Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP sprejel dva sklepa ter se seznanil z osnutkom sklepa

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je danes sprejel dva podzakonska akta, pripravljena na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), in sicer Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada. Na isti seji se je Svet ATVP seznanil tudi z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 28. julija 2022. 

Pretežen del novosti, ki ju prinašata danes sprejeta Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada, se nanaša na uskladitev z določbami Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1270 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Direktive 2010/43/EU v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih je treba upoštevati pri kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

Spremembe osnutka Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe se nanašajo na uskladitev sklepa s 26. členom Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki sistem ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) razširja tudi na področje ocenjevanja notranjega tveganja v zvezi z likvidnostjo (ILAAP). Oba sistema skupaj tvorita tako imenovani ICARAP proces, s katerim mora borznoposredniška družba zagotavljati zanesljive, učinkovite in celovite ureditve, strategije in procese za stalno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, sestave in razdelitve notranjega kapitala in likvidnih sredstev, za katere meni, da so ustrezni za kritje narave in stopnje tveganj, ki jih lahko borznoposredniška družba povzroča drugim in katerim je lahko ali bi lahko bila izpostavljena.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si