Skoči do osrednje vsebine

MiFID II/MiFIR

MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation) je evropski zakonodajni okvir, ki določa pogoje v zvezi s:

podjetji, ki opravljajo investicijske storitve in posle, trgujejo s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, enote v kolektivnih naložbenih shemah, emisijski kuponi) in

mesti trgovanja, kjer se s temi finančnimi instrumenti trguje.

Paket direktive in uredbe MiFID II/MiFIR je usmerjen v odpravo posledic finančne krize, k izboljšanju preglednosti finančnega trga in v večjemu varstvu vlagateljev. Večina določb je stopila v veljavo 3. 1. 2018. Določbe direktive so bile prenesene v slovenski pravni red z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), medtem ko so določbe uredbe in iz nje izhajajoči delegirani in izvedbeni akti Komisije neposredno uporabljivi v vseh državah članicah EU.

Ključne novosti:

- obveznost trgovanja z izvedenimi FI na organiziranem trgu,
- enaka obravnava vseh mest trgovanja, poleg reguliranih trgov še MTF in OTF,
- vzpostavitev trgov za mala in srednja podjetja (MSP),
- zahteve po preglednosti za večji nabor finančnih instrumentov (emisijski kuponi),
- zahteve, ki se nanašajo na algoritmično in visoko frekvenčno trgovanje,
- uvajanje novih storitev za poročanje (APA, CTP, ARM),
- večje pristojnosti nadzornih organov in poenotenje sankcij

Cilj MiFID II/MiFIR je povečati preglednost trga, učinkovitost in varnost za večino nelastniških instrumentov, prav tako pa uvesti režim trgovanja OTC na organiziranih trgih.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si