Začetek polne uporabe Prospektne uredbe in z njo povezanih delegiranih uredb

Z dnem 21. 7. 2019 se je začela v celoti uporabljati Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju Uredba 2017/1129). Uredba 1129/2017, ki predstavlja nov zakonodajni okvir na področju ponujanja vrednostnih papirjev javnosti oz. uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah, tako tudi v Republiki Sloveniji.

Na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (v nadaljevanju Uredba), ki je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 19. 7. 2019, je bila za pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1129/2017 določena ATVP, z omenjenim aktom pa je bil določen tudi način opravljanja nadzora ter ukrepi pristojnega organa v zvezi z izvajanjem Uredbe 2017/1129. Uredba predstavlja začasno ureditev, in sicer do tedaj, ko bo obravnavano zakonodajno področje celovito urejeno v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI – 1A).

Uredbo 2017/1129 dopolnjujeta dve Delegirani uredbi, ki sta prav tako v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljata v vseh državah članicah od 21. 7. 2019, in sicer:
- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/979 z dne 14. 3. 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301, ter
- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/980 z dne 14. 3. 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si