Skoči do osrednje vsebine

Veljavne smernice ESMA/EBA

I. Smernice v zvezi z uredbo ESMA

Smernice o dogovorih o sodelovanju in izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter pristojnimi organi in organom ESMA (.docx)  (.docx)
(v uporabi v RS od 27. 3. 2014)

II. Smernice iz direktive o finančnih konglomeratih (FICOD)

Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (.docx)
(v uporabi v RS od 23. 2. 2015)

III. Smernice iz direktive MIFiD II in uredbe MiFIR

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II

Opozorilo: V prevodu smernic se beseda »primernost« oziroma njene izpeljanke nanašajo na pojem »ustreznost« oziroma izpeljanke iz njega na naslednjih mestih:

 • opredelitev pojma »ocena ustreznosti« (stran 5),
 • odstavek 12 (stran 7),
 • odstavek 14 (stran 7),
 • v opombi št. 10 (stran 12),
 • odstavek 55 (stran 19),
 • odstavek 58 (stran 19),
 • odstavek 61 (stran 20),
 • v podnaslovu pred odstavkom 70 (stran 22),
 • odstavek 73 (stran 23),
 • odstavek 76 (stran 24),
 • odstavek 77 (stran 24),
 • odstavek 81 (stran 25),
 • odstavek 82 (stran 25) in
 • odstavek 94 (stran 29).

(v uporabi v RS od 4. 10. 2023)

Smernice ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 4. 10. 2023)

Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 3. 10. 2023)

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (.docx)
(v uporabi v RS od 28. 5. 2022)

Smernice o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 1. 2022)

Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi (.docx)
(v uporabi v RS od 6. 6. 2021)

Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge I k direktivi MiFID II (.docx)
(v uporabi v RS od 22. 7. 2019)

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (.docx)
(v uporabi v RS od 8. 3. 2019)

MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only (.docx)

Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II (.docx)
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve ZTFI-1 do 2. oktobra 2023)

Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (.docx)
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve ZTFI-1)

Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)
Smernice o navzkrižni prodaji (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018)

Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)

Smernice za oceno znanja in usposobljenosti (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)


 IV. Smernice iz direktive MiFID I

Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 7. 2016)

Smernice v zvezi s politikami in praksami prejemkov (MiFID) (.docx)

(v uporabi v RS od 27. 1. 2014 do vključno 3. 10. 2023)


V. Smernice v zvezi z bonitetnim nadzorom investicijskih podjetij

Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034
(v uporabi v RS od 19. 6. 2023)

Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034
(v uporabi v RS od 29. 12. 2022)

Smernice Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (.docx)
(v uporabi v RS od 6. 12. 2022)

Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (.docx)
(v uporabi v RS od 14. 5. 2022)

Smernice o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (.docx)
(v uporabi v RS od 14. 5. 2022)


VI. Smernice v zvezi z uredbo EMIR

Smernice o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (.docx)
(v uporabi v RS od 6. 7. 2019)

Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (.docx)
(v uporabi v RS od 22. 6. 2019)

Smernice in priporočila za izvajanje načel CPSS-IOSCO v zvezi z infrastrukturo finančnih trgov za centralne nasprotne stranke (.docx)
(v uporabi v RS od 4. 9. 2014)


Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti (.docx)
(v uporabi v RS od 27. 1. 2014)

Smernice in priporočila v zvezi s pisnimi dogovori med člani kolegijev za CNS (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 10. 2013)


 VII. Smernice v zvezi z uredbo o prodaji na kratko


Smernice o izjemi za dejavnosti vzdrževanja trga in za dejavnosti na primarnem trgu v skladu z Uredbo (EU) 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 6. 2013)


VIII. Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga (MAR)

Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (.docx)
(v uporabi v RS od 17. 3. 2017)

Odložitev razkritja notranjih informacij in vpliv notranjih informacij iz bonitetnega nadzora (.docx)
(v uporabi v RS od 8. 6. 2022)

Odložitev razkritja notranjih informacij (.docx)
(v uporabi v RS od 20. 12. 2016)

Prejemniki sondiranja trga (.docx)
(v uporabi v RS od 20. 12. 2016)


IX. Smernice iz direktive o preglednosti

Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja (.docx)
(v uporabi v RS od 5. 12. 2016)

 Smernice organa ESMA o nadzoru finančnih informacij
(v uporabi v RS od 28. 12. 2014, razen smernice 4)


X. Smernice iz direktive UCITS


Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (.docx)
(v uporabi v RS od 2. 2. 2022)

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS (.docx)

(v uporabi v RS od 13. 1. 2021)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 9. 2020)

Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 1. 2017)

Smernice o ETF in drugih vprašanjih v zvezi z UCITS skladi (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 8. 2014)

Smernice o merjenju tveganj in izračunu skupne izpostavljenosti za nekatere vrste strukturiranih UCITS skladov (.docx)

