Svet ATVP sprejel tri splošne akte s področja ZISDU-3 in ZTFI-1

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 9. 7. 2019, sprejel 3 splošne akte, in sicer:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada,
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice ter
- Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

ATVP bo Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada v skladu z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) pred dokončnim sprejetjem poslala v mnenje še Slovenskemu inštitutu za revizijo.

Prva dva sklepa, sprejeta na podlagi določb ZISDU-3, bosta začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tretji sklep, sprejet na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), pa bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si