Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS

Agencija v skladu s 195. členom ZTFI-1, 150. členom ZISDU-3 in 452. členom ZTFI-1 vodi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS, v katerega se vpisujejo vse:
1. borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov s finančnimi instrumenti ter
3. družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

Zap. št. Banka / borzno posredniška družba / družba za upravljanje Kontakt Dovoljenje po ZTVP-1*: Dovoljenje po ZTFI-1: Dovoljenje po ZISDU-3: Dovoljenje po ZBan-2: Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev: Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS:
1.

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.

Pristaniška ulica 14

6502 Koper

tel: 080 13 18

intesasanpaolobank.si

/

5, 13

/

7

-
2.

BELEKTRON d. o. o.

Cvetkova ulica 25

1000 Ljubljana

tel: 01/ 620 88 54

faks: 01/ 620 88 55

belektron.eu/sl

/

3

/ / / /
3.

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Koroška cesta 5

4000 Kranj

tel: 04/ 280 10 00

faks: 04/ 280 10 12

gbd.si

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

/ / / /
4.

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Slovenska cesta 54 a

1000 Ljubljana

tel: 01/ 300 22 50

faks: 01/ 234 33 59

ilirika.si

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

10

/ /

5.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2000 Maribor

tel: 02/ 229 22 90

faks: 02/ 252 43 33

nkbm.si

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

/ / /

6.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Trg republike 2

1000 Ljubljana

tel: 01/ 476 39 00

faks: 01/ 252 24 22

nlb.si

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

/ / /

7.

SKB banka d.d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana

tel: 01/ 433 21 32

faks: 01/ 471 56 28

skb.si

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

/ / /

8.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Šmartinska 140

1000 Ljubljana

tel: 01/ 587 66 00

faks: 01/ 587 66 84

unicredit.si

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

/ / /

-

9.

TRIGLAV  SKLADI, d.o.o.

Slovenska cesta 54

1000 Ljubljana

tel: 01/ 300 73 00

faks: 01/ 300 73 50

triglavskladi.si

/ /

1, 2, 3

/ -
10.

NLB SKLADI, d.o.o.

Tivolska cesta 48

1000 Ljubljana

tel: 01/ 476 52 70

faks: 01/ 476 52 99

nlbskladi.si

/ /

1, 3

/ -
11.

GENERALI INVESTMENTS d.o.o.

Dunajska cesta 63

1000 Ljubljana 

tel: 01/ 582 67 80 

faks: 01/ 518 41 00

generali-investments.si 

/ /

1, 3

/ -
12.

ADDIKO BANK d.d.

Dunajska cesta 117

1000 Ljubljana

tel: 01/ 580 40 00

addiko.si

/ / /

7

- /
13.

BANKA SPARKASSE d.d.

Cesta v Kleče 15

1000 Ljubljana

tel: 01/ 583 66 66

faks: 01/ 583 23 33

sparkasse.si

/ / /

7

- /
14.

GORENJSKA BANKA d.d.

Bleiweisova cesta 1

4000 Kranj

tel: 04/ 208 40 00

faks: 04/ 202 15 03

gbkr.si

/ / /

7

- /
15.

SID SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA d.d. 

Ulica Josipine Turnograjske 6 

1000 Ljubljana

tel: 01/ 200 75 00

faks: 01/ 200 75 75

sid.si

/ / /

7

- /
16.

DELAVSKA HRANILNICA d.d.

Miklošičeva 5

1000 Ljubljana

tel: 01/ 300 02 00

faks: 01/ 300 02 20

delavska-hranilnica.si

/ / /

7

- /
17.

HRANILNICA LON d. d.

Žanova ulica 3

4000 Kranj

tel: 04/ 280 07 77
faks: 04/ 201 13 37
www.lon.si

/ / /

7

- /
18.

PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.

Glavni trg 15

5271 Vipava

tel: 05/ 366 45 00

faks: 05/ 366 45 10

hranilnica-vipava.si

/ / /

7

- /
19.

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Kolodvorska 9

1000 Ljubljana

tel: 01/ 472 71 00

faks: 01/ 472 74 05

dbs.si

/ / /

7

- /
20.

SBERBANK BANKA d.d.

Dunajska cesta 128 a, 

1000 Ljubljana


tel: 01/ 530 74 00,
01/ 530 74 02

faks: 01/ 530 74 04,
01/ 530 75 55

sberbank.si

/ / /

7

/ /
21.

Sava Infond d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

tel: 080 22 42

infond.si

/ /

1

/ / /

*Prevajalnik storitev ZTVP-1 ZTFI najdete tukaj.

Datum zadnje spremembe: 12. 3. 2021


Legenda:


Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI-1

1. Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
2. Izvrševanje naročil za račun strank.
3. Poslovanje za svoj račun.
4. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti.
5. Investicijsko svetovanje.
6. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
7. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.
8. Upravljanje MTF.
9. Hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi skrbništvo in sorodne storitve, kot so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja ter storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank, razen vodenja centralnega registra.
10. Dajanje posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko podjetje, ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih.
11. Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.
12. Menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami.
13. Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti.
14. Storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
15. Storitve in posli enake vrste kot investicijske storitve in posli oziroma pomožne investicijske storitve, ki se nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali 11. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI-1, če so povezane z investicijskimi storitvami in posli oziroma pomožnimi investicijskimi storitvami.
16. Upravljanje OTF


Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP-1
1. Borzno posredovanje
2. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji
3. Izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa
4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa
5. Storitve v zvezi z uvedbo VP v javno trgovanje
6. Investicijsko svetovanje
7. Vodenje računov nematerializiranih VP
8. Hramba VP
9. Storitve v zvezi s prevzemi
10. Posredovanje naročil
11. Trgovanje za svoj račun


Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve po ZISDU-3
1. Storitve Gospodarjenja s finančnimi instrumenti
2. Investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa ZTFI-1
3. Hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov


Finančne storitve po ZBan-2 

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

 • z instrumenti denarnega trga,
 • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
 • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
 • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
 • s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si

  Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19: 
  - Izpolnjevanje pogoja PCTvstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. 
  - Spremembe pri vodenju upravnih zadev ATVP