Stališče ATVP do predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Dne 9. 4. 2019 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Po predlogu zakona naj bi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pridobila pristojnost vzpostaviti virtualno podatkovno sobo (7. člen), odločati o dostopu do nje (8. člen), opravljati nadzor nad neupravičenimi razkritji podatkov (27. člen) in odločati v postopkih o prekršku (28. člen).

ATVP opozarja, da je predlog zakona pri določanju nalog ATVP pomanjkljiv in nejasen, zato bo lahko že v začetni fazi uveljavljanja pravic nekdanjih imetnikov do sodnega varstva, onemogočeno njegovo izvajanje.

1. ATVP ni IT družba, ki bi se ukvarjala z vzpostavljanjem virtualnih podatkovnih sob, niti s tega področja nima izkušenj. Za vzpostavitev in vzdrževanje virtualne podatkovne sobe bi zato potrebovala zunanjega izvajalca, kar zahteva bistveno več časa za vzpostavitev sistema, kot ga predvideva zakon (izvedba javnega naročila in testiranja), in finančna sredstva tako za vzpostavitev virtualne podatkovne sobe kot tudi za njeno tehnično vzdrževanje. ATVP se financira iz taks in nadomestil subjektov nadzora, zato ta sredstva ne smejo biti porabljena za druge namene, predlog zakona pa ne predvidi načina financiranja. Tako novo določene pristojnosti ATVP, da za potrebe nekdanjih imetnikov v treh mesecih vzpostavi virtualno podatkovno sobo, ATVP ne časovno ne finančno ne bo mogla realizirati.

2. ATVP ima 46 zaposlenih (pri čemer jih približno 30 lahko odloča v upravnih postopkih), po predlogu zakona pa naj bi v 15 dneh na podlagi več tisoč oziroma celo več desettisoč vlog dopustila ali zavrnila vpogled v virtualno podatkovno sobo, kar je organizacijsko in tehnično neizvedljivo. Ker torej ATVP ne bo sposobna v danem roku odločiti o vseh vlogah, obstaja velika verjetnost, da bo ogroženo tudi nadaljnje izvajanje pravic nekdanjih imetnikov, kot jih določa predlog zakona. Dodatno pa je potrebno opozoriti, da v času odločanja o številnih vlogah za vpogled v virtualno podatkovno sobo, ATVP zaradi kadrovske omejenosti ne bo zmožna istočasnega izvajanja svojih osnovnih pristojnosti, tj. nadzora nad kapitalskim trgom oziroma nad 52 mrd EUR izdanih finančnih instrumentov v RS, kar predstavlja tveganje za pravilno delovanje tega trga.

3. ATVP v nobeni fazi ni sodelovala v postopkih prenehanja imetništva finančnih instrumentov po odločbah Banke Slovenije. Posledično tako tudi ne more vedeti, ali bodo v podatkovni sobi objavljeni vsi podatki oziroma pravilni podatki, niti ni seznanjena z vsebino te dokumentacije. A zakon ji vseeno daje pristojnost nadzora nad morebitnim neupravičenim razkritjem teh informacij s strani več desettisoč oseb, ki bodo v te podatke vpogledovale. Takšen nadzor je že zaradi nepoznavanja dokumentacije in kadrovskih omejitev vprašljiv, dodatno pa jo povečujejo pomanjkljivosti v opredelitvi načina opravljanja nadzornega postopka ATVP. Predlog zakona v tem delu vsebuje pravno praznino, zaradi katere tudi ta pristojnost ATVP na trenutno predviden način ne bo izvršljiva.

Predlog zakona, kot je bil objavljen v postopku javne obravnave in kot je bil poslan Evropski centralni banki, je določal, da podatkovno sobo vzpostavi, omogoča dostopanje do nje in nadzoruje neupravičeno razkritje podatkov Banka Slovenije. Takšna rešitev je po mnenju ATVP bistveno bolj smiselna in logična, nenazadnje gre praviloma za njene podatke. Prav tako bi bila precej bolj organizacijsko in stroškovno učinkovita druga rešitev, in sicer da bi naloge vzpostavitve virtualne podatkovne sobe in omogočanja dostopa do nje prevzelo Ministrstvo za javno upravo (MJU). Državni center za storitve zaupanja (organizacijska enota znotraj MJU) je namreč že vzpostavil enotno storitev za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev (t.i. SI-PASS). Uporaba sistema SI-PASS, kot orodja za identifikacijo oseb, ki vstopajo v virtualno podatkovno sobo, bi zmanjšala potrebo po sodelovanju zunanjega izvajalca in s tem čas in stroške vzpostavitve virtualne podatkovne sobe.

ATVP je navedene predloge, kot tudi svoje pomisleke glede (ne)zmožnosti izvajana zakona, predstavila tako Ministrstvu za finance kot tudi Vladi RS, na tem mestu pa želi predvsem tudi javno opozoriti, da ATVP zakona v obstoječi obliki ne bo sposobna izvrševati.

Dopis Vladi RS z dne 8. 4. 2019


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si