Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma sklepov s področja ZOAIS

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutkoma Sklepa o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada in Sklepa o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos enote alternativnega vzajemnega sklada. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka, pripravljena na podlagi Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), posredujeta v javno obravnavo. Pripombe na navedena osnutka se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 20. septembra 2022.

Osnutek Sklepa o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada določa 1) podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad (SIS), da se šteje, da je likvidnostni profil, trajanje in politika odkupov enot SIS skladna z naložbeno politiko SIS, ter 2) pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati sredstva SIS, da se šteje, da so naložena po načelu razpršitve tveganj, povezanih s strategijo SIS.

Osnutek Sklepa o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos enote alternativnega vzajemnega sklada določa pravne posle, ki so lahko podlaga za prenos neprenosljive enote alternativnega vzajemnega sklada na drugega vlagatelja. Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si