ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutki splošnih aktov s področja ZTFI-1

23.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 22. 5. 2019, seznanil z:

- osnutkom Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe,
- osnutkom Sklepa o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe in
- osnutkom Sklepa o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posredujejo v javno obravnavo.

Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 5. 6. 2019.