Skoči do osrednje vsebine

Sklepi o uporabi smernic

Sklep o uporabi Smernic ESMA za poročanje na podlagi uredbe EMIR (Uradni list RS, št. 4/24)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16, 156/20, 58/22, 58/22, 156/22 in 112/23)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 112/2023)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (Uradni list RS, št. 99/2023)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II (Uradni list RS, 94/2023) 

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 63/2023) 

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 63/2023)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 61/2023)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18, 46/19, 80/21, 135/21, 71/22 in 58/23)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (Uradni list RS, št. 145/2022) 

Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849 (Uradni list RS, št. 145/2022)

Sklep o uporabi Smernic o nadzoru na podlagi tveganja (Uradni list RS, št. 79/22) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti in izvrševanja iz direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 67/22) 

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 49/22) (.docx)  

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, 194/2021)

Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (Uradni list RS, št. 181/2021)

Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR (Uradni list RS, št. 167/21) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT  (Uradni list RS, št. 153/2021)

Sklep o uporabi Smernic o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (Uradni list RS, št. 131/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za zunanje izvajanje ponudnikov storitev v oblaku (Uradni list RS, št. 102/2021)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (Uradni list RS, št. 90/21)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju v skladu z Uredbo o prospektu  (Uradni list RS, št. 70/21)

Sklep o uporabi smernic o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS  (Uradni list RS, št. 200/20)

Sklep o uporabi Smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (Uradni list RS, št. 111/20)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 109/20)

Sklep o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014 (Uradni list RS, št. 81/20)

Sklep o uporabi smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (Uradnem listu RS, št. 55/20)

Sklep o uporabi smernic o dejavnikih tveganja v skladu z Uredbo o prospektu (Uradni list RS, št. 68/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (Uradni list RS, št. 39/19)

Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR (Uradni list 43/19)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (Uradni list RS, št. 36/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje (Uradni list RS, št. 34/19) (.docx)

Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 51/18)

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 35/18)

Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 69/17)

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o kalibraciji sistemov za prekinitev trgovanja in objavah zaustavitev trgovanja (Uradni list RS, št. 48/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17) (.docx)

Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 27/17) (.docx)

Sklep o uporabi smernic ESMA za izvajanje uredbe o zlorabi trga - informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (Uradni list RS, št. 13/17)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si