Skoči do osrednje vsebine

Trg finančnih instrumentov, opravljanje investicijskih poslov in storitev – MiFID

1. Direktiva 2014/65/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo (.docx)

2. Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (.docx)

a) Popravek Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (.docx)

3. Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamemta in Svetaz dne 25. novembra 2015o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (.docx)

4. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/824 z dne 25. maja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede vsebine in oblike opisa delovanja večstranskih sistemov trgovanja in organiziranih sistemov trgovanja ter priglasitve Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov (.docx)

5. Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Besedilo velja za EGP) (.docx)

6. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2020 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, ali bi za izvedene finančne instrumente, za katere velja obveznost kliringa, morala veljati obveznost trgovanja (Besedilo velja za EGP) (.docx)

7. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (Besedilo velja za EGP) (.docx)

8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (.docx)

9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja (.docx)

10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij
 (.docx)
11. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/568 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sprejem finančnih instrumentov v trgovanje na reguliranih trgih (.docx)

12. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/569 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihov umik iz trgovanja (.docx)

13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/570 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pomembnega trga z vidika likvidnosti v povezavi z obveščanjem o začasni zaustavitvi trgovanja (.docx)

14. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov (.docx)

15. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/572 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo
 (.docx)
16. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/573 z dne 6. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin (.docx)

17. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (.docx)

18. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/575 z dne 8. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za podatke, ki jih morajo mesta izvrševanja objaviti o kakovosti izvrševanja poslov (.docx)

19. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti izvrševanja (.docx)

20. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (.docx)

21. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/578 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga (.docx)

22. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/579 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v Uniji ter preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim
 (.docx)
23. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (.docx)

24. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/581 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede dostopa do kliringa, kar zadeva mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke
 (.docx)
25. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/582 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo obveznost kliringa za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na reguliranih trgih, in časovni okvir sprejetja za kliring (.docx)

26. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (.docx)

27. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja (.docx)

28. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/585 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standarde podatkov in oblike referenčnih podatkov o finančnih instrumentih ter tehnične ukrepe v zvezi z ureditvami, ki jih vzpostavijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter pristojni organi
 (.docx)
29. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/586 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izmenjavo informacij med pristojnimi organi, ko sodelujejo pri nadzornih dejavnostih, preverjanjih na kraju samem in preiskavah (.docx)

30. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja (.docx)

31. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi (.docx)

32. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 z dne 19. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o organizacijskih zahtevah za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem (.docx)

33. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom
 (.docx)
34. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (.docx)

35. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi
 (.docx)
36. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (.docx)

37. Direktiva 2007/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 92/49/EGS in direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES in 2006/48/ES glede postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju deležev v finančnem sektorju (Besedilo velja za EGP ) (.docx)

38. Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (Besedilo velja za EGP) (.docx)

39. Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (Besedilo velja za EGP)
 (.docx)
40. Direktiva 2006/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o spremembi Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov glede nekaterih rokov (Besedilo velja za EGP) (.docx)

41. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/953 z dne 6. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in časovne razporeditve poročil o pozicijah investicijskih podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo mesta trgovanja, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov (.docx)

42. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/980 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje pri dejavnostih nadzora, preverjanju na kraju samem in preiskavah ter za izmenjavo informacij med pristojnimi organi v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

43. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/981 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posvetovanje z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

 (.docx)44. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/988 z dne 6. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za ureditve sodelovanja glede mesta trgovanja, katerega posli so zelo pomembni v državi članici gostiteljici (.docx)

45. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije (.docx)

46. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga (.docx)

47. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1110 z dne 22. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja podatkov ter za povezana obvestila v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov (.docx)

48. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1111 z dne 22. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopkov in obrazcev za predložitev informacij o sankcijah in ukrepih v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

 (.docx)49. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1005 z dne 15. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko in časovno razporeditvijo sporočil in objav o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovem umiku iz trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov (.docx)

50. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije (.docx)

51. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga (.docx)

52. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 z dne 14. julija 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah in zahtevah za izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem (.docx)

53. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1944 z dne 13. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki posvetovanja med zadevnimi pristojnimi organi glede obvestila o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju v skladu z direktivama 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

54. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

55. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (.docx)

56. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1799 z dne 12. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost (.docx)

57. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1799 z dne 12. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost (.docx)

58. Delegirana uredba Komisija (EU) 2017/2194 z dne 14. avgusta 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi s paketnimi naročili (.docx)

59. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2294 z dne 28. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi s podrobnejšo opredelitvijo sistematičnih internalizatorjev za namene Direktive 2014/65/EU (.docx)

60. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2318 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za finančne trge v Avstraliji, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

61. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2319 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za priznane borze v Posebnem upravnem območju Hongkong, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

62. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2320 z dne 13. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira Združenih držav Amerike za nacionalne borze vrednostnih papirjev in alternativne sisteme trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

63. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2382 z dne 14. decembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

- Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2382 z dne 14. decembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

64. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2417 z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (.docx)

65. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2441 z dne 21. decembra 2017 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za borze v Švici, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

66. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/63 z dne 26. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/571 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov (.docx)

67. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 z dne 12. decembra 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb (.docx)

68. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/462 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

69. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/443 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/588 v zvezi z možnostjo prilagoditve povprečnega dnevnega števila poslov za delnico, kadar se mesto trgovanja z največjim prometom s to delnico nahaja zunaj Unije (.docx)

70. Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1011 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 glede nekaterih pogojev za registracijo za spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP za namene Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

71. Uredba (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (.docx)

72. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/527 z dne 15. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 glede pragov za tedensko poročanje o pozicijah (.docx) 

73. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov (.docx) 

74. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1253 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v nekatere organizacijske zahteve in pogoje poslovanja za investicijska podjetja (.docx) 

75. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1254 z dne 21. aprila 2021 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (.docx) 

76.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1833 z dne 14. julija 2021 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo meril za ugotavljanje, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti na ravni skupine (.docx)

77. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/466 z dne 17. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo meril za odstopanje od načela, da sisteme odobrenih objav in odobrene mehanizme poročanja nadzoruje Evropski organ za vrednostne papirje in trge (.docx)

78. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/629 z dne 12. januarja 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/583 zaradi prilagoditve pragov likvidnosti in percentilov trgovanja, ki se uporabljajo za določitev obsega, značilnega za instrument, pri nekaterih nelastniških instrumentih (.docx)  

79. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/930 z dne 10. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pristojbin, povezanih z nadzorom izvajalcev storitev sporočanja podatkov s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (.docx)

80.  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1220 z dne 14. julija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, v kateri morajo podružnice podjetij iz tretjih držav in pristojni organi poročati informacije iz člena 41(3) in (4) navedene direktive (.docx)

81. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1299 z dne 24. marca 2022 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino nadziranja upravljanja pozicij s strani mest trgovanja (.docx)

82. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1300 z dne 24. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1093 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga (.docx)

83. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1302 z dne 20. aprila 2022 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago in postopke za prošnjo za izvzetje iz omejitev pozicij (.docx)

84.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih (.docx) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si