Skoči do osrednje vsebine

Prijava kršitev s področja bonitetnih pravil

POJASNILA PRIJAVITELJEM V ZVEZI S PRIJAVO KRŠITEV, KI POMENIJO ALI BI LAHKO POMENILE KRŠITEV ZBNIP OZIROMA UREDBE 2019/2033/EU (BONITETNA PRAVILA)

Prijavitelj lahko posreduje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) le informacije glede dejstev, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljala kršitev Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) oziroma Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba 2019/2033/EU).

Če bo prijavitelj ATVP posredoval informacije, ki po vsebini ne pomenijo kršitve ZBNIP oziroma Uredbe 2019/2033/EU, ne bo deležen varstva, kot ga določa 23. člen ZBNIP v zvezi s 431. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), kot izhaja iz nadaljevanja.   

1. Prijavitelj je upravičen do varstva v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena ZBNIP v zvezi s 431. členom ZTFI-1 le, če ATVP posreduje prijavo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

 • a) preko elektronskega sistema za prijavo kršitev, dostopnega na spletni strani ATVP »http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/bonitetna-pravila
 • b) preko elektronske pošte »krsitev-bonitetna-pravila@atvp.si«
 • c) preko telefona na telefonski odzivnik na telefonski številki 01/2800 483
 • d) s poštno pošiljko z oznako na kuverti »PRIJAVA KRŠITVE  – BONITETNA PRAVILA – NE ODPIRAJ«
 • e) osebno na sedežu ATVP, Poljanski nasip 6, Ljubljana, in sicer po predhodni najavi v času uradnih ur pisno ali ustno po telefonu, na naslednji način :
 • če prijavitelj posreduje prijavo kršitev po elektronski pošti ali s poštno pošiljko, lahko prijavi priloži podatke tudi s pomočjo obrazca, ki se nahaja na spletni strani ATVP »http://www.a-tvp.si/prijava-krsitev-zvizgaci/bonitetna-pravila«
 • če prijavitelj pokliče ATVP po telefonu, navede svoje ime in priimek in dejstvo, da namerava podati prijavo s področja kršitev ZBNIP oziroma Uredbe 2019/2033/EU oziroma, če želi ostati anonimen, navede, da želi oddati prijavo s področja kršitev ZBNIP oziroma Uredbe 2019/2033/EU in želi ostati anonimen; iste podatke prijavitelj sporoči tudi, če navedene informacije sporoči pisno 
 • če prijavitelj pokliče ATVP na način iz prejšnje alineje ali ji piše, ga pristojni delavec ATVP kontaktira z namenom, da bi se dogovorila glede termina osebnega srečanja na sedežu ATVP
 • prijavitelja ob prihodu na ATVP na vhodnih vratih sprejme pooblaščenec za prijave 
 • prijavo prijavitelja pooblaščenec za prijave posname na elektronski nosilec zvoka in jo evidentira v obliki trajnega posnetka pogovora.

2. 

 • postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke a) in podtočke b) točke 1.:

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko elektronskega sistema za prijavo kršitev ATVP oziroma po elektronski pošti na elektronski naslov, od koder je posredoval prijavo, prejel geslo, s pomočjo katerega bo lahko ATVP posredoval v isti zadevi dodatne informacije oziroma dokumente. Prejeto vstopno geslo je potrebno varno shraniti, saj brez njega ni mogoče dostopati do posredovanih ali prejetih informacij in dokumentov, vezanih na prijavo. Tako bo lahko prijavitelj s pomočjo vstopnega gesla preverjal, ali mu je ATVP v elektronskem sistemu za prijave kršitev posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.  

 • postopek obravnave prijave pri prijavah iz podtočke c), d) in e) točke 1.:

Prijavitelj bo ob oddaji prijave preko telefonskega odzivnika, pisno ali pri osebnem srečanju ATVP posredoval kontaktne podatke, če bo to želel, s pomočjo katerih mu bo ATVP lahko posredovala dodatna vprašanja. Prijavitelj ni dolžan odgovoriti na nobenega od zastavljenih vprašanj, kolikor to ne želi, bo pa navedeno dejstvo otežilo ATVP preiskavo kršitev.

