Skoči do osrednje vsebine

Poročanje

Investicijska podjetja, ki izvršujejo transkacije s finančnimi instrumenti, nadzornemu organu izčrpno in točno poročajo o teh poslih čim prej in najpozneje do konca naslednjega delovnega dne.

Poroča se o finančnih instrumentih s katerimi se:

  • trguje na mestu trgovanja,
  • iz njih izvedenih finančnih instrumentov in
  • finančnih instrumentov katerih indeks ali košarica je sestavljen iz finančni instrument, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, ne glede na to ali je posel sklenjen na mestu trgovanja ali OTC.

Odgovornost za poročanje vedno ostane na IP, razen, če je za napako odgovorna druga oseba, ki poroča v njegovem imenu.

V primeru, da pri poročanju pride do napake, jo je potrebno odpraviti in ponovno poročati.

LEI koda je osnovna oznaka za identifikacijo zavezanca za poročanje o transakcijah in za identifikacijo pošiljatelja poročila (če je ta različen od zavezanca). Zavezanci za poročanje morajo LEI kodo pridobiti in jo sporočiti ATVP. Prav tako morajo zavezanci pred poročanjem poslov o transakcijah pridobiti identifikacijsko oznako svoje stranke (LEI ali enolična identifikacija fizične osebe – v Sloveniji EMŠO).

Zavezanec, ki ne bo imel LEI kode, ne bo mogel izpolniti obveznosti poročanja.

Pomembne novosti glede zahtev za poročanje podatkov zavezancev:

a.) sistem poročanja o transakcijah
(specifikacije) za investicijska podjetja, ki izvršujejo posle s finančnimi instrumenti, bodo morala pristojnemu organu izčrpno in točno poročati o podrobnostih teh poslov, kot to določa člen 26 MiFIR;

b.) obveznost predložitve referenčnih podatkov o finančnih instrumentih
za mesta trgovanja in sistematične internalizatorje, ki bodo morali te podatke predložiti pristojnemu organu;

c.) zagotavljanje informacij za namene preglednosti in drugih izračunov
– ustrezne podatke bodo morali predložiti sistemi odobrenih objav (APA), ponudniki stalnih informacij (CTP) in mesta trgovanja kot to določa člen 22 MiFIR;

d.) poročanje o pozicijah za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti investicijskih podjetij ali upravljavca trga, ki upravlja mesto trgovanja, ki trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ali pravicami do emisije ali njihovimi izvedenimi finančnimi instrumenti, pristojnemu organu;

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si