Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZISDU-3 in se seznanil z osnutki splošnih aktov s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, 4. junija 2020, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice. Navedeni sklep, pripravljen na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na isti seji se je Svet ATVP tudi seznanil z:

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posredujejo v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 11. 6. 2020.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si