Pomembnejše direktive in izvedbeni predpisi EU

Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES - prečiščeno besedilo revidirane uredbe ESMA, december 2019

1. Trg finančnih instrumentov, opravljanje investicijskih poslov in storitev – MiFID
2. Poravnalni sistem vrednostnih papirjev (CSDR)
3. Ponudba vrednostnih papirjev javnosti, prospekti 
4. Prevzemi 
5. Razkrivanje nadzorovanih informacij – TD
6. Prepovedana dejanja zlorabe trga – MAD
7. Vzajemni skladi in upravljanje premoženja – UCITS
8. Upravljavci alternativnih investicijskih skladov
9. Dodatno pokojninsko zavarovanje
10. Bonitetna ureditev investicijskih podjetij 
11. Sanacija ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
12. Uredba EMIR
13. Prodaja na kratko (Short Selling)
14. Uredba o referenčnih vrednostih (Benchmark)
15. Nadzor in sodelovanje nadzornih organov
16. Mednarodni standardi računovodskega poročanja, letna poročila
17. Drugi predpisi s področja trga finančnih instrumentov
18. Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
19. Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)
20. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
21. Enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje
22. Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev
23. Uredba SFTR


EU predpisi v angleškem jeziku

ISKALNIK EU PREDPISOV
EURLEX

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si 
  4. Izpolnjevanje pogoja PCT: vstop v prostore ATVP je mogoč samo ob izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (pogoj PCT), ki se izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila.