Skoči do osrednje vsebine

Uporabljene kratice in slovar pojmov

UPORABLJENE KRATICE

EMIR (uredba): Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
ITS izvedbeni tehnični standard
RTS regulativni tehnični standard
ESMA Evropski organ za vrednostne papirje in trge - ang.: European Securities and Markets Authority
IFI izvedeni finančni instrumenti
OTC over-the-counter
IFI OTC pogodbe o IFI, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu v smislu člena 4(1)(14) Direktive 2004/39/ES, ali trgu tretje države, ki šteje za enakovrednega reguliranemu trgu v skladu s členom 19(6) Direktive 2004/39/ES
CNS
(ang.: CCP)
centralna nasprotna stranka (ang.: Central Counterparty)
FNS
(ang.: FC)
finančna nasprotna stranka (ang.: Financial Counterparty)
NNS
(ang.: NFC)
nefinančna nasprotna stranka (ang.: Non-financial Counterparty)

TR

repozitorij sklenjenih poslov

NNS+ nefinančne nasprotne stranke, ki s pozicijami v pogodbah z IFI OTC presegajo prag kliringa
NNS- nefinančne nasprotne stranke, ki s pozicijami v pogodbah z IFI OTC ne presegajo praga kliringaSLOVAR POJMOV

(2. člen Uredbe EMIR)

Slovensko Angleško
"centralna nasprotna stranka" (CNS) pomeni pravno osebo, ki posreduje med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na enem ali več finančnih trgih, ter postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca
"central counterparty" (CCP) means a legal person that interposes itself between the counterparties to the contracts traded on one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer

"repozitorij sklenjenih poslov" (TR) pomeni pravno osebo, ki centralno zbira in vzdržuje evidence o izvedenih finančnih instrumentih;

"trade repository" (TR) means a legal person that centrally collects and maintains the records of derivatives
"kliring" pomeni postopek vzpostavljanja pozicij, vključno z izračunom neto obveznosti, s katerim se obenem zagotavlja, da so za zaščito izpostavljenosti zaradi teh pozicij na voljo finančni instrumenti, denar ali oboje
"clearing" means the process of establishing positions, including the calculation of net obligations, and ensuring that financial instruments, cash, or both, are available to secure the exposures arising from those positions
"mesto trgovanja" pomeni sistem, ki ga upravlja investicijsko podjetje ali upravljavec trga v smislu člena 4(1)(1) in 4(1)(13) Direktive 2004/39/ES, ki ni sistematični internalizator, opredeljen v členu 4(1)(7) navedene direktive, in na njem se zbirajo interesi za nakup ali prodajo finančnih instrumentov v okviru sistema, iz česar potem nastane pogodba v skladu z naslovom II ali III navedene direktive "trading venue" means a system operated by an investment firm or a market operator within the meaning of Article 4(1)(1) and 4(1)(13) of Directive 2004/39/EC other than a systematic internaliser within the meaning of Article 4(1)(7) thereof, which brings together buying or selling interests in financial instruments in the system, in a way that results in a contract in accordance with Title II or III of that Directive

