Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z dvema osnutkoma splošnih aktov in sprejel sklep v zvezi s trženjem investicijskih skladov

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z dvema osnutkoma sklepov v zvezi s trženjem enot investicijskih skladov. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka, pripravljena na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o alternativnih investicijskih skladih (ZUAIS), posredujeta v javno obravnavo. Pripombe na navedena osnutka se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 25. 11. 2021. Na isti seji je Svet ATVP sprejel še sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) namenil upravljavcem investicijskih skladov in pristojnim nacionalnim organom držav članic EU.

Osnutek Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov, ki bo nadomestil Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15), določa podrobnejši način in pogoje za trženje enot odprtih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje in tržno komuniciranje v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov v Republiki Sloveniji.

Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov obsega spremembe, potrebne zaradi uveljavitve novele ZUAIS-B.

Navedena sklepa vsebinsko zaokrožuje Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov, ki določa uporabo smernic za družbe za upravljanje, vse upravljavce alternativnih investicijskih skladov in ATVP, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad omenjenimi subjekti.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si