanca je razvidna iz funkcionalne specifikacije, ki je dosegljiva tukaj. Agencija bo naknadno ustrezno spremenila tudi Funkcionalno specifikacijo za poročanje DZU in Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljalcev alternativnih investicijskih skladov.

Testno okolje za pošiljanje numeričnih poročil po novi specifikaciji bo vzpostavljeno 1. 3. 2017, za pošiljanje nenumeričnih poročil pa 15. 11. 2016.

Produkcijsko okolje za pošiljanje numeričnih poročil po tej specifikaciji bo vzpostavljeno 31. 3. 2017, za pošiljanje nenumeričnih poročil, pa bo produkcijsko okolje vzpostavljeno na datum začetka uporabe sklepov Agencije iz točk I do VI dokumenta v [4] te specifikacije ter uveljavitve sklepa Agencije, ki ureja prenos smernic ESMA/EBA iz dokumenta v [4] te specifikacije.

Funkcionalna specifikacija stopi v veljavo dne 21. 10. 2016. Za nenumerično poročanje se začne uporabljati od začetka uporabe sklepov Agencije iz točk I do VI dokumenta v [4] ter uveljavitve sklepa Agencije, ki ureja prenos smernic ESMA/EBA iz dokumenta v [4] te specifikacije, za numerično poročanje po obrazcih iz datoteke [3] te specifikacije pa po stanju na referenčni datum poročanja 31. 3. 2017.

Z začetkom uporabe te funkcionalne specifikacije se preneha uporabljati funkcionalna specifikacija V2.8 ter z njo povezana vsebina.

Vsa dokumentacija in tekoče informacije v zvezi s testiranjem bodo na voljo na spletni strani Agencije v rubriki "Poročanje" ter preko spletne strani sistema za poročanje NRS.

23.9.2016: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo, ki se nanaša na poročanje sumljivih naročil in poslov (STOR obrazec). Dokument je na voljo tukaj.

23.10.2014: Agencija je pripravila obvestilo zavezancem za poročanje BPD po 275. členu ZTFI v zvezi z migracijo finančnih instrumentov na ICE Futures Europe. Dokument je na voljo tukaj.

27.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembo tehnične sheme za poročanje. Dokument je na voljo tukaj.

25.7.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri poročanju IZP-POS obrazca, ki se sedaj lahko poroča kot samostojno poročilo. Dokument je na voljo tukaj.

25.2.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil v delu, ki se nanaša na dolžino zapisa matične številke zavezanca. Dokument je na voljo tukaj. Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcija pa od 1.4.2014 dalje. Zavezance Agencija naproša, da pred oddajo numeričnih in nenumeričnih poročil v produkcijsko okolje zagotovijo pošiljanje le teh tudi v testno okolje.

21.1.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih poročil družb za upravljanje, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 159. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre – 1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2). Poročevalske zahteve za borznoposredniške družbe in banke se s to verzijo funkcionalnih specifikacij ne spreminjajo. Dokument je na voljo tukaj.

25.7.2012: Agencija je vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje numeričnih poročil borznoposredniških družb.

23.4.2012: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljo tukaj. Spremembe pri nenumeričnem poročanju bodo začele veljati 24.4.2012.

31.1.2012: Agencija je vzpostavila testno okolje za poročanje spremenjenih in dopolnjenih numeričnih in nenumeričnih poročil.

20.1.2012: Agencija je objavila spremembe v funkcionalni specifikaciji sistema za elektronsko poročanje BPD. Dokument je na voljo tukaj.

8.12.2011: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje BPD. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil. Dokument je na voljotukaj.
O alternativnem identifikatorju finančnih instrumentov (AII - Alternative Instrument Identifier)

Trgi, ki uporabljajo AII, so (ažuriran seznam je na mifiddatabase.esma.europa.eu):
(XBRD) LIFFE BRUSSELS - Belgium
(XMAT) EURONEXT PARIS MATIF - France
(XMON) EURONEXT PARIS MONEP - France
(XEUR) EUREX DEUTSCHLAND - Germany
(XADE) ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET - Greece
(XEUE) EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES - Netherlands
(MFOX) NYSE EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES - Portugal
(XLIF) THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE (LIFFE) - United KingdomPoročanje borznoposredniških družb

Način in vsebino poročanja ter splošna tehnična in organizacijska izhodišča za izvajanje poročanja določa funkcionalna specifikacija sistema za poročanje borznoposredniških družb. Dokument lahko dobite tukaj.

Glede na že prejeta numerična poročila borznoposredniških družb, Agencija zavezance za poročanje opozarja predvsem na naslednje:


  1. Za datum poročila se šteje datum, na katerega se nanaša poročilo. Za sklope poročil CAP, NAL in IZP je to datum, za katerega se poroča stanje na ta dan (zadnji dan v mesecu). Enako velja za sklop poročil LIK, ne glede na to, da poročilo vsebuje vnose samo za delovne dni v mesecu.


  2. Če je zavezanec za isto obdobje poslal dve poročili istega tipa, mora poslati tudi preklic prejšnjega poročila. Navodila za pošiljanje preklicev so v Funkcionalni specifikaciji.


  3. Posamezna postavka v poročilu je lahko treh različnih tipov (število, datum ali tekst). Zavezanci morajo pri pošiljanju upoštevati, katerega tipa je posamezna postavka. Klasifikacija poročil s tipi posameznih postavk je v Funkcionalni specifikaciji.
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si