Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov

Splošno o dovoljenju za trženje enot investicijskih skladov

Trženje enot investicijskih skladov na območju Republike Slovenije v imenu in za račun družbe za upravljanje iz 100. člena ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje skladno s prvim odstavkom 131. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU–3) lahko opravljajo samo fizične osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za trženje enot investicijskih skladov (v nadaljevanju: dovoljenje).

Na podlagi drugega odstavka 131. člena ZISDU-3 se za dovoljenje šteje dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), in sicer najmanj za opravljanje poslov izvrševanja naročil za račun strank in investicijskega svetovanja ter dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov po ZISDU-3.

Tretji odstavek 131. člena ZISDU-3 določa, da mora kandidat za pridobitev dovoljenja izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. uspešno opraviti preizkus strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov,
  2. imeti najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj,
  3. obvladati slovenski jezik,
  4. ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece,
  5. imeti najmanj srednješolsko izobrazbo na 5. ravni SOK oziroma 4. ravni EOK, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.


Taksa za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov
Skladno s tarifno številko 44/1 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/21, 151/22 in 106/23) znaša taksa za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov 50 točk (vrednost ene točke je 4,70 EUR), kar skupaj znaša 235 EUR. Taksa se plača na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245, sklic 00-707). Kopija potrdila o plačilu se priloži k zahtevi za izdajo dovoljenja.

Taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov
Skladno s tarifno številko 44/2 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr., 173/21, 151/22 in 106/23) znaša taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov 100 točk (vrednost ene točke je 4,70 EUR), kar skupaj znaša 470 EUR. Taksa se plača na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245, sklic 00 159.

Združenje družb za upravljanje - GIZ, Ljubljana na podlagi pooblastila ATVP iz četrtega odstavka 511. člena ZISDU-3, najmanj dvakrat na leto na svoji spletni strani objavi datum preizkusa znanja. Podrobnejši nabor vsebin za preizkus znanj s področja trženja enot investicijskih skladov ter druge informacije v zvezi s preizkusom znanj so objavljene na spletni strani ZDU-GIZ: https://www.zdu-giz.si.

Kandidat mora za pridobitev dovoljenja Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, posredovati Zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov (v nadaljevanju: zahteva) z vsemi prilogami.

Kandidat lahko zahtevo posreduje Agenciji bodisi sam v svojem imenu bodisi pooblasti drugo osebo (npr. delodajalca idr.), da v njegovem imenu posreduje navedeno zahtevo Agenciji. V slednjem primeru mora biti zahtevi vselej priloženo tudi kandidatovo pisno pooblastilo vložniku za posredovanje zahteve Agenciji.

POJASNILO V ZVEZI Z IZDAJO DOVOLJENJ ZA TRŽENJE ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV


Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 65/08 z dne 30. 6. 2008 objavljen Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1C), ki se nanaša na 127. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št. 92/07 in 109/07-popr.; v nadaljevanju ZISDU-1B).

Na podlagi te spremembe se šteje, da so osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, in osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov člana uprave družbe za upravljanje, ter osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer najmanj za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank in investicijskega svetovanja, pridobile dovoljenje iz prvega odstavka 137. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-3-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07-popr., v nadaljevanju zakon), to je, dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov.

Prav tako se šteje, da so osebe, ki so do uveljavitve ZISDU-1B to je 25.10.2007 pridobile ustrezno potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov, pridobile dovoljenje iz prvega odstavka 131. člena zakona.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si