Skoči do osrednje vsebine

Vodstvo Agencije

Direktorica

Anka Čadež

Anka Čadež je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Po zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani se je leta 1991 zaposlila v družbi Dinos storitve d. d. Poklicno pot je naslednje leto nadaljevala kot sodna pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 1994 se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Med leti 1996 in 2001 je bila pravna svetovalka na Slovenski razvojni družbi, kjer je opravljala najzahtevnejša dela s področja korporativnega prava. Poklicno pot je leta 2001 nadaljevala kot sekretarka v direktoratu za javno premoženje ministrstva za finance. Sodelovala je v komisijah za prodajo kapitalskih naložb države ter predsedovala komisiji za prodajo terjatev RS v postopkih prisilnih poravnav in komisiji za prodajo in drugo razpolaganje s  finančnim premoženjem RS manjše vrednosti v pristojnosti ministrstva. Bila je članica delovne skupine za vodenje in nadzor nad postopkom združevanja Nove kreditne banke Maribor d. d. in Poštne banke d. d. ter pripravljala predloge sistemskih rešitev s področja upravljanja podjetij. V obdobju med leti 1999 in 2010 je delovala kot članica v različnih nadzornih svetih gospodarskih družb.

Od leta 2008 do 2018 je bila namestnica direktorja in vodja sektorja kapitalskega trga v Agenciji za trg vrednostnih papirjev, zadolžena za nadzor na primarnim trgom kapitala. Vodila je več projektov s področja kapitalskega trga ter sodelovala pri pripravi pojasnil evropskih predpisov s področja trga finančnih instrumentov. Od julija 2008 do julija 2013 je bila članica sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in namestnica predsednika Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, od leta 2014 do 2016 pa članica Odbora za finančno stabilnost. Leta 2015 je bila krajše obdobje vršilka dolžnosti direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Od leta 2012 je članica Poravnalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja iz 2. odstavka 609. člena ZGD-1. Od leta 2014 do 2020 je bila namestnica predsednice Sveta Agencije za nadzor nad revidiranjem.

Po krajšem obdobju v oddelku za primarni trg in prevzeme je delo od začetka leta 2019 do nastopa funkcije direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev nadaljevala kot pomočnica direktorja za splošne zadeve na Kemijskem inštitutu.

Državni zbor RS jo je 31. 3. 2021 imenoval za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev za šestletno mandatno obdobje, kjer je po svoji funkciji tudi predsednica Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, redna članica odbora nadzornikov pri ESMA (Board of Supervisors) ter članica treh odborov IOSCO (Presidents Committee, Growth and Emerging Markets Committee in European Regional Committee).

Namestnica direktorice

mag. Sabina Bešter

Sabina Bešter je junija 1991 diplomirala, marca 1999 pa magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Novi Ljubljanski banki d.d. (NLB Velenje) v oddelku likvidnosti. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je zaposlena od ustanovitve oz. od septembra 1993. V tem času je opravljala naloge na področju primarnega trga vrednostnih papirjev, in sicer predvsem potrjevanja prospektov za javno ponudbo vrednostnih papirjev, nadzora nad poročanjem javnih družb in prevzemov družb ter mednarodnega sodelovanja. Sodelovala je pri včlanitvi ATVP v IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ter v postopkih vstopanja Slovenije v EU ter kasneje v OECD na področjih dela in pristojnosti ATVP.

Leta 2000 je kot pomočnica direktorja ATVP prevzela vodenje sektorja za mednarodno sodelovanje, kjer aktivno sodeluje s sorodnimi tujimi nadzornimi institucijami, mednarodnimi organizacijami (IMF, Svetovna banka in podobno) in drugimi institucijami. Od leta 2003 dalje je aktivna članica različnih delovnih skupin oz. odborov ter kontaktna oseba za Slovenijo v CESR (Committee of European Securities Regulators). Od preoblikovanja omenjenega odbora nadzornikov v ESMA (European Securities and Markets Authority) januarja 2011 je poleg omenjenih nalog ves čas tudi nadomestna članica v ESMA Board of Supervisors, kjer zastopa ATVP.

Sabina Bešter govori angleški jezik

Namestnik direktorice

mag. Primož Pinoza

Primož Pinoza je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo.

Leta 1998 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo Življenjski cikel projektov v javnem podjetju Slovenske železnice d.d.

Primož Pinoza je pridobival izkušnje s področja kapitalskih trgov kot član in predsednik uprave borznoposredniške družbe in svetovalec Agencije za trg vrednostnih papirjev. Kot vodja sektorja za trg finančnih instrumentov opravlja najzahtevnejše naloge, povezane izvajanjem nadzora nad poslovanjem subjektov ter izdajo dovoljenj oziroma soglasij skladno z določbami ZTFI in drugih zakonov povezanih s trgom finančnih storitev. Primož Pinoza je član odbora nadzorniške konvergence pri ESMA in predstavnik ATVP pri Evropskem odboru za sistemska tveganja (ESRB).