"izvedeni finančni instrument" (IFI) ali "pogodba o izvedenih finančnih instrumentih" pomeni finančni instrument iz točk (4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, kakor se uporabljajo v členih 38 in 39 Uredbe (ES) št. 1287/2006 "derivative" or "derivative contract" means a financial instrument as set out in points (4) to (10) of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC as implemented by Article 38 and 39 of Regulation (EC) No 1287/2006
"razred izvedenih finančnih instrumentov" pomeni podmnožico izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo enake in bistvene značilnosti, vključujejo pa vsaj odnos do osnovnega premoženja, vrsto osnovnega premoženja in valute nominalne vrednosti. Izvedeni finančni instrumenti, ki spadajo v isti razred, imajo lahko različne roke dospelosti
"class of derivatives" means a subset of derivatives sharing common and essential characteristics including at least the relationship with the underlying asset, the type of underlying asset, and currency of notional amount. Derivatives belonging to the same class may have different maturities
"izvedeni finančni instrument OTC" (IFI OTC) ali "pogodba o izvedenih finančnih instrumentih OTC" pomeni pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu v smislu člena 4(1)(14) Direktive 2004/39/ES, ali trgu tretje države, ki šteje za enakovrednega reguliranemu trgu v skladu s členom 19(6) Direktive 2004/39/ES
"OTC derivative" or "OTC derivative contract" means a derivative contract the execution of which does not take place on a regulated market as within the meaning of Article 4(1)(14) of Directive 2004/39/EC or on a third-country market considered as equivalent to a regulated market in accordance with Article 19(6) of Directive 2004/39/EC
"finančna nasprotna stranka" (FNS) pomeni investicijska podjetja z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2004/39/ES, kreditne institucije z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2006/48/ES, zavarovalnice z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 73/239/EGS, zavarovalnice z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2002/83/ES, pozavarovalnice z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2005/68/ES, KNPVP in, kjer ustrezno, njihove družbe za upravljanje z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2009/65/ES, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES in alternativni investicijski skladi, ki jih upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki imajo dovoljenje, pridobljeno v skladu z Direktivo 2011/61/EU, ali so registrirani v skladu z njo
"financial counterparty" (FC) means an investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC, a credit institution authorised in accordance with Directive 2006/48/EC, an insurance undertaking authorised in accordance with Directive 73/239/EEC, an assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2002/83/EC, a reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC, a UCITS and, where relevant, its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC, an institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC and an alternative investment fund managed by AIFMs authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU
"nefinančna nasprotna stranka" (NNS) pomeni podjetje s sedežem v Uniji, ki ni subjekt iz točk (1) in (8)
"non-financial counterparty" (NFC) means an undertaking established in the Union other than the entities referred to in points (1) and (8)
"pokojninska shema" pomeni:
(a) institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES, vključno z vsemi pooblaščenimi subjekti, ki so odgovorni za upravljanje takih institucij in delujejo v njihovem imenu, kot je navedeno v členu 2(1) navedene direktive, ter vsemi pravnimi subjekti, ki so ustanovljeni za naložbe teh institucij ter delujejo zgolj in izključno v njihovem interesu;
(b) dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja institucij iz člena 3 Direktive 2003/41/ES;
(c) dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja življenjskih zavarovalnic, ki jih zajema Direktiva 2002/83/ES, pod pogojem, da se za celotno premoženje in vse obveznosti, ki ustrezajo takšnim dejavnostim, vzpostavi ločena obračunska enota ter da se upravljajo in organizirajo ločeno od drugih dejavnosti zavarovalnic brez možnosti prenosa;
(d) vse druge pooblaščene in nadzorovane subjekte, ali sheme, ki delujejo na nacionalni ravni, če:
(i) so priznane po nacionalnem pravu in
(ii) je njihov glavni namen zagotavljati pokojnine.
"pension scheme arrangement" means:
(a) institutions for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC, including any authorised entity responsible for managing such an institution and acting on its behalf as referred to in Article 2(1) of that Directive as well as any legal entity set up for the purpose of investment of such institutions, acting solely and exclusively in their interest;
(b) occupational retirement provision businesses of institutions referred to in Article 3 of Directive 2003/41/EC;
(c) occupational retirement provision businesses of life insurance undertakings covered by Directive 2002/83/EC, provided that all assets and liabilities corresponding to the business are ring-fenced, managed and organised separately from the other activities of the insurance undertaking, without any possibility of transfer;
(d) any other authorised and supervised entities, or arrangements, operating on a national basis, provided that:
(i) they are recognised under national law; and
(ii) their primary purpose is to provide retirement benefits
"dogovor o interoperabilnosti" pomeni dogovor med dvema ali več CNS, ki vključuje medsistemsko izvajanje transakcij
"interoperability arrangement" means an arrangement between two or more CCPs that involves a cross-system execution of transactions
"pristojni organ" pomeni pristojni organ iz zakonodaje iz točke (8) tega člena, pristojni organ iz člena 10(5) ali organ, ki ga določi vsaka država članica v skladu s členom 22 "competent authority" means the competent authority referred to in the legislation referred to in point (8) of this Article, the competent authority referred to in Article 10(5) or the authority designated by each Member State in accordance with Article 22
"skupina" pomeni skupino podjetij, ki jo sestavljajo nadrejeno podjetje in njegova podrejena podjetja v smislu členov 1 in 2 Direktive 83/349/EGS, ali skupina podjetij iz člena 3(1) ter člena 80(7) in (8) Direktive 2006/48/ES "group" means the group of undertakings consisting of a parent undertaking and its subsidiaries within the meaning of Articles 1 and 2 of Directive 83/349/EEC or the group of undertakings referred to in Article 3(1) and Article 80(7) and (8) of Directive 2006/48/EC  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si