Skoči do osrednje vsebine

Naloge in pristojnosti

Naloge in pristojnosti Agencije

Agencija izdaja dovoljenja in opravlja nadzor ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakonom o oblikah alternativnih investicijskih skladov, Zakonom o prevzemih in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Poleg naštetih zakonov določajo naloge Agencije še Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih in Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov.

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Agencija v okviru svojih pristojnosti kot organ nadzora preverja tudi izvajanje določb tega zakona pri subjektih, ki jih nadzoruje. Na podlagi Zakona o finančnih konglomeratih, ki predstavlja dopolnitev obstoječega nadzora poslovanja finančnega sektorja, Agencija skupaj z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor predpiše oziroma sodeluje pri pripravi njegovih podzakonskih predpisov.


Konkretnejše naloge Agencije


 • Izdaja dovoljenj za poslovanje oziroma statusna preoblikovanja:
  • borznoposredniških družb,
  • družb za upravljanje,
  • upravljavcev alternativnih investicijskih skladov,
  • vzajemnih skladov,
  • alternativnih investicijskih skladov,
  • vzajemnih pokojninskih skladov,
  • borze,
  • centralno depotne družbe.

 • Izdaja dovoljenj za pridobitev kvalificiranega deleža v:
  • borznoposredniški družbi,
  • družbi za upravljanje,
  • borzi,
  • centralno depotni družbi.

 • Potrjevanje prospektov za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.

 • Izdaja dovoljenj za prevzemno ponudbo.

 • Izdaja dovoljenj za opravljanje poslov borznega posrednika, funkcije člana uprave družbe za upravljanje, borznoposredniške družbe, borze ali centralno-depotne družbe ter dovoljenj za trženje enot investicijskih skladov.

 • Izdaja soglasij k Pravilom borze.

 • Nadzor nad družbami za upravljanje, upravljavci alternativnih investicijskih skladov, investicijskimi skladi, vzajemnimi pokojninskimi skladi, borzo, centralno depotno družbo ter borznoposredniškimi družbami in bankami, ki opravljajo (pomožne) investicijske storitve in posle (slednje le v tem delu njihovega poslovanja).

 • Nadzor nad poročanjem javnih družb in nadzor nad postopki po Zakonu o prevzemih.

 • Priprava splošnih aktov na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, Zakona o prevzemih, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov.

 • Vodenje registrov:
  • dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
  • dovoljenj za opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov,
  • odvisnih borznoposredniških zastopnikov,
  • upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.

 • Vodenje postopkov o prekrških za kršitve Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, Zakona o prevzemih, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si