Skoči do osrednje vsebine

Organizacijska struktura

Organi Agencije


Organa Agencije sta Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) in direktor.

Svet Agencije je pristojen za sprejemanje poslovnika Agencije in podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija. Prav tako sprejema letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov, letni načrt dela strokovnih služb in finančni načrt Agencije. Svet Agencije sprejema tudi letni obračun Agencije, ki ga pregleda pooblaščeni revizor.

Direktor zastopa in predstavlja Agencijo, vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. Imenuje ga Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Direktor je imenovan za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo.

Direktorica Agencije je Anka Čadež.

Organizacijska struktura


V okviru Agencije delujejo naslednje notranje organizacijske enote:


Kabinet direktorice

Kabinet opravlja naloge, ki so vezane na skrb za nemoteno poslovanje ATVP, ter na opravljanje usklajevalnih in strokovnih nalog za direktorico ATVP, zlasti na področju skrbi za informacijsko varnost, varovanje osebnih podatkov, spremljanje in vodenje javnih naročil, skrbi za odnose z javnostmi in z zaposlenimi ter administrativna dela. Kabinet direktorja tako pripravlja letno poročilo in načrt dela ATVP, skrbi za tajniška in administrativna dela na ATVP ter za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom. Kabinet direktorice tudi izvaja pomoč direktorici pri pripravi na sestanke, pogajanja in ostale splošne zadeve, vezane na izvajanje nalog direktorice in opravlja ostala dela in naloge po navodilu direktorice.

 Sektor za trg finančnih instrumentov

Sektor opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom, regulacijo in izdajo dovoljenj ter soglasij s področja trga finančnih instrumentov (vezano na opravljanje investicijskih storitev, izdajanje finančnih instrumentov, prevzeme, trgovalne sisteme, poravnalne sisteme po predpisih kot so ZTFI-1, ZNVP-1, ZPre-1, Uredba MAR, Uredba o trgu finančnih instrumentov itd. ter na njihovi podlagi sprejetih predpisov), razen tistih, ki sodijo v področje dela Sektorja skladov. Poleg tega sektor izvršuje pristojnosti ATVP na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz delovnega področja tega sektorja ter na področju finančnih konglomeratov.

Na evropski ravni je sektor v ESMA zadolžen za vse zadeve, ki se nanašajo na področje dela tega sektorja.

Sektor za trg finančnih instrumentov je razdeljen na dva oddelka, in sicer:
- Oddelek za sekundarni trg in
- Oddelek za primarni trg in prevzeme.

Oddelek za sekundarni trg opravlja dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij, skladno s predpisi, ki so v pristojnosti Sektorja za trg finančnih instrumentov, razen tistih, ki so vezani na področje dela Oddelka za primarni trg in prevzeme. Oddelek izvaja tudi nadzor nad poslovanjem subjektov (kot so BPD, banke, centralna depotna družba, borza itd.), skladno z zgoraj navedenimi, prav tako opravlja nadzor nad tržnimi manipulacijami in v ta namen spremlja trgovanje s finančnimi instrumenti (po Uredbi MAR in drugimi predpisi s tega področja) ter preverja pravilnost ravnanj subjektov nadzora iz delovnega področja Sektorja za trg finančnih instrumentov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter na področju finančnih konglomeratov. V te namene oddelek spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila subjektov nadzora, pregleduje in analizira poslovne knjige ter poročila, spremlja in analizira tveganja iz delovnega področja tega oddelka za potrebe makrobonitetnega nadzora in zbira druge informacije o poslovanju subjektov ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti in izvaja ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. V oddelku se obdelujejo podatki, pridobljeni v postopkih nadzora ter pripravljajo statistična in druga poročila iz delovnega področja tega oddelka za potrebe ATVP in za potrebe zunanjega poročanja o delu ATVP. Oddelek skrbi tudi za vodenje javnih in drugih registrov iz delovnega področja tega oddelka, ki jih vodi ATVP skladno s predpisi, ki jih nadzoruje ta oddelek. Oddelek je zadolžen tudi za pripravo oziroma za sodelovanje pri pripravi zakonov in splošnih aktov s področja, ki ga nadzoruje kot tudi za oblikovanje in pripravo mnenj ter stališč ATVP s tega področja.

