Skoči do osrednje vsebine

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je dne 11. 9. 2008 izdala odredbo, s katero je Ljubljanski borzi d.d., Slovenska 56, Ljubljana, naložila začasno zaustavitev trgovanja z delnicami Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Zavarovalnica Triglav) za pet delovnih dni, in sicer od 12. 9. 2008 do vključno 18. 9. 2008. Agencija je utemeljeno sumila, da je Zavarovalnica Triglav ravnala v nasprotju s 3. poglavjem Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07-popr. in 69/08; v nadaljevanju ZTFI), ker informacije glede škodnega dogodka na Slovaškem iz februarja 2008 niso bile objavljene s popolno vsebino.

Agencija je v postopku nadzora ugotavljala izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij Zavarovalnice Triglav iz 3. poglavja ZTFI, to je objave informacij glede škodnega primera požara na Slovaškem (objava Zavarovalnice Triglav na SEOnet-u z dne 4. 9. 2008 in objava Zavarovalnice Triglav z dne 11. 9. 2008, objavljena na SEOnet-u dne 12. 9. 2008).

V postopku nadzora je Agencija pridobila dokumentacijo in izjave odgovornih oseb Zavarovalnice Triglav in Agencije za zavarovalni nadzor. Na podlagi razpoložljivih podatkov je Agencija zaključila, da v tem trenutku konkreten škodni primer ne predstavlja notranje informacije, kot je ta opredeljena v 373. členu v zvezi z 2. točko 106. člena ZTFI. Dosedanja razkritja in objave Zavarovalnice Triglav v zvezi s tem škodnim primerom je javna družba sicer objavila kot notranjo informacijo po določbi 386. člena ZTFI, v postopku nadzora pa je bilo ugotovljeno, da so bile javne objave predvsem posledica obveščanja javnosti zaradi različnih informacij o tem škodnem primeru, čeprav je družba sama ocenjevala, da škodni dogodek nima pomembnega vpliva na poslovni izid in kapitalsko ustreznost Zavarovalnice Triglav.

Za ugotavljanje vpliva škodnega primera na Slovaškem na izpostavljenost tveganjem in na kapitalsko ustreznost Zavarovalnice Triglav oziroma ugotavljanje vzpostavljenih notranjih kontrol v Zavarovalnici Triglav, je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, zaradi česar je tudi vodenje nadaljnjega nadzornega postopka v njihovi pristojnosti.


Agencija za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj, direktorLjubljana, 18. 9. 2008

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si