Skoči do osrednje vsebine

Pokojninski skladi in varčevanje


ZAKONODAJA RS SI EN
1.  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk, NPB18, 10/22, 29/22, 48/22) - ZPIZ-2
link
3.  Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15)
link (.docx)





PODZAKONSKI AKTI 

  Naložbe vzajemnega pokojninskega sklada

1.  Sklep o naložbah pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 12/17 in 90/20)
link (.docx)
2. Sklep o upravljanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20)
link (.docx)
3.  Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva upravljavca pokojninskega sklada na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 79/13) link





Dokumenti vzajemnega pokojninskega sklada

1.  Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št 79/13, 12/17 in 90/20)
link (.docx)
2.  Sklep o izjavi o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada in podsklada krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20)
link (.docx)
3.  Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 87/14 in 77/17)
link
4.  Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 6/14)
link





Poročanje Agenciji

1. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17, 77/17, 59/19 in 90/20)
- priloga
link (.docx)
link






Drugi sklepi

1.  Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja, odkupne vrednosti premoženja in donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 90/20)
link (.docx)
2.  Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13) link
3.  Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 90/20)
link (.docx)
4. Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu zavarovanca-člana SODPZ in potrdilu o vplačilih, ki jih je financiral zavezanec (Uradni list RS, št. 90/20)
link (.docx)
5. Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja (Uradni list RS, št. 90/20)
link





PREDPISI EU


Dodatno pokojninsko zavarovanje

1. Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje
link link
2.  Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene
link link





Pokojninsko varčevanje

1. Uredba (EU) št. 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu  link link
2.  Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev
link (.docx) link (.docx)





Delegirani akt 


1.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih
link (.docx) link (.docx)


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si