Oddelek za primarni trg in prevzeme opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij na področju ponudbe vrednostnih papirjev javnosti (po predpisih, ki urejajo ponudbe vrednostnih papirjev javnosti) in prevzemov (po predpisih, ki urejajo prevzemne postopke). Prav tako ta oddelek opravlja nadzor nad pravilnostjo ravnanj subjektov nadzora na področju ponudbe vrednostnih papirjev javnosti, prevzemnih postopkov in obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (po predpisih, ki urejajo področje preglednosti in transparentnosti trga) in opravlja nadzor nad zlorabami notranjih informacij ter v ta namen spremlja trgovanje s finančnimi instrumenti (po Uredbi MAR in drugih predpisih s tega področja). Ta oddelek tudi spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila subjektov nadzora, pregleduje in analizira poslovne knjige ter poročila, spremlja in analizira tveganja iz delovnega področja tega oddelka za potrebe makrobonitetnega nadzora in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti in izvaja ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. V oddelku se obdelujejo podatki, pridobljeni v postopkih nadzora, ki jih opravlja, ter pripravljajo statistična in druga poročila iz delovnega področja tega oddelka za potrebe ATVP in za potrebe zunanjega poročanja o delu ATVP. Oddelek skrbi tudi za vodenje javnih in drugih registrov iz delovnega področja tega oddelka, ki jih ATVP vodi skladno s predpisih, ki jih nadzoruje ta oddelek. Poleg tega je oddelek zadolžen tudi za pripravo oziroma sodelovanje pri pripravi zakonov in splošnih aktov s področja, ki ga nadzoruje kot tudi za oblikovanje in pripravo mnenj in stališč ATVP s tega področja.

Sektor skladov

Sektor opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij, skladno z določbami predpisov, ki urejajo področje investicijskih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov (kot so ZISDU-3, ZUAIS, ZOAIS, ZPIZ-2, Uredba o skladih denarnega trga, Uredba o evropskih skladih tveganega kapitala itd. ter na njihovi podlagi sprejetih predpisov). Prav tako izvaja nadzor nad poslovanjem subjektov, ki jih ATVP po teh predpisih nadzira tudi v delu, ko ti subjekti opravljajo investicijske storitve in posle, ter skladno s tem namenom spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila subjektov nadzora, spremlja in analizira tveganja iz delovnega področja sektorja za potrebe makrobonitetnega nadzora, pregleduje in analizira poslovne knjige ter poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti in izvaja ukrepe v zvezi z ugotovitvami postopkov nadzora. Poleg tega sektor izvršuje pristojnosti ATVP na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz delovnega področja tega sektorja. Sektor opravlja tudi vsa dela in naloge, ki se nanašajo na regulacijo oziroma ureditev področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov v Republiki Sloveniji in znotraj Evropske unije. Za področje investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov v Republiki Sloveniji to delo zajema sodelovanje pri pripravi zakonov, pripravo splošnih aktov ter oblikovanje in pripravo mnenj in stališč ATVP s področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. V sektorju se tudi obdelujejo podatki, pridobljeni v postopkih nadzora ter pripravljajo statistična in druga poročila za potrebe ATVP in za potrebe zunanjega poročanja o delu ATVP. Sektor skrbi za vodenje javnih in drugih registrov, ki jih vodi ATVP skladno s področnimi predpisi, ki sodijo v delovno področje Sektorja skladov.

Na evropski ravni je sektor v ESMA zadolžen za vse zadeve, ki se nanašajo na področje, ki ga ta sektor nadzira.


 Pravni sektor

Sektor opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki zadevajo Agencijo, in izvršuje pristojnosti Agencije kot prekrškovnega organa. Pravni sektor tako zlasti pravno svetuje direktorju, pripravlja pravna mnenja in stališča v zvezi z vprašanji s področja dela Agencije, izvaja pravno pomoč za ostale sektorje pri odprtih pravnih vprašanjih, pripravlja osnutke odločb Agencije, ki jih sprejema Svet Agencije, vodi in odloča v prekrškovnih postopkih ter opravlja vsa druga pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije.


 Finančno - splošni sektor

Sektor opravlja dela in naloge, vezane na splošno in finančno poslovanje ATVP, zlasti pa skrbi za organizacijo dela ATVP, pripravo internih aktov s področja organizacije dela agencije, vodi kadrovske zadeve, skrbi za varnost pri delu, za finance in računovodstvo ter opravlja druga splošno – finančna dela in naloge, potrebna za nemoteno delovanje ATVP. Finančno-splošni sektor tako skrbi za vodenje kadrovske politike ATVP, za arhiviranje dokumentarnega gradiva, pripravlja finančni načrt in letni obračun ATVP, spremlja izvršilne postopke in postopke insolventnosti nad dolžniki ATVP in ustrezno ukrepa, kontrolira pravilnost knjigovodske dokumentacije, skrbi za pravilno vodenje poslovnih knjig in pripravo finančno - računovodskih dokumentov.


 Sektor za mednarodno sodelovanje

Sektor opravlja dela in naloge, ki se nanašajo na sodelovanje ATVP s podobnimi nadzornimi institucijami v drugih državah in z organi in institucijami Evropske skupnosti ter z drugimi mednarodnimi institucijami, koordinira udeležbo ATVP v posameznih delovnih skupinah v okviru teh institucij ter opravlja druga dela in naloge, povezane z mednarodnim sodelovanjem ATVP.


 Sektor za informatiko

Sektor opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema ATVP, načrtuje, realizira in zagotavlja vzdrževanje varnostnega sistema, organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo vseh podatkov ATVP, skrbi za računalniško podporo predstavitve ATVP na internetu ter opravlja druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije pri delu ATVP.


ORGANIGRAM ATVP (.docx)  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si