Skoči do osrednje vsebine

Poročanje

Investicijska podjetja, ki izvršujejo transakcije s finančnimi instrumenti, nadzornemu organu izčrpno in točno poročajo o teh poslih čim prej in najpozneje do konca naslednjega delovnega dne.

Poroča se o finančnih instrumentih:

  • ki so uvrščeni v trgovanje ali se z njimi trguje na mestu trgovanja ali za katere je vložen zahtevek za sprejem v trgovanje;
  • katerih osnova je finančni instrument, s katerim se trguje na mestu trgovanja, ter
  • kadar je osnova indeks ali košarica, sestavljena iz finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.

Obveznost velja za posle z zgoraj navedenimi finančnimi instrumenti ne glede na to, ali so takšni posli izvedeni na mestu trgovanja ali ne.

V primeru, da pri poročanju pride do napake, jo je potrebno odpraviti in ponovno poročati.

LEI koda je osnovna oznaka za identifikacijo zavezanca za poročanje o transakcijah in za identifikacijo pošiljatelja poročila (če je ta različen od zavezanca). Zavezanci za poročanje morajo LEI kodo pridobiti in jo sporočiti ATVP. Prav tako morajo zavezanci pred poročanjem poslov o transakcijah pridobiti identifikacijsko oznako svoje stranke (LEI ali enolična identifikacija fizične osebe – v Sloveniji EMŠO).

Zavezanec, ki ne bo imel LEI kode, ne bo mogel izpolniti obveznosti poročanja.

Pomembne novosti glede zahtev za poročanje podatkov zavezancev:

a.) sistem poročanja o transakcijah
(specifikacije): investicijska podjetja, ki izvršujejo posle s finančnimi instrumenti, bodo morala pristojnemu organu izčrpno in točno poročati o podrobnostih teh poslov, kot to določa člen 26 MiFIR;

 b.) obveznost predložitve referenčnih podatkov o finančnih instrumentih:
mesta trgovanja in sistematični internalizatorji bodo morali te podatke predložiti pristojnemu organu;

 c.) zagotavljanje informacij za namene preglednosti in drugih izračunov: 
sistemi odobrenih objav (APA), ponudniki stalnih informacij (CTP) in mesta trgovanja bodo morali predložiti ustrezne podatke, kot to določa člen 22 MiFIR;

d.) poročanje o pozicijah za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti: investicijska podjetja ali upravljavec trga, ki upravlja mesto trgovanja, ki trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ali pravicami do emisije ali njihovimi izvedenimi finančnimi instrumenti, bodo te podatke morali poročati pristojnemu organu.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si