Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel 7 splošnih aktov

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 5. 6. 2019.

Svet ATVP je sprejel tudi naslednje splošne akte:
- Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU
- Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb
- Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb
- Priloga 1: Obrazec LIKV-1
- Priloga 2: Obrazec LIKV-2
- Priloga 3: Obrazec LIKV-3
- Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
- Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
- Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
- Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank

Navedeni akti, sprejeti na podlagi ZTFI-1, bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si