Svet ATVP se je seznanil z osnutki 4 splošnih aktov in sprejel 4 splošne akte

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 5. 6. 2019, seznanil z naslednjimi osnutki splošnih aktov:
- Osnutek Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze;
- Osnutek Sklepa o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga;
- Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice;
Priloga: MATRIKA/ISBS in
- Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki posreduje v javno obravnavo. Pripombe na prva dva osnutka, pripravljena na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 10. 6. 2019. Pripombe na druga dva osnutka, pripravljena na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), pa se lahko posredujejo ATVP najkasneje do dne 20. 6. 2019.

Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi naslednje splošne akte:
- Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov
- Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
- Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
- Priloga 1: Dodatni sintetični konti za borznoposredniške družbe za izkazovanje posredniškega in poravnalnega poslovanja
- Priloga 2: Posredniško poslovanje
- Priloga 3: Poravnalno poslovanje
- Priloga 4: Priloga k izkazu poslovnega izida
- Priloga 5: Priloga k poslovnemu poročilu
- Priloga 6: Priloga k poslovnemu poročilu
- Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si