(v uporabi v RS od 28. 3. 2012)


 XI. Smernice iz direktive AIFMD

Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (.docx)
(v uporabi v RS od 2. 2. 2022)

Smernice o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (.docx)

(v uporabi v RS od 4. 9 2021)

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS (.docx)

(v uporabi v RS od 13. 1. 2021)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (.docx)
(v uporabi v RS od 3. 9. 2020)

Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

Dopolnitev Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS) (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 3. 2016)

Smernice za poročanje v skladu s členi 3(3)(d) in 24(1), (2) in (4) direktive o UAIS (.docx)
(v uporabi v RS 10. 10. 2014)

Smernice o vzorcu memoranduma glede posvetovanja, sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z nadzorom subjektov iz direktive UAIS (.docx)
(v uporabi v RS od 29. 11. 2013)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o UAIS (.docx)
(v uporabi v RS od 22. 7. 2013)

Smernice o ključnih pojmih iz direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (.docx)
(v uporabi v RS od 13. 3. 2013)

XII. Smernice iz uredbe o skladih denarnega trga

Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga

(v uporabi v RS od 25. 8. 2020)

Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga

(v uporabi v RS od 27. 3. 2023)


XIII. Smernice s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Smernice Evropskega bančnega organa EBA o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
(v uporabi v RS od 3. 11. 2023)

Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
(v uporabi v RS od 2. 10. 2023)

Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849
(v uporabi v RS od 1. 12. 2022)

Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48 (10) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2021/16; v nadaljevanju: Smernice o nadzoru na podlagi tveganja) – prenovljene (.docx)
(v uporabi v RS od 4. 6. 2022)

Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 6. 2022)

Smernice na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki razveljavljajo in nadomeščajo smernice JC/2017/37 (.docx)
(v uporabi v RS od 25. 9. 2021)


XIV. Smernice iz prospektne uredbe

Smernice o zahtevah po razkritju v skladu z uredbo o prospektu (.docx)

(v uporabi v RS od 22. 5. 2021)

Smernice o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu (.docx)
(v uporabi v RS od 30. 11. 2019)


XV. Smernice iz uredbe CSDR

Smernice o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 (.docx)
(v uporabi v RS od 2. 6. 2020)

Smernice o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 uredbe CSDR (.docx)
(v uporabi v RS od 29. 6. 2019)


XVI. Smernice iz uredbe SFTR

Smernice - Poročanje v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (.docx)

(v uporabi v RS od 19. 6. 2021)XVII. Smernice EBA

Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo 

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020)

Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020) 

Smernice o zunanjem izvajanju 

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020)

Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)


XVIII. Druge smernice

Smernice za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku (.docx)
(v uporabi v RS od 31. 7. 2021)

Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (.docx)
(v uporabi v RS od 25. 5. 2019)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (.docx)
(v uporabi v RS od 25. 5. 2019)

Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (.docx)
(v uporabi v RS od 31. 12. 2021)

Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (.docx)
(v uporabi v RS od 1. 10. 2017)

Smernice o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA) (.docx)
(v uporabi v RS od 25. 10. 2014)


XIX. Sklepi o uporabi smernic

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (Uradni list RS, št. 99/2023)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II (Uradni list RS, 94/2023) 

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 63/2023) 

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 63/2023)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 61/2023)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18, 46/19, 80/21, 135/21, 71/22 in 58/23)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 156/22)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (Uradni list RS, št. 145/2022) 

Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 145/2022)

Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja (Uradni list RS, št. 79/22) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 67/22) 

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 58/22) 

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 58/22)

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 49/22) (.docx) 

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, 194/2021)

Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (Uradni list RS, št. 181/2021)

Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR (Uradni list RS, št. 167/21) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT  (Uradni list RS, št. 153/2021)

Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (Uradni list RS, št. 131/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku (Uradni list RS, št. 102/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (Uradni list RS, št. 90/21)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu  (Uradni list RS, št. 70/21)

Sklep o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS  (Uradni list RS, št. 200/20)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16, 156/20, 58/22, 58/22 in 156/22)

Sklep o uporabi Smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (Uradni list RS, št. 111/20)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 109/20)

Sklep o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 (Uradni list RS, št. 81/20)

Sklep o uporabi smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (Uradnem listu RS, št. 55/20)

Sklep o uporabi smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu (Uradni list RS, št. 68/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (Uradni list RS, št. 39/19)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR (Uradni list 43/19)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (Uradni list RS, št. 36/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje (Uradni list RS, št. 34/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 51/18)

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 35/18)

Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 69/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17) (.docx)

Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 27/17) (.docx)

Sklep o uporabi smernic ESMA za izvajanje uredbe o zlorabi trga - informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (Uradni list RS, št. 13/17)


Smernice ESMA si lahko preberete na spletnem naslovu:
http://www.esma.europa.eu/documents/overview/10

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si