Finančne nasprotne stranke

Skladno z Uredbo EMIR morajo finančne nasprotne stranke (FNS):
- poročati repozitoriju o poslih, sklenjenih z vsemi izvedenimi finančnimi instrumenti;
- poravnavati posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC preko centralne nasprotne stranke (CNS);
- uporabljati tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih brez kliringa preko CNS.

POROČANJE REPOZITORIJU

Obveznost poročanja je določena v 9. členu Uredbe EMIR. Potrebno je zagotoviti poročanje repozitoriju o podrobnostih vseh pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki so bile sklenjene, spremenjene oziroma so prenehale, in sicer najpozneje na delovni dan po sklenitvi, spremembah ali prenehanju pogodb.

Obveznost poročanja velja za vse pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki:
- so bile sklenjene pred 16. 8. 2012 in so v veljavi na ta dan;
- se sklenejo na 16. 8. 2012 ali pozneje.

Poročanje se lahko poveri tretji osebi, pri čemer morajo nasprotne stranke in CNS zagotoviti, da pri poročanju o podrobnostih pogodb ne prihaja do podvajanja.

Nasprotna stranka lahko izbere repozitorij, ki ima dovoljenje oziroma je priznan s strani ESMA in ki sprejema tipe pogodb, ki jih morata nasprotni stranki poročati. Seznam repozitorijev bo objavljen na spletni strani ESMA.

Oblika in način poročanja repozitoriju je navedena v ITS 1247/2012 in RTS 148/2013.

KLIRING IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV OTC

V primeru, da pozicija pogodb, sklenjenih z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov, za katerega velja obveznost kliringa (5. člen Uredbe EMIR in 7. člen RTS 149/2013) ustrezajo pogojem iz 4. člena Uredbe EMIR, je FNS zavezana k izvedbi kliringa preko CNS.

FNS lahko uveljavljajo izjeme od obveznosti kliringa za pogodbe z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, sklenjenimi znotraj skupine družb, ob izpolnitvi pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena Uredbe EMIR.

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA TVEGANJA ZA POGODBE O IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTIH BREZ KLIRINGA PREKO CNS, ČE POZICIJE NE PRESEGAJO PRAGA KLIRINGA

Če za FNS ne velja obveznost kliringa preko CNS, mora družba na podlagi 11. člena Uredbe EMIR uporabljati tehnike zmanjševanja tveganja. Podrobne zahteve glede tehnik zmanjševanja tveganja so navedene v poglavju VIII RTS 149/2013, kjer so določene tudi zahteve za poročanje pristojnemu organu.

POROČANJE

Elektronsko poročanje števila nepotrjenih transakcij in podatkov glede reševanja sporov s strani finančnih nasprotnih strank

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je januarja 2014 uvedla elektronsko poročanje števila nepotrjenih transakcij in podatkov glede reševanja sporov. Gre za podatke, ki so jih vse finančne nasprotne stranke, skladno z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uredba EMIR) in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (RTS 149/2013) dolžne poročati ATVP.

Navedeno poročanje bo potekalo elektronsko, pri čemer sta oblika in pogostost poročil iz 12. in 15. člena RTS 149/2013 določeni v funkcionalni specifikaciji elektronskega poročanja.

Elektronski naslov za obveščanje Agencije:

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si