ATVP bo na podlagi prijaviteljeve prijave iz točke 1 bodisi začela s postopkom nadzora bodisi se bo odločila, da na podlagi prejete prijave postopka nadzora ne bo uvedla, če bo ocenila, da niso bile storjene očitane kršitve. O navedenem bo ATVP prijavitelja, če bo posredoval ATVP kontaktne podatke, obvestila najkasneje v roku 15 dni od sprejete odločitve. 

Če bo ATVP začela s postopkom nadzora na podlagi prijaviteljeve prijave, bo prijavitelja najkasneje v roku 15 dni od sprejema odločitve, obvestila o enem od naslednjih dejstev (brez navedbe konkretnih ukrepov nadzora oziroma sankcij):

 • da je bil postopek nadzora s sklepom ustavljen, ker očitane kršitve niso bile ugotovljene,
 • da je bil izdan ukrep nadzora, ki še ni dokončen in pravnomočen,
 • da je postal ukrep nadzora pravnomočen, 
 • da je bila izdana odločba o prekršku, ki še ni pravnomočna, oziroma, da je bilo izdano opozorilo v prekrškovnem postopku,
 • da je postala odločba o prekršku pravnomočna,
 • da je bila vložena kazenska ovadba.

3.  ATVP ne bo razkrila podatkov o prijavitelju brez njegovega soglasja, razen v primerih, kadar je razkritje identitete prijavitelja nujno za interese uspešne izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka ali ko drug zakon zahteva razkritje teh podatkov v okviru nadaljnjih preiskav ali poznejših upravnih ali sodnih postopkov in v primerih, ki so določeni v 16. in 17. členu ZBNIP, kot sledi: 

16. člen

(poklicna skrivnost in izmenjava zaupnih informacij)

(1) Agencijo in vse osebe, ki delajo ali so delale za agencijo, vključno z osebami iz prvega odstavka 488. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), zavezuje obveznost varovanja poklicne skrivnosti za namene tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU. Zaupne informacije, ki jih agencija in osebe iz prejšnjega stavka prejmejo med opravljanjem svojih nalog, se lahko razkrijejo le v obliki povzetka ali zbirni obliki, tako da posameznih investicijskih podjetij ali oseb ni mogoče prepoznati. Ne glede na prejšnji stavek se za potrebe kazenskega postopka lahko razkrijejo vse zaupne informacije, ki jih agencija pridobi v skladu s tem zakonom. Kadar je bil zoper investicijsko podjetje uveden stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, se lahko zaupne informacije, ki ne zadevajo tretjih oseb, razkrijejo v civilnem postopku ali postopku v gospodarskem sporu, kadar je tako razkritje potrebno za izvajanje tega postopka.

(2) Agencija uporabi zaupne informacije, ki so bile zbrane, izmenjane ali posredovane na podlagi tega zakona ali Uredbe 2019/2033/EU, samo za namene izvajanja svojih nalog in pristojnosti, zlasti pa za naslednje namene:

1.      spremljanje bonitetnih pravil iz tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU;

2.      izrekanje ukrepov;

3.      v postopkih s pravnimi sredstvi zoper odločitve agencije;

4.      v sodnih postopkih, uvedenih na podlagi 25. člena tega zakona.

(3) Fizične in pravne osebe ter drugi organi razen agencije, ki prejmejo zaupne informacije na podlagi tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU, te informacije uporabljajo samo za namene, ki jih izrecno navede agencija, ali v skladu s tem zakonom in ZTFI.

(4) Agencija lahko v zvezi z izmenjavo informacij:

1.      izmenjuje zaupne informacije za namene drugega odstavka tega člena,

2.      izrecno navede, kako je treba ravnati z njimi, ter

3.      izrecno omeji vsako nadaljnje posredovanje navedenih informacij.

(5) Obveznost iz prvega odstavka tega člena agenciji ne preprečuje posredovanja zaupnih informacij Komisiji, če jih ta potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti.

(6) Agencija lahko EBA, ESMA, ESRB, centralnim bankam držav članic, Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB) in Evropski centralni banki kot monetarnim organom in, kadar je primerno, pristojnim organom, odgovornim za nadzor nad plačilnimi sistemi in sistemi poravnave, posreduje zaupne informacije, kadar so te informacije potrebne za izvajanje njihovih nalog. Agencija sme zaupne informacije posredovati tudi drugim osebam, ki so določene v prvem odstavku 488.a člena ZTFI.

