Skoči do osrednje vsebine

Prodaja na kratko in določeni vidiki poslov kreditnih zamenjav

Za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga in izboljšanje pogojev njegovega delovanja, zlasti kar zadeva finančne trge, ter za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev, je bilo potrebno določiti skupen regulativni okvir za zahteve in pooblastila v zvezi s prodajo na kratko in posli kreditnih zamenjav. S tem namenom sta Evropski parlament in Svet dne 14.3.2012 izdala Uredbo o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav, ki je stopila v veljavo 1.11.2012.

Cilj Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (EU) št. 236/2012 (v nadaljevanju Uredba) je vzpostaviti enoten sistem za predložitev priglasitev in informacij vlagateljev v zvezi z neto kratkimi pozicijami v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja nacionalnim pristojnim organom za nadzor trga vrednostnih papirjev ter javnega razkritja znatnih neto kratkih pozicij v delnicah. V zvezi z navedenim Uredba določa natančne informacije o neto kratkih pozicijah v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja, ki jih mora fizična ali pravna oseba predložiti pristojnim organom za nadzor trga vrednostnih papirjev in razkriti javnosti v skladu z 9. členom Uredbe.

- Uredba (.docx) (EU) št. 236/2012
- Izvedbena uredba  (.docx)(EU) št. 827/2012
- Delegirana uredba (.docx) (EU) št. 826/2012
- Smernice ESMA (.docx): O izjemi za dejavnosti vzdrževanja trga in za dejavnosti na primarnem trgu v skladu z Uredbo (EU) 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) v skladu z določbami navedene Uredbe ter za zagotavljanje natančnih informacij v zvezi z priglasitvijo neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja Agenciji, objavlja obrazce za priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja.

Priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, državnih vrednostnih papirjih in nekritih poslih kreditnih zamenjav državnega vrednostnega papirja ter preklic napačne priglasitve je potrebno na predpisanih obrazcih posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev na naslov Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana ter po faksu na številko 1 280 04 30 oz. na elektronski naslov .

Natančne informacije o neto kratkih pozicijah, ki jih je potrebno priglasiti in razkriti:

SEZNAM 1 (Seznam polj za namene priglasitve in Seznam polj za namene javnega razkritja)

1. Priglasitev znatnih neto kratkih delniških pozicij v skladu s 5. členom Uredbe

Fizična ali pravna oseba, ki ima neto kratko pozicijo v izdanem kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko pozicija doseže zadevni prag za priglasitev ali pade pod ta prag, to priglasi Agenciji v skladu z 9. členom Uredbe. Zadevni prag za priglasitev je 0,2 % izdanega kapitala zadevne družbe in vsak 0,1 % nad tem.

OBRAZEC 1 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v delnicah)

2. Javno razkritje znatnih neto kratkih delniških pozicij v skladu s 6. členom Uredbe

Fizična ali pravna oseba, ki ima neto kratko pozicijo v izdanem kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, v skladu s 9. členom Uredbe javno razkrije podrobnosti o tej poziciji vsakič, ko doseže zadevni prag za objavo ali pade pod ta prag. Zadevni prag za objavo je 0,5 % izdanega kapitala zadevne družbe in vsak 0,1 % nad tem.

OBRAZEC 2 (Javno razkritje znatnih neto kratkih pozicij)

3. Priglasitev znatnih neto kratkih pozicij v državnih vrednostnih papirjih v skladu s 7. členom Uredbe

Fizična ali pravna oseba, ki ima neto kratko pozicijo v zvezi z izdanim državnim vrednostnim papirjem, vsakič, ko ta pozicija doseže prag za priglasitev za tega izdajatelja državnega vrednostnega papirja ali pade pod ta prag, to priglasi Agenciji v skladu z 9. členom Uredbe. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo začetni znesek in nato dodatne stopnje v zvezi z vsakim izdajateljem državnega vrednostnega papirja, kakor je določeno v ukrepih, ki jih sprejme Komisija. Evropski organ za vrednostne papirje (ESMA) bo do 1. novembra 2012 objavil na svojem spletnem mestu (www.esma.europa.eu) prage za priglasitev za vse države članice.

OBRAZEC 3 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih)

4. Priglasitev nekritih pozicij v poslih kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev v skladu s 8. členom Uredbe

Kadar pristojni organ začasno umakne omejitve v skladu s 14. členom Uredbe, fizična ali pravna oseba z nekrito pozicijo v poslih kreditnih zamenjav obvesti Agencijo, kadar ta pozicija doseže prag zadevne države članice za priglasitev, ali pade pod ta prag. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo začetni znesek in nato dodatne stopnje v zvezi z vsakim izdajateljem državnega vrednostnega papirja, kakor je določeno v ukrepih, ki jih sprejme Komisija. Evropski organ za vrednostne papirje (v nadaljevanju ESMA) bo do 1. novembra 2012 objavil na svojem spletnem mestu (www.esma.europa.eu) prage za priglasitev za vse države članice.

OBRAZEC 4 (Oblika obrazca za priglasitev neto kratkih pozicij, Pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

Fizična ali pravna oseba, ki je vložila priglasitev Agenciji, ki vsebuje napako, ob odkritju napake posreduje Agenciji preklic. Zadevna fizična ali pravna oseba po potrebi vloži novo priglasitev.

OBRAZEC 5 (Oblika obrazca za preklic napačne priglasitve, Preklicana neto kratka pozicija v delnicah, Preklicana neto kratka pozicija v državnih vrednostnih papirjih, Preklicana pozicija v nekaterih poslih kreditne zamenjave državnih vrednostnih papirjev)

Izračun neto kratke pozicije se izvede opolnoči ob koncu trgovalnega dne, na katerega fizična ali pravna oseba pridobi zadevno pozicijo. Ta čas se uporablja za vse transakcije, ne glede na uporabljeno sredstvo trgovanja, vključno s transakcijami, izvedenimi prek ročnega ali avtomatiziranega trgovanja, in ne glede na to, ali je do transakcij prišlo v rednem trgovalnem času. Priglasitev ali razkritje se izvede najpozneje naslednji trgovalni dan ob 15:30h.

Priglasitev informacij Agenciji zagotavlja zaupnost informacij. Javno razkritje informacij znatnih neto kratkih delniških pozicij v skladu s 6. členom Uredbe se izvede tako, da je zagotovljen hiter in nediskriminatoren dostop do informacij. Navedene informacije se objavijo na centralnem spletnem mestu Agencije (www.a-tvp.si). Agencija bo posredovala naslov tega spletnega mesta ESMA, ki doda na svoje spletno mesto povezavo na vsa tovrstna centralna spletna mesta.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si