Skoči do osrednje vsebine

Registri

Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov


(borzno posredniške družbe, banke in družbe za upravljanje z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma v zvezi z investicijskimi storitvami in posli)
Agencija v skladu s 195. členom ZTFI-1, 150. členom ZISDU-3 in 452. členom ZTFI-1 vodi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev, v katerega se vpisujejo vse:
1. borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in
3. družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja oziroma pomožnih storitev.

Register je javno dostopen.

Register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (družbe za upravljanje, krovni skladi s podskladi in vzajemni skladi)


Agencija v skladu s 102. členom ZISDU-3 vodi register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerega se vpisujejo vse družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

Register je javno dostopen.

Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov


Agencija v skladu z 39. členom ZUAIS vodi register upravljavcev AIS, v katerega so vpisani upravljavci AIS, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, upravljavci AIS, ki so pridobili status SIS in registrirani upravljavci AIS ter alternativni investicijski skladi, ki jih upravljajo.

Register je javno dostopen na zgornjih spletnih povezavah.


Register alternativnih investicijskih skladov


Agencija v skladu s 6. členom ZOAIS vodi register AIS, v katerega so vpisani vsi AIS oblikovani ali ustanovljeni v Republiki Sloveniji, ki so usklajeni z ZOAIS.

Register je javno dostopen na zgornji spletni povezavi.


Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov


Agencija vodi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov v skladu z 278. členom ZTFI-1. V register zastopnikov se vpisujejo odvisni borznoposredniški zastopniki s sedežem v Republiki Sloveniji in odvisni borznoposredniški zastopniki s sedežem v drugi državi članici, katere predpisi njenim investicijskih podjetjem ne dovoljujejo pooblastitve odvisnih borznoposredniških zastopnikov, in ki ga je pooblastila borznoposredniška družba.

Omenjeni register je javno dostopen.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si