Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma


ZAKONODAJA RS SI EN
1.  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22)
link

Podzakonski akti

1.  Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj (Uradni list RS, št. 71/23)
link
2. Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 15/23)
link
3.  Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 30/17 in 48/22 – ZPPDFT-2)
link
4. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 32/17 in 48/22 – ZPPDFT-2)
link
5. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih (Uradni list RS, št. 14/23)
link
6. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov (Uradni list RS, št. 66/17 in 48/22 – ZPPDFT-2)
link
7. Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 23/23)
link
8. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva (Uradni list RS, št. 58/23)
link
9. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo (Uradni list RS, št. 76/23)
link
10. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo ugotavljanje istovetnosti stranke na podlagi biometričnih značilnosti (Uradni list RS, št. 58/23)
link
11. Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic (Uradni list RS, št. 41/21)
link
12. Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut (Uradni list RS, št. 14/23)
link
13. Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov (Uradni list RS, št. 66/17 in 48/22 – ZPPDFT-2)
link
14. Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine (Uradni list RS, št. 14/23)
link

PREDPISI EU

1. Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
link link
2. Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006
link link
3.  Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU
link link

Delegirana uredba

1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (neuradno prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami in dopolnitvami iz uredbe Komisije (EU) 2018/105, uredbe Komisije (EU) 2018/212 in uredbe Komisije (EU) 2018/1467)
link link

Smernice ATVP, ESMA, EBA IN EIOPA

1.  Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (30. 3. 2023)

- Sklep o sprejemu Smernic Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 42/2023)
link (.docx)

link

2.  Smernice Evropskega bančnega organa EBA o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (v uporabi v RS od 3. novembra 2023)
link
link
3.  Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (v uporabi v RS od 2. oktobra 2023)
link link
4.  Smernice o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (v uporabi v RS od 1. 12. 2022)
link link
5.  Smernice o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48 (10) Direktive (EU) 2015/849 (EBA/GL/2021/16; v nadaljevanju: Smernice o nadzoru na podlagi tveganja) – prenovljene
(v uporabi v RS od 4. 6. 2022)
link (.docx) link (.docx)
6. Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (v uporabi v RS od 1. 6. 2022)
link (.docx) link (.docx)
7.

Smernice na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki razveljavljajo in nadomeščajo smernice JC/2017/37 (v uporabi v RS od 25. 9. 2021)

link (.docx) link (.docx)

USMERITVE SKUPINE WOLFSBERG


1. Predstavitev usmeritev
link
2. Usmeritve skupine Wolfsberg: Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening

link (.docx)
3. Ključne teme iz usmeritev

link (.docx)

DRUGO

1. Povzetek poročila o izvedbi nacionalne ocene tveganja Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma 2021
link
2.

Mnenja Urada RS za preprečevanje pranja denarja v zvezi z izvajanjem nekaterih določb ZPPDFT-1

link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si