Veljavne smernice ESMA/EBA

I. Smernice v zvezi z uredbo ESMA

Smernice o dogovorih o sodelovanju in izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter pristojnimi organi in organom ESMA 
(v uporabi v RS od 27. 3. 2014)

II. Smernice iz direktive o finančnih konglomeratih (FICOD)

Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov
(v uporabi v RS od 23. 2. 2015)

III. Smernice iz direktive MIFiD II in uredbe MiFIR

Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije zagotavljanja skladnosti s predpisi
(v uporabi v RS od 6. 6. 2021)

Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge I k direktivi MiFID II
(v uporabi v RS od 22. 7. 2019)

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 8. 3. 2019)

MiFID II Supervisory briefing: Appropriateness and execution-only

Smernice o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve ZTFI-1)

Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve ZTFI-1)

Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)
Smernice o navzkrižni prodaji
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018)

Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)

Smernice za oceno znanja in usposobljenosti
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)


 IV. Smernice iz direktive MiFID I

Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja
(v uporabi v RS od 3. 7. 2016)

Smernice v zvezi s politikami in praksami prejemkov (MiFID)

(v uporabi v RS od 27. 1. 2014)

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti iz direktive MiFID
(v uporabi v RS od 20. 12. 2012)


V. Smernice v zvezi z uredbo EMIR

Smernice o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR
(v uporabi v RS od 6. 7. 2019)

Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank
(v uporabi v RS od 22. 6. 2019)

Smernice in priporočila za izvajanje načel CPSS-IOSCO v zvezi z infrastrukturo finančnih trgov za centralne nasprotne stranke
(v uporabi v RS od 4. 9. 2014)


Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti
(v uporabi v RS od 27. 1. 2014)

Smernice in priporočila v zvezi s pisnimi dogovori med člani kolegijev za CNS
(v uporabi v RS od 3. 10. 2013)


 VI. Smernice v zvezi z uredbo o prodaji na kratko


Smernice o izjemi za dejavnosti vzdrževanja trga in za dejavnosti na primarnem trgu v skladu z Uredbo (EU) 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
(v uporabi v RS od 3. 6. 2013)

VII. Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga (MAR)

Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago
(v uporabi v RS od 17. 3. 2017)

Odložitev razkritja notranjih informacij
(v uporabi v RS od 20. 12. 2016)

Prejemniki sondiranja trga
(v uporabi v RS od 20. 12. 2016)


VIII. Smernice iz direktive o preglednosti

Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja
(v uporabi v RS od 5. 12. 2016)

 Smernice organa ESMA o nadzoru finančnih informacij

(v uporabi v RS od 28. 12. 2014, in sicer samo smernice št. 1-3, 5-9 in 18)

IX. Smernice iz direktive UCITS

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS

(v uporabi v RS od 13. 1. 2021)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS
(v uporabi v RS od 3. 9. 2020)

Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)
(v uporabi v RS od 1. 1. 2017)

Smernice o ETF in drugih vprašanjih v zvezi z UCITS skladi
(v uporabi v RS od 1. 8. 2014)

Smernice o merjenju tveganj in izračunu skupne izpostavljenosti za nekatere vrste strukturiranih UCITS skladov

(v uporabi v RS od 28. 3. 2012)


 X. Smernice iz direktive AIFMD

Smernice o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS)

(v uporabi v RS od 4. 9 2021)

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS

(v uporabi v RS od 13. 1. 2021)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS
(v uporabi v RS od 3. 9. 2020)

Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

Dopolnitev Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS)
(v uporabi v RS od 1. 3. 2016)

Smernice za poročanje v skladu s členi 3(3)(d) in 24(1), (2) in (4) direktive o UAIS
(v uporabi v RS 10. 10. 2014)

Smernice o vzorcu memoranduma glede posvetovanja, sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z nadzorom subjektov iz direktive UAIS
(v uporabi v RS od 29. 11. 2013)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o UAIS
(v uporabi v RS od 22. 7. 2013)

Smernice o ključnih pojmih iz direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov
(v uporabi v RS od 13. 3. 2013)

XI. Smernice iz uredbe o skladih denarnega trga

Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga

(v uporabi v RS od 25. 8. 2020)

Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga

(v uporabi v RS od 7. 7. 2021)

XII. Smernice s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Smernice na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki razveljavljajo in nadomeščajo smernice JC/2017/37
(v uporabi v RS od 25. 9. 2021)

Skupne smernice Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti
(v uporabi v RS od 7. 4. 2018)


XIII. Smernice iz prospektne uredbe

Smernice o zahtevah po razkritju v skladu z uredbo o prospektu

(v uporabi v RS od 22. 5. 2021)

Smernice o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu
(v uporabi v RS od 30. 11. 2019)


XIV. Smernice iz uredbe CSDR

Smernice o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014
(v uporabi v RS od 2. 6. 2020)

Smernice o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 uredbe CSDR
(v uporabi v RS od 29. 6. 2019)


XV. Smernice iz uredbe SFTR

Smernice - Poročanje v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR

(v uporabi v RS od 19. 6. 2021)

XVI. Smernice EBA

Smernice organa o notranjem upravljanju
(v uporabi v RS od 10. 11. 2020)

Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo 

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020)

Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020) 

Smernice o zunanjem izvajanju 

(v uporabi v RS od 10. 11. 2020)

Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013

(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI)
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe 575/2013/EU
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

Smernice o primerjavi prejemkov
(v uporabi v RS od 3. 12. 2016)

XVII. Druge smernice

Smernice za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku
(v uporabi v RS od 31. 7. 2021)


Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP
(v uporabi v RS od 25. 5. 2019)

Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP
(v uporabi v RS od 25. 5. 2019)

Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
- Priloga I: Predloga matrike za ocenjevanje kolektivne primernosti članov upravljalnega organa
(v uporabi v RS od 30. 6. 2018)

Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju
(v uporabi v RS od 1. 10. 2017)

Smernice o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA)
(v uporabi v RS od 25. 10. 2014)


XVIII. Sklepi o uporabi smernic

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT  (Uradni list RS, št. 153/2021)

Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (Uradni list RS, št. 131/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku (Uradni list RS, št. 102/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (Uradni list RS, št. 90/21)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18, 46/19, 80/21 in 135/21)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu  (Uradni list RS, št. 70/21)

Sklep o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS  (Uradni list RS, št. 200/20)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16 in 156/20)

Sklep o uporabi Smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (Uradni list RS, št. 111/20)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 109/20)

Sklep o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 (Uradni list RS, št. 81/20)

Sklep o uporabi smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (Uradnem listu RS, št. 55/20)

Sklep o uporabi smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu (Uradni list RS, št. 68/19)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (Uradni list RS, št. 39/19)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR (Uradni list 43/19)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (Uradni list RS, št. 36/19)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje (Uradni list RS, št. 34/19)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 83/18)

Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 51/18)

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 35/18)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o zahtevah glede upravljanja produktov (Uradni list RS, št. 24/18)

Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 69/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 27/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA za izvajanje uredbe o zlorabi trga - informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (Uradni list RS, št. 13/17)


Smernice ESMA si lahko preberete na spletnem naslovu:
http://www.esma.europa.eu/documents/overview/10

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.