17. člen

(dogovor o sodelovanju za izmenjavo informacij s tretjimi državami)

Za opravljanje nadzornih nalog na podlagi tega zakona in Uredbe 2019/2033/EU ter izmenjavo informacij lahko agencija pod pogojem, da za razkrite informacije velja jamstvo varovanja poklicne skrivnosti, ki je najmanj enakovredno jamstvu iz 16. člena tega zakona, sklene dogovore o sodelovanju z nadzornimi organi tretjih držav ter organi tretjih držav, pristojnimi za naslednje naloge:

1.      nadzor nad finančnimi institucijami in finančnimi trgi, vključno z nadzorom nad finančnimi subjekti z dovoljenjem za delovanje kot centralne nasprotne stranke, kadar so bile centralne nasprotne stranke priznane v skladu s 25. členom Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/731 z dne 26. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim osebam (UL L št. 158 z dne 6. 5. 2021, str. 1);

2.      likvidacijo in stečaj investicijskih podjetij ter podobne postopke;

3.      nadzor nad organi, udeleženimi pri likvidaciji in stečaju investicijskih podjetij ter podobnih postopkih;

4.      izvajanje obveznih revizijskih pregledov finančnih institucij ali institucij, ki upravljajo jamstvene sheme;

5.      nadzor nad osebami, zadolženimi za izvajanje obveznih revizijskih pregledov računovodskih izkazov finančnih institucij;

6.      nadzor nad osebami, dejavnimi na trgu s pravicami do emisij, za zagotovitev celovitega pregleda nad finančnimi in promptnimi trgi;

7.      nadzor nad osebami, dejavnimi na trgih izvedenih finančnih instrumentov za kmetijske proizvode, za zagotovitev celovitega pregleda nad finančnimi in promptnimi trgi.

4.  postopki za zaščito prijaviteljev, ki so zaposleni v družbi, na katero se prijava nanaša:

Prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja v skladu s 23. členom ZBNIP v zvezi s 431. členom ZTFI-1, se šteje kot neutemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prav tako prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, s strani prijavitelja, v skladu s 23. členom ZBNIP v zvezi s 431. členom ZTFI-1, ne predstavlja kršitve pogodbe o zaposlitvi ali kršitve zakonsko določenih obveznosti delavcev.

Prijavitelj v skladu z zakonom ne odgovarja za škodo, ki jo je s svojo prijavo povzročil delodajalcu ali tretji osebi, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.

Kadar je identiteta prijavitelja razkrita, je dolžan delodajalec, pri katerem je prijavitelj zaposlen in na katerega se prijava nanaša, zagotoviti ustrezne pogoje, da se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave prijavitelja, oziroma da se odpravijo njihove posledice. 

Nabor pravnih sredstev in opis postopkov, ki so prijavitelju na voljo za zaščito njegovih pravic:

Če bo delodajalec v razmerju do prijavitelja ravnal v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami, ima prijavitelj možnost zoper delodajalca sprožiti ustrezne sodne postopke za zaščito svojih pravic. V primeru, da je podan sum kaznivega dejanja zlorabe pravic delavcev ali drugega, s kršitvijo zgoraj navedenih pravic prijavitelja povezanega kaznivega dejanja, lahko prijavitelj naznani sum navedenega kaznivega dejanja pristojnemu državnemu tožilstvu. ATVP opozarja, da navedene pravice prijavitelja ne preprečujejo delodajalcu, da mu protipravno odpove pogodbo o zaposlitvi, kar bo moral prijavitelj dokazovati v sodnih postopkih.

5.  Za prijavitelja, ki v skladu z ZBNIP oziroma Uredbo 2019/2033/EU da na razpolago informacije ATVP, se ne šteje, da je kršil kakršne koli pogodbene ali zakonske prepovedi razkritja informacij, in da zaradi obvestila o kršitvi ni odškodninsko ali kazensko odgovoren.


* Prijavitelj ni dolžan izpolniti nobenega od spodaj navedenih podatkov. Izpolni jih samo v primeru, da to sam želi
Izberite datoteko ...
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si