Primož Pinoza aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

Namestnik direktorice

Primož Damjanovič

Primož Damjanovič je diplomiral leta 2000 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v sektorju za finančni sistem ministrstva za finance. Od leta 2003 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev (ATVP), kjer je sprva kot svetovalec, nato pa kot svetovalec direktorja opravljal najzahtevnejše naloge s področja regulacije investicijskih in pokojninskih skladov. Leta 2008 je prevzel vodenje sektorja skladov, ki je zadolžen za regulacijo investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte med drugim uvedbo ETF skladov, krovnih skladov s podskladi, uvedbo alternativnih investicijskih skladov, informacijsko prenovo poročanja družb za upravljanje in njeno integracijo z Banko Slovenije, razvoj in uvedbo uporabniku prijazne aplikacije e-zakonodaja, uvedbo krovnih pokojninskih skladov življenjskega cikla. Je član ekspertne skupine za upravljanje premoženja (IMSC), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA), predsednik Izpitnega odbora s področja trženja enot investicijskih skladov in strokovni redaktor za angleški jezik.

Primož Damjanovič je član Sveta ATVP, med leti 2015 in 2021 pa je bil tudi član Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.

Vodja pravnega sektorja

Nikolina Prah

Nikolina Prah je univerzitetna diplomirana pravnica. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2004 je opravila pravniški državni izpit.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Pivovarni Union d.d., svojo poklicno pot pa je leta 2004 nadaljevala na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je od leta 2006 dalje, kjer opravlja najzahtevnejše pravne naloge z delovnega področja ATVP in zastopa ATVP v upravnih, sodnih in prekrškovnih postopkih. Je tudi članica ekspertne skupine za pravna vprašanja (Legal Network) in ekspertne skupine za prevzeme (Takeover Panel), ki delujeta v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Od 1. januarja 2018 dalje vodi pravno področje na ATVP. Z januarjem 2020 je bila tudi imenovana za sekretarko Sveta ATVP.

Nikolina Prah govori angleški in hrvaški jezik.

Vodja oddelka za primarni trg in prevzeme

Tanja Lovka, mag.

Tanja Lovka je leta 1999 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa je na isti fakulteti pridobila naziv magistrica ekonomskih ved.

Leta 1994 se je zaposlila v podjetju Koto, d.d., Ljubljana, kjer je opravila pripravništvo. Od leta 1995 dalje je zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Področje njenega dela je vseskozi povezano s primarnim trgom vrednostnih papirjev, poročanjem javnih družb, prepovedanimi zlorabami trga ter prevzemi družb. Na naštetih področjih je v preteklosti svoje delo opravljala v povezavi z obravnavami zahtev za izdajo različnih dovoljenj, vodila je nadzorne postopke povezane z omenjenimi področji, sodelovala je tudi pri spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na omenjena področja.

V začetku leta 2017 je bila imenovana za članico Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1, z dnem 28. 3. 2019 je bila kot članica imenovana v Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje, z dnem 8. 1. 2021 pa je bila imenovana za članico Strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. Je tudi članica ekspertne skupine s področja korporativnega poročanja (Corporate Finance Standing Committee) in ekspertne skupine za prevzeme (Takeover Panel), ki delujeta v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

S 1. januarjem 2018 je Tanja Lovka prevzela vodenje Oddelka za primarni trg in prevzeme.

Tanja Lovka govori angleški jezik.

Vodja sektorja za informatiko

Gregor Nastran

Gregor Nastran je diplomiral leta 1999 na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Hermes Softlab (današnji Comtrade), kjer je opravljal naloge programerja in projektnega vodje do leta 2002. Od leta 2002 do leta 2005 je deloval v podjetjih Adacta kot projektni vodja, Oria Computers kot vodja razvoja, Ixtlan kot vodja trženja za BPM produkt in MikroCop kot programer. Leta 2005 je ustanovil lastno podjetje, kjer je deloval kot direktor podjetja do leta 2010.

Od leta 2010 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev, kjer je v sektorju za informatiko opravljal najzahtevnejše posamične naloge s področja informatike. Decembra leta 2015 je prevzel vodenje sektorja za informatiko, ki je zadolžen za informacijsko podporo delovanju ATVP. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte s področja informatike med drugim uvedbo standarda ISO/IEC 27001:2013, podatkovnega skladišča, virtualizacije delovnih postaj in strežnikov, prenovo poročilnega sistema, dokumentnega sistema in izmenjave podatkov z drugimi slovenskimi in evropskimi nadzorniki.

Je član ekspertne skupine za upravljanje projektov s področje informatike (ITMG), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Gregor Nastran govori angleški jezik.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si