Skoči do osrednje vsebine

Izjeme

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (EU) št. 236/2012 je stopila v veljavo 1. novembra 2012 (v nadaljevanju Uredba).

17. čl. Uredbe o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja predvideva izjemo pri neto kratkih pozicijah za dejavnost vzdrževanja trga in za dejavnost na primarnem trgu.

Uredba določa, da mora biti priglasitev o uporabi izjeme za dejavnosti vzdrževanje trga in za dejavnosti na primarnem trgu pri neto kratkih pozicijah podana pristojnemu organu za nadzor trga vrednostnih papirjev v pisni obliki. Priglasitev se tako izvede s posredovanjem obrazca ter dokumentov, kot je odločeno v dokumentu Evropskega organa za vrednostne papirje (ESMA) Consultation paper “Exemption for market making activities and primary dealer operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament ant the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps” z dne 17.9.2012, Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).

Nevedeni dokument določa, da mora subjekt glede na vrsto uporabljene izjeme (dejavnost vzdrževanja trga ali pooblaščeni primarni trgovec) Agenciji predložiti naslednje podatke oziroma dokumente:

A. Pooblaščeni primarni trgovec:
1. podrobnosti o priglasitelju;
2. podatki o kontaktni osebi priglasitelja;
3.kopijo pogodbe oziroma sporazuma, podpisane s strani izdajatelja državnega vrednostnega papirja ali osebe pooblaščene s strani izdajatelja državnega vrednostnega papirja.

B. Dejavnost vzdrževanja trga:
1. podrobnosti o priglasitelju
2. podatki o kontaktni osebi priglasitelja
3. status priglasitelja:
• kreditna institucija
• investicijsko podjetje
• podjetje tretje države
• podjetje določeno glede na 1. odst. 2. čl. Direktivi o trgih finančnih instrumentov (v nadaljevanju direktiva MiFID)
4. mesto trgovanja, katerega je član priglasitelj
5. opis dejavnosti, ki jih opredeljujejo posebne naloge v skladu s tč.(k) 1.odst. 2.čl. Uredbe:
• naloge v skladu s prvo alinejo s tč.(k) 1.odst. 2.čl. Uredbe
• naloge v skladu s drugo alinejo s tč.(k) 1.odst. 2.čl. Uredbe in naravo podpornih storitev stranki:
 izpolnjevanje naročil strank
 odziv na zahteve strank za trgovanje.
6. Navedbo finančnega instrumenta na katerega se nanaša priglasitev o uporabi izjeme.
7. Opis glavnih nalog in dejavnosti oziroma kopijo pogodbe, v primeru pogodbenega dogovora o dejavnosti vzdrževanja trga.
8. V kolikor se dejavnost vzdrževanja trga izvaja z povezanimi finančnimi instrumenti, na primer ETF, ki ustreza kategoriji finančni instrumenti na podlagi oddelka C Priloge I direktive MiFID, je potrebno navesti kategorijo (na primer kategorija 3 »enote v kolektivnih investicijskih prijemih).
9. V kolikor ni nobenih predhodnih dejavnosti vzdrževanja trga v določenem finančnem instrumentu (na primer prva javna prodaja, namera dejavnosti vzdrževanja trga za nov finančni instrument) je potrebno navesti predvidene dejavnosti:
• v skladu s prvo alinejo s tč.(k) 1.odst. 2.čl. Uredbe – pričakovano dnevne dejavnosti,
• v skladu s drugo alinejo s tč.(k) 1.odst. 2.čl. Uredbe – pričakovano tedenske dejavnosti.

Obvestilo o priglasitvi izjeme, skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti se vložijo na sedežu Agencije najmanj 30 koledarskih dni pred nameravano uporabo izjeme. Rok za priglasitev izjeme prične teči, ko so priglasitvi priloženi vsi ustrezni podatki in dokumenti.

Agencija lahko kadar koli prepove uporabo izjeme, če meni, da subjekt ne izpolnjuje pogojev za izjemo. Poleg navedenega Agencija lahko tudi prepove uporabo izjeme v kolikor ugotovi, da so se razmere vzdrževalca trga oziroma pooblaščenega primarnega trgovca spremenile in zato pogoji za izjemo niso več izpolnjeni. Prepoved uporabe izjeme se sporoči subjektu v roku 30 koledarskih dni po prejemu popolne priglasitve.

Priglasitev o uporabi izjeme za dejavnosti vzdrževanje trga in za dejavnosti na primarnem trgu pri neto kratkih pozicijah se v pisni obliki posreduje Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana ter po faksu na številko 1 280 04 30 oziroma na elektronski naslov .


OBRAZCI

Prilglastitev pooblaščenega primarnega trgovca
- obrazec

Prilgasitev dejavnosti vzdrževanja trga
- obrazec  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si