Skoči do osrednje vsebine

Svet ATVP se je seznanil z osnutki sklepov s področja ZISDU-3

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutki sklepov, pripravljenih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki posredujejo v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev najkasneje do 3. novembra 2022.

Glavne spremembe osnutkov sklepov v javni obravnavi so predstavljene v nadaljevanju:

Osnutek Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (.docx) bo nadomestil Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15). Osnutek sklepa pri izračunu in objavi podatka o stroških vzajemnih skladov napotuje na uporabo Uredbe (EU) št. 1286/2014 (Uredba PRIIPs) in Delegirane uredbe PRIIPs. Navedena predpisa, ki predpisujeta tako metodologijo za izračun stroškov skladov kot tudi njihovo predstavitev, se bosta namreč 1. januarja 2023 začeli uporabljati za vzajemne sklade.

Osnutek Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (.docx) bo nadomestil Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15, 42/17 in 50/19). Z osnutkom sklepa se, zaradi uveljavitve Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), omejuje uporaba tega sklepa le na vzajemne sklade. Osnutek vključuje tudi določbe, povezane z začetkom uporabe Uredbe PRIIPs, ter prilagaja vsebino zaradi Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (Uredba SFDR) in začetka uporabe Delegirane uredbe na področju trajnostnosti.

Osnutek Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada (.docx) bo nadomestil Sklep o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17). Osnutek sklepa zaradi uveljavitve ZOAIS omejuje uporabo sklepa le na vzajemne sklade, vključuje določbe, povezane z začetkom uporabe Uredbe PRIIPs, prilagaja vsebino zaradi Uredbe SFDR in začetka uporabe Delegirane uredbe na področju trajnostnosti ter vključuje zahteve po razkrivanju morebitnih sporazumov, ki se nanašajo na povračila vlagateljem iz lastnih sredstev družbe za upravljanje, ki izvirajo iz naslova provizije za upravljanje.

Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (.docx) zaradi uporabe ZOAIS omejuje uporabo sklepa le na vzajemne sklade ter vključuje določbe, povezane z začetkom uporabe Uredbe PRIIPs.

Z osnutkom Sklepa o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje (.docx) se spreminjajo sklici na uredbe - Uredbo (EU) 2019/2033 o bonitetnih zahtevah in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1455) - za izračun celotnih stalih splošnih stroškov družbe za upravljanje, ki se potrebuje za izračun kapitalske ustreznosti.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si