Register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS

Agencija v skladu s 195. členom ZTFI-1, 150. členom ZISDU-3 in 452. členom ZTFI-1 vodi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter seznam članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS, v katerega se vpisujejo vse:
1. borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov s finančnimi instrumenti ter
3. družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

Zap. št.

 Banka/borzno posredniška družba/
 družba za upravljanje

 Kontakt 

 Dovoljenje
 po ZTVP-1*

Dovoljenje po ZTFI-1 

Dovoljenje po ZISDU-3 

Dovoljenje po ZBan-2 

Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev

Član sistema jamstva za terjatve vlagateljev v RS 

1.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 320 03 00
faks: 01/ 320 03 01
www.alta.si

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

-
 2.

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper

telefon: 080 13 18 www.intesasanpaolobank.si


5, 13
7 -

3.

 BELEKTRON d. o. o.
Cvetkova ulica 25
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 620 88 54
faks: 01/ 620 88 55 https://belektron.eu/sl

34.


GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
Koroška cesta 5
4000 Kranj

telefon: 04/ 280 10 00
faks: 04/ 280 10 12
www.gbd.si
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 105.

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
Slovenska cesta 54 a
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 300 22 50
faks: 01/ 234 33 59
www.ilirika.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 10

6.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor
telefon: 02/ 229 22 90
faks: 02/ 252 43 33
www.nkbm.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


7.

NOVA LJUBLJANSKA
 BANKA d.d.
 

Trg republike 2
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 476 39 00
faks: 01/ 252 24 22
www.nlb.si
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


8. SBERBANK BANKA d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 530 74 00
faks: 01/ 530 75 55
www.banka-sberbank.si
3, 4, 6, 7, 10, 119.

SKB banka d.d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 433 21 32
faks: 01/ 471 56 28
www.skb.si
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


10.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. 
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 587 64 31
faks: 01/ 587 66 84
www.unicredit.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11


-

 11.  TRIGLAV 
SKLADI, d.o.o.
 
Slovenska cesta 54 

1000 Ljubljana 
telefon: 01/ 300 73 00

 faks: 01/ 300 73 50
www.triglavskladi.si1, 2, 3
-
 12. NLB SKLADI, d.o.o. 
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 476 52 70
faks: 01/ 476 52 99
www.nlbskladi.si


1, 3
-
 13. GENERALI INVESTMENTS d.o.o.
Dunajska cesta 63
 1000 Ljubljana
 telefon: 01/ 582 67 80
faks: 01/ 518 41 00
www.generali-investments.si 


1, 2, 3
-
 14.

ADDIKO BANK d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 580 40 00 www.addiko.si
7 -
 15. BANKA SPARKASSE d.d.
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 583 66 66
faks: 01/ 583 23 33
www.sparkasse.si
7 -
 16. GORENJSKA BANKA d. d.
Bleiweisova cesta 1
4000 Kranj

telefon: 04/ 208 40 00
faks: 04/ 202 15 03 www.gbkr.si
7 -
17.  SID SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA d. d. Ulica Josipine Turnograjske 6 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 200 75 00
faks: 01/ 200 75 75
www.sid.si
7 -
 18. DELAVSKA HRANILNICA d. d. Miklošičeva 5
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 300 02 00
faks: 01/ 300 02 20
www.delavska-hranilnica.si
7 -
 19. HRANILNICA LON d. d.
Žanova ulica 3
4000 Kranj

telefon: 04/ 280 07 77
faks: 04/ 201 13 37
www.lon.si
7 -

20.PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d. d.
Glavni trg 15
5271 Vipava

telefon: 05/ 366 45 00
faks: 05/ 366 45 10
www.hranilnica-vipava.si
7 -
 21. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Kolodvorska 9
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 472 71 00
faks: 01/ 472 74 05
www.dbs.si
7 -

*Prevajalnik storitev ZTVP-1 ZTFI najdete tukaj.


Datum zadnje spremembe: 3. 9. 2020


Legenda:


Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI-1


1. Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.

2. Izvrševanje naročil za račun strank.

3. Poslovanje za svoj račun.

4. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti.

5. Investicijsko svetovanje.

6. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.

7. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.

8. Upravljanje MTF.

9. Hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi skrbništvo in sorodne storitve, kot so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja ter storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank, razen vodenja centralnega registra.

10. Dajanje posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti, če je investicijsko podjetje, ki daje posojilo, udeleženo pri teh poslih.

11. Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.

12. Menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi storitvami.

13. Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi instrumenti.

14. Storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.

15. Storitve in posli enake vrste kot investicijske storitve in posli oziroma pomožne investicijske storitve, ki se

nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali 11. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI-1, če so povezane z investicijskimi storitvami in posli oziroma pomožnimi investicijskimi storitvami.

16. Upravljanje OTF

Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP-1

1. Borzno posredovanje
2. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji
3. Izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa
4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa
5. Storitve v zvezi z uvedbo VP v javno trgovanje
6. Investicijsko svetovanje
7. Vodenje računov nematerializiranih VP
8. Hramba VP
9. Storitve v zvezi s prevzemi
10. Posredovanje naročil
11. Trgovanje za svoj račun


Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve po ZISDU-3

1. Storitve Gospodarjenja s finančnimi instrumenti
2. Investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa ZTFI-1
3. Hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov


Finančne storitve po ZBan-2 

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

  • z instrumenti denarnega trga,
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si