Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, 23. aprila 2020, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članic, pripravljenim na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo ATVP najkasneje do 8. maja 